Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El Ple aprova actualitzar i simplificar les bases del “Premis Literaris Ciutat de Badalona 2019”

Comparteix


11/05/2018 11:00 PM - plecultura

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’octubre de 2018 les bases dels “Premis Literaris Ciutat de Badalona 2019”, que regulen la concessió dels mateixos i que s’entenen com unes bases que responen a una actualització i simplificació en el seu anterior redactat, i que perfilen algunes qüestions no resoltes i que introdueixen novetats i modificacions.

BASES PREMIS LITERARIS CIUTAT DE BADALONA

1. Objecte

Les presents bases tenen la finalitat de regular la concessió, mitjançant concurs públic, dels premis literaris atorgats per l’Ajuntament de Badalona que es coneixen amb el nom de “Premis Literaris Ciutat de Badalona”, i que són els següents:

  - -Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa - Premi Països Catalans - Solstici d’estiu

  - -Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil

  - -Premi literari Betúlia de Poesia - Memorial Carme Guasch

  - -Premi literari de Teatre Breu Andreu Solsona

2. Principis

L’atorgament d’aquests premis per part de l’Ajuntament de Badalona s’exerceix en l’àmbit de les seves competències de foment en l’àmbit de la cultura i de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.

3. Requisits.-

3.1. Generals.-

Les obres que es presentin per a qualsevol dels anteriors premis hauran de ser originals i inèdites, i escrites en llengua catalana per persones majors d’edat.

3.2. Específics del premi “Ciutat de Badalona de Narrativa - Premi Països Catalans-Solstici d’estiu”.-

Podran ser presentades al Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa: Premi Països Catalans - Solstici d’estiu”, totes les obres en prosa, adreçades a un públic adult. L’obra haurà de tenir una extensió mínima de 150 pàgines, degudament numerades, mida DIN-A4 (210x297mm,) a doble espai, lletra Arial, cos 12.

3. 3. Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil”.-

Podran ser presentades al Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil”, totes les obres en prosa, adreçades a un públic juvenil. L’obra haurà de tenir una extensió d’entre 50 i 100 pàgines, degudament numerades, mida DIN-A4 (210x297mm), a doble espai, lletra Arial, cos 12.

3. 4. Premi “Betúlia de Poesia: Memorial Carme Guasch”.-

Podran ser presentades al Premi “Betúlia de Poesia: Memorial Carme Guasch”, totes les obres poètiques. L’obra haurà de tenir una extensió mínima de 300 versos, presentats en pàgines, degudament numerades, mida DIN-A4 (210x297mm), a doble espai, lletra Arial, cos 12. Pot tractar-se d’un únic poema o d’un recull de poemes.

3. 5. Premi Literari de Teatre Breu Andreu Solsona

Podran ser presentades al Premi “Ciutat de Badalona de Teatre Breu Andreu Solsona, totes les obres teatrals. L’obra haurà de tenir una extensió d’entre 25 i 30 pàgines, degudament numerades, mida DIN-A4 (210x297mm), a doble espai, lletra Arial 12, cos 12.

4. Convocatòria

La convocatòria de cada un dels premis es farà mitjançant decret d’alcaldia, a proposta de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura, que es publicarà en un mitjà de comunicació escrita de difusió de caràcter nacional i a la pàgina web de l’Ajuntament. En aquest decret es determinarà, entre d’altres qüestions, el termini de presentació, la composició del jurat, la dotació dels premis econòmics (d’acord amb els principis d’adequació i suficiència pressupostària i de competència de l’òrgan per a la despesa), i la forma de presentació.

5. Termini de presentació

El termini durant el qual les persones autores de les obres als diferents “Premis Literaris Ciutat de Badalona” podran presentar-les no podrà ser inferior a 20 dies.

6. Presentació de les obres

6.1. El lloc on hauran de presentar-se les obres i les condicions de la presentació s’especificaran a través de la corresponent convocatòria. En tot cas, les obres hauran de presentar-se, indicant el premi al que aspiren i dins del termini establert per a la convocatòria corresponent.

6.2. Les obres es presentaran només en format electrònic via correu a l’adreça premisliteraris@badalona.cat En l’assumpte ha de constar el premi al qual opta i en el cos del missatge, el títol de l’obra i (optativament) un pseudònim. La organització confirmarà la rebuda dels originals.

6.3. Caldrà fer un segon enviament per correu postal certificat a l’Espai Betúlia (c/Enric Borràs, 43-47) mitjançant un sobre en el qual constarà el nom del premi al qual opta sense cap altra identificació. En l’interior s’inclourà la plica tancada, identificada amb el títol de l’obra a l’exterior i el següent contingut:

  a) Nom i cognoms de la persona autora i el telèfon, així com també la fotocòpia del document d’identificació oficial (DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial), un petit currículum i també la identificació del mitjà preferent o del lloc que s’assenyali per a les notificacions.

  b) Manifestació expressa del caràcter original i inèdit de l’obra que es presenta i del compromís de no retirar-la del concurs una vegada presentada, sens perjudici d’allò establert a l’apartat 2 de la base que fa referència a les exclusions.

  c) Manifestació expressa de la titularitat de la persona autora sobre tots els drets de l’obra i que la mateixa es troba lliure de càrregues o limitacions als drets d’explotació.

  d) Manifestació expressa d’acceptació de la persona autora de les presents bases i el contingut de la convocatòria del premi corresponent.

  e) Lloc i data.

  f) Signatura de la persona autora.

  g) Altres que es puguin especificar a la convocatòria

7. Autoria, originalitat i divulgació de les obres

La presentació d’una obra a concurs implica per part de la persona autora:

7.1. El consentiment a la divulgació de l’obra presentada.

7.2. La garantia per part de la persona autora, amb total indemnitat per a l’Ajuntament de Badalona, de l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada, i que aquesta no és còpia ni modificació total o parcial d’una altra obra pròpia o aliena.

7.3. La garantia per part de la persona autora, amb total indemnitat per a l’Ajuntament de Badalona, del caràcter inèdit a tot el món de l’obra presentada i de la titularitat en exclusiva i sense limitació alguna de tots els drets d’explotació sobre la mateixa i davant de tercers.

8. Exclusions

8. 1. No poden presentar obres aquelles persones autores que haguessin obtingut el respectiu premi en edicions anteriors. De la mateixa manera, no podran presentar-se obres de persones que hagin mort abans de la convocatòria.

8. 2. Si entre la finalització del termini de presentació i la concessió del premi, alguna de les obres presentades fos mereixedora d’un altre premi literari, amb la mateixa obra que presenta a algun dels diferents premis “Ciutat de Badalona”, la persona autora haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament que tindrà a la persona autora per desistida en la seva petició. Cas de que l’interessat no faci aquesta comunicació, i si l’obra resulta guanyadora d’algun dels premis literaris “Ciutat de Badalona”, per decret d’alcaldia es declararà la revocació de la concessió del premi, procedint el beneficiari al reintegrament de les quantitats percebudes, si fa al cas, i sense dret a indemnització.

9. Comissió de selecció

En funció del nombre d’obres presentades, es podrà constituir una comissió

integrada per personal especialitzat designat per decret de l’alcaldia, a l’objecte de procedir a la prèvia selecció de les obres finalistes que haurà de valorar el jurat.

10. Jurat

10. 1. El jurat és l’òrgan de caràcter col·legiat que proposarà l’atorgament de cada un dels premis. La composició dels mateixos es determinarà lliurement per decret d’alcaldia a proposta de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura. En tot cas, el jurat haurà d’incloure persones competents i de prestigi en el món literari, acadèmic o de l’àmbit de l’edició i del gremi de llibreters. El nombre de membres del jurat no ultrapassarà el de 7 persones, una de les quals actuarà com a president.

10.2. Les deliberacions del jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran per majoria simple, tenint el president vot de qualitat en cas d’empat.

10.3. El Jurat es reunirà per deliberar en lloc i data proposats per la organització i la deliberació es farà pública durant el mesos de juny-juliol.

11. Premis econòmics

11. 1. Els autors de les obres guanyadores tenen dret a un premi econòmic. La quantia del mateix es determinarà per decret d’alcaldia a proposta de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura i amb subjecció als principis d’adequació i suficiència pressupostària i a les competències en matèria de despesa.

11. 2. Els premis, seran atorgats a una única obra, no podent concedir ex-aequo. Igualment, no es podran concedir accèssits.

11. 3. La quantia econòmica dels premis estarà subjecta a la retenció en matèria d’hisenda que legalment pertoqui.

12. Premis deserts

El Jurat de cada un dels premis podrà no adjudicar-los i, per tant deixar-los deserts si observés que cap de les obres presentades té un ‘minimun eticum’ de qualitat literària.

13. Publicació de les obres guanyadores

13. 1. Les obres guanyadores es publicaran en editorials de prestigi, tenint en compte, entre d’altres qüestions, que hagin publicat, amb anterioritat, a les seves col·leccions, títols guanyadors dels “Premis Literaris Ciutat de Badalona”. Les editorials esmentades es determinaran a la convocatòria de cada un dels premis que es farà mitjançant decret d’alcaldia.

13. 2. Els autors de les obres guanyadores hauran de tenir disponibilitat en vers a la presentació i difusió de l’obra.

13. 3. Pel que fa al Premi Literari de Teatre Breu Andreu Solsona, a més a més, l’obra guanyadora es podrà representar total o parcialment (en funció de les característiques tècniques de l’obra). La decisió de portar a terme la representació és discrecional i correspondrà a l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura.

14. Caràcter de la decisió del jurat i concessió del premi

La decisió del jurat, que té caràcter d’inapel·lable, es proposarà a l’alcaldia, que formalment atorgarà el premi mitjançant resolució.

15. Originals no premiats

Els originals no premiats no es retornarà.

16. Inscripció dels drets en registres públics

16. 1. Resta sota l’exclusiva responsabilitat de la persona autora la inscripció de l’obra presentada a qualsevol dels premis en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la manca d’inscripció davant de tercers.

16. 2. La persona autora de l’obra guanyadora s’obliga a signar els documents necessaris per tal de què els drets cedits a l’ajuntament de Badalona, restin inscrits en el Registre de la Propietat Intel·lectual i en qualsevol d’altres registres públics nacionals o de caràcter internacional.

17. Revocació dels premis

L’Ajuntament de Badalona podrà revocar els atorgats i exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes, sense dret a indemnització, si les obres guanyadores fossin mancades d’alguns dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites o originals. També podrà executar les mateixes facultats en allò previst a l’apartat 2 de la base vuitena.

18. Vigència

Les presents bases entraran en vigor el dia següent a la seva publicació i regularan la concessió dels “Premis Literaris Ciutat de Badalona” fins que les mateixes es deroguin o siguin modificades.

La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de la regidora no adscrita i els grup municipals d’ICV-EUiA, PDiU, ERC-Avancem-MES, Socialista i Guanyem Badalona en Comú, l’abstenció del grup municipal de Ciutadans i el vot contrari del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 31 d’octubre de 2018