Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 18 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


14/12/2018, 10:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 18 de desembre, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 15 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 22 de novembre de 2018.

2. Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió ordinària de 27 de novembre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

3. Incorporar al pressupost municipal de despesa per a l’exercici 2019, el compromís d’aportació municipal per import de 9.000,00 €, destinat a fer front a les despeses per desenvolupar les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d'Entorn.

4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l'Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l’Alcaldia.

6. Aprovar la modificació de l’acord del Ple de 30-10-18 d’aprovació de reconeixements de crèdit de l’Alcaldia.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Cos Serveis informàtics,SL, per al manteniment i reparació de microinformàtica i manteniment anual dels servidors.

8. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local d’1-10-2018 d’aprovació de reconeixement de crèdit d'exercici 2018, de l'Àrea d'Espais Públics i Mobilitat.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Gas Natural Comercializadora SA corresponent al subministrament elèctric d'exercicis anteriors, de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

10. Aprovar expedients de reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors, del Servei de Patrimoni.

11. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità al Polígon d'Actuació núm. 3 del carrer de Sant Bru.

12. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Nova Lloreda.

13. Aprovació de la verificació del Text refós de la Modificació del PGM al Col·legi Salesià Sant Domènec Savio de Badalona.

14. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la factura de l’any 2017 per les obres de reforma de la cuina i annexes Fase 2 de l'Escola CEIP Antoni Botey.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

15. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes de novembre de 2018.

16. Autoritzar una sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una segon activitat en el sector públic.

17. Ratificar l’acord del consell d'administració de l'IMSP.

18. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit.

19. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2019 i de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

20. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Badalona i del personal laboral de l'Institut Municipal Serveis Personals i del Patronat de la Música per a l'exercici 2017.

21. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 10/12/2018, pel qual s'aprova la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de productivitat (Tram 1 i Tram 2) i s'aproven els criteris, nivells de compliment i indicadors per a valorar el grau d’assoliment d’objectius aprovats per valorar els empleats/des de l’Ajuntament de Badalona per l’exercici 2019.

22. Ratificar l'acord de Mesa General de Negociació de 10/12/2018, autoritzar l'increment addicional del 0,3% de la massa retributiva de personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, fixar la quantia màxima d'aquest fons addicional i aprovar-ne la distribució.

23. Aprovar el pla de pagaments de l’entitat ENGESTUR a l’Ajuntament de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per defensar el model comercial i de gestió dels Mercats Municipals de Badalona.

2. Moció que presenten els grups municipals Socialista, Partit Demòcrata i Units per Avançar, Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) en reconeixement a Josep Vergés i Vallmajor.

3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Demòcrata i Units per Avançar sobre el transport ferroviari de Rodalies.

4. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i d'ERC Avancem-MES per donar suport a les aliances entre centres d'ensenyament públic badalonins i institucions de prestigi com a eina per a l'equitat, la cohesió social i l'èxit educatiu.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la paralització de les obres de remodelació de la plaça de Trafalgar al barri de Llefià.

6. Moció que presenten els Grups Municipals d'ICV-EUiA, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú per a la recuperació i millora dels serves municipals a Sant Roc i Badalona Sud.

Badalona, 14 de desembre de 2018