Cercador
V2.43
 • Les persones

Ets a:

Salut i serveis sanitaris


La salut Pública es defineix com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i del conjunt de la societat per mitjà de la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones, en l’àmbit individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut.” (Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública)

Serveis de competència dels ens locals en matèria de salut pública:

  a) L’educació sanitària, en l’àmbit de les competències locals

  b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi

  c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.

  d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.

  e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, mocropigmentació i pírcing.

  f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats de comerç minorista, del servei de la venda directa d’aliments preparats als consumidors, de la producció d’àmbit local i del transport urbà.

  g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

  h) La policia sanitària mortuòria, en l’àmbit de les competències locals.

1- VIGILÀNCIA I CONTROL AMBIENTAL:

  SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL SANITARI-AMBIENTAL

  (establiments i instal·lacions de risc)

  SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES URBANES

  (rates, insectes i aus urbanes)

2- SEGURETAT ALIMENTÀRIA:

  SERVEI DE SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS

  (aliments i establiment alimentació i aigua de boca)

3- ANIMALS A LA CIUTAT:

  SERVEI D’ATENCIÓ ALS ANIMALS DE COMPANYIA

  (gossos, gats i fures)

  SERVEIS D’ATENCIÓ ALS ALTRES ANIMALS

  (de companyia exòtics, domèstics, autòctons ensalvatgís, etc.)

4- PROMOCIÓ DE LA SALUT:

SERVEI DE

(estils de vida saludable)

5- VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA:

(brots epidèmics, malalties transmissibles, vacunes…, etc.)

6- ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL I LES DROGODEPENDÈNCIES:

   CENTRES D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL PER ADULTS (CSMA)

   CENTRES D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL PER INFANTS I ADOLESCENTS (CSMIJ)

   CENTRE D’ATENCIÓ A PERSONES AMB PROBLEMES DE DROGODEPENDÈNCIA (DELTA)

Dades de contacte:

Cap del Servei: Purificación Leal Fernández

Pl. Assamblea de Catalunya, 9-11

Edifici “El Viver”, 1ª pl.

08911 Badalona

Telèfon: 934 832 784

Fax: 934 832 998

Adreça electrònica: protecciosalut@badalona.cat

Organigrama

Servei de Salut

Departament de Salut

Unitat de Protecció de la Salut

Unitat de Promoció de la Salut


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat