Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


01/08/2018, 14:00h. - ple

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de juliol

Adjudicació del contracte per als treballs de manteniment ordinari de l’espai públic, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la via pública municipal de Badalona per un termini de quatre anyse

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol l’adjudicació del contracte per als treballs de manteniment ordinari de l’espai públic, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la via pública municipal de Badalona per un termini de quatre anys.

L’objecte del contracte és la conservació i reforma dels paviments i clavegueram de les vies públiques de la ciutat, tant en carrers i camins com a les places i a la resta d’espais públics de l’administració municipal. També s’inclouen els treballs de connexions al clavegueram públic dels particulars (claveguerons) i guals per l’accés de vehicles per les voreres (no guals de particulars o privats, sinó als de les voreres passants o similars). En el contracte quedarien excloses totes aquelles zones que hagin de ser mantingudes per altres administracions, entitats o particulars.

El valor estimat del contracte és de 7.272.727,28€, a raó d’1.818.181,82€ per anualitat (sense IVA). Atenent la durada del contracte, el pressupost màxim de licitació és de 8.800.000€, IVA inclòs, a raó de 2.200.000€ per anualitat (IVA inclòs).

La durada del contracte serà de quatre anys, més dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals. La regidora no adscrita s’ha abstingut.

Aprovada la verificació del text refós de la modificació del Pla general metropolità al Centre Sant Jaume de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol la verificació del text refós de la modificació del Pla general metropolità al Centre Sant Jaume de Badalona:

L’àmbit de la modificació del Pla general metropolità forma part de l’illa delimitada pels carrers de Josep Maria de Segarra, del Doctor Ferran, de Tortosa i l’avinguda del Marquès de Mont-roig. Actualment les dues parcel·les que conformen l’àmbit d’aquest planejament coincideixen amb el terreny del que disposa el Centre Sant Jaume, propietat de la Fundació Carles Blanch.

L’objectiu de la modificació del Pla són diversos: per una banda fer un canvi de qualificació d’una part de l’àmbit que es qualifica com a equipament, per altra definir el tipus d’equipament docent/culturals/sanitari-assistencial per a tot l’àmbit i finalment definir també la forma de l’edifici del Centre Obert Sant Jaume per adequar-la a les necessitats del programa funcional mantenint l’edificabilitat màxima que el planejament general permetria assolir.

Atès que l’actual edifici és insuficient per tal de donar resposta a tots els projectes d’àmbit social i educacional que acull es proposa construir un nou edifici que connectarà amb l’actual, i que també es remodelarà. Aquesta actuació permetrà millorar i ampliar l’atenció i l’acció socioeducativa per possibilitar la formació i orientació cap a la integració social dels infants, joves i famílies que hi assisteixen.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a persones que es troben en situació d’escassa capacitat econòmica sobre la quota líquida de l’Impost sobre béns immobles, i a propietaris de pisos buits que els cedeixin a l’Oficina Local d’Habitatge per destinar-los a lloguer social

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, de forma inicial, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a persones que es troben en situació d’escassa capacitat econòmica sobre la quota líquida de l’Impost sobre béns immobles, i a propietaris de pisos buits que els cedeixin a l’Oficina Local d’Habitatge per destinar-los a lloguer social.

L’objectes d’aquestes bases específiques és regular els criteris i procediment de concessió de subvencions a persones que es troben en situació d’escassa capacitat econòmica, sobre la quota líquida de l'Impost sobre béns immobles, destinada a diversos col·lectius de Badalona com són:

A) Famílies monoparentals, amb la finalitat d’esmorteir la càrrega tributària associada a l’habitatge habitual.

B) Pensionistes de la Seguretat Social, amb la finalitat d’esmorteir la càrrega tributària associada a l'habitatge habitual.

C) Persones físiques propietàries que cedeixin pisos a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona per tal de disposar d’una borsa de pisos que es puguin destinar a lloguer social per tal d’incentivar-ne la cessió, que hagin iniciat el lloguer a partir del 01/01/2016.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, PP, Ciutadans, ERC, ICV-EUiA, Partit Demòcrata i Units per Avançar i la regidora no adscrita. El Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut.

Aprovada l'autorització de la cessió a Tourism Business Builders, SL de la concessió de domini per a l'ús, gestió i explotació del subsòl de la parcel.la núm.3 del projecte de reparcel·lació del PAU 1 de la modificació del PGM del sistema portuari

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol autoritzar la cessió a favor de la societat Tourism Business Builders, SL de la concessió demanial municipal actualment a favor de la societat Marina de Badalona, SA. Aquesta cessió fa referència a l’ús, gestió i explotació del subsòl de la parcel·la identificada amb el núm. 3 “sistema espais lliures, clau 6b1” del Projecte de Reparcel·lació del PAU-1 de la modificació del PGM del Sistema Portuari de Badalona, per tal de que la finca de referència pugui destinar-se a l’ús previst en el planejament i en el projecte d’urbanització aprovat per l’Ajuntament de Badalona.

La cessió compleix els requisits previstos a la normativa i al plec de clàusules particulars de la concessió directa a Marina de Badalona, SA amb la modificació referida al canvi de dret de superfície per 99 anys per una concessió demanial per 50 anys que ha aprovat la pròpia societat Marina de Badalona a partir del nou títol competencial atorgat per l’Ajuntament.

Així mateix, aquesta cessió, que haurà de ser formalitzada entre la societat Marina de Badalona, SA i la societat cessionària, haurà de fer menció expressa a la superfície afectada de l’espai, que és del 89% de la finca, així com a la servitud que grava l’espai restant per la galeria de serveis –que ocupa un 5% de la superfície de la parcel·la- i un espai distribuïdor –que ocupa un 6% de la superfície de la parcel·la.

Descripció gràfica de la totalitat d’usos.

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Moció per a sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que el parc del Turó Caritg sigui un parc Metropolità i que es realitzi una actuació integral d’urgència

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol una moció, amb una esmena incorporada, per a sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que el parc del Turó Caritg sigui un parc Metropolità i que es realitzi una actuació integral d’urgència evitar.

La moció proposa els següents acords:

1. Solicitar formalmente al Área Metropolitana de Barcelona que el Parque del Turó del Caritg sea reconocido como parque metropolitano y si existen recursos en el AMB no utilizados o disponibles realizar una actuación integral de carácter urgente que permita recuperar este espacio vital para Badalona y otras ciudades del Barcelonés Nord.

2. Informar a las asociaciones de vecinos de los distritos II, IV y V de la ciudad, a los grupos políticos y los responsables del AMB, y de los municipios de Sta. Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besos.

El Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú fa una esmena a la moció que textualment diu:

Afegir després del primer acord:

2. Instar al govern local a redactar un projecte de museïtzació del Turó Caritg, coordinat per la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de Badalona i demanar el suport del Museu de Badalona i del Memorial Democràtic de la Generalitat, per recordar el passat militar del Parc i de defensa civil de les bombes feixistes que van caure sobre Badalona. Aquest nou espai hauria de poder integrar-se a la ‘Xarxa d'Espais de Memòria’ gestionada per la Generalitat.

3. Instal·lar a un lloc visible del Parc un monument en memòria i homenatge a les 130 víctimes mortals de Badalona que van morir sota les bombes feixistes de l'aviació italiana entre març del 1937 i final del 1938; concretant i complint així a la moció pel 80è aniversari de l'inici dels bombardejos per part de l'aviació italiana a Badalona aprovada durant la sessió plenària del dimarts 28 de març de 2017.

Afegir al acord 2 de l'actual moció:

2. Informar a... "a la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de Badalona, el Memorial Democràtic i el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència".

Atenent a l’esmena del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú el Grup Municipal Ciutadans introdueix una modificació afegint un punt més en els acords:

“-. Instar al gobierno municipal a redactar un proyecto de musealización del Turó Caritg, coordinado por el Museo de Badalona y la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica.”.

Primer es vota l’esmena presentada pel Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, que s’ha aprovat amb els vots de tots els grups municipals excepte els grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans.

Posteriorment es vota la moció, amb l’esmena incorporada, que també s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte el Grup Municipal del Partit Popular que s’ha abstingut.

Moció a favor de millorar l’estat de l’aigua de les platges de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol a favor de millorar l’estat de l’aigua de les platges de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al Govern municipal a fer efectiu el pla director del clavegueram calendaritzant-ne la construcció dels dipòsits pluvials de la ciutat i assignant-ne una partida pressupostària.

2. Incrementar la partida de manteniment i neteja del clavegueram.

3. Instar a l’ACA i a l’AMB per tal que estudiïn com millorar el col·lector de Llevant i ho duguin a terme en la màxima celeritat possible.

4. Instar a l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a l’ACA i a l’AMB per tal que estudiïn la possibilitat de dur a terme accions conjuntes per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, episodis de brutícia i sòlids flotants a les platges de Badalona.

5. Instar a l’Ajuntament de Badalona, seguint l’exemple de la Generalitat de Catalunya, a fer un acord de govern per prohibir els plàstics d’un sol ús a les seves dependències, en els seus ens públics i en els seus actes públics i de difusió.

6. Instar al Govern municipal a fer una campanya de conscienciació per la ciutadania que ajudi a contribuir a què no es llencin els sòlids a l’aigua, utilitzant menys plàstic o reciclant-lo o no utilitzant tovalloletes higièniques.

7. Comunicar aquest acord a al govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a l’ACA i a l’AMB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, PP, Ciutadans, ERC, ICV-EUiA, Partit Demòcrata i Units per Avançar i la regidora no adscrita. El Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut.

Moció a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol una moció a favor de la ratificació del conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i per la dignificació del treball de la llar i les cures.

La moció proposa els següents acords:

1. Que s’aprovi una moció de suport a la dignificació del treball de la llar i les cures i a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT, amb l’objectiu d’aconseguir l’equiparació de les condicions laborals de les treballadores de la llar a les dels treballadors i treballadores del Règim General.

2. Que aquest acord es traslladi al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.

3. Que es doni publicitat a aquest acord a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.

4. Que es promoguin les iniciatives socials, econòmiques i polítiques necessàries per millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi.

5. Que els respectius representants dels grups polítics presents a l’Ajuntament traslladin els acords adoptats als seus respectius grups polítics.

La moció s’ha aprovat per unanimitat

Moció per declarar el Club Nàutic Bétulo com a Bé Cultural d’Interès Local de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de maig una moció per declarar el Club Nàutic Bétulo com a Bé Cultural d’Interès Local de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Que l’Ajuntament de Badalona iniciï els tràmits corresponents per aprovar en el Ple la catalogació del Club Nàutic Bétulo com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) en virtut del que estableix la normativa.

2- Notificar aquest acord al Club Nàutic Bétulo, a la FAVB, a la Direcció General de l’Esport de Catalunya, a la Federació Catalana de Vela, a la Federació Catalana de Rem i al Consejo Superior de Deportes.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú que s’ha abstingut.

Moció instant al reconeixement dels badalonins guardonats amb la Creu de Sant Jordi

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol una moció instant al reconeixement dels badalonins guardonats amb la Creu de Sant Jordi.

La moció proposa els següents acords:

1. Que l’Ajuntament de Badalona feliciti i reconegui públicament les persones i entitat distingides amb la Creu de Sant Jordi.

2- Que l’alcalde i consistori municipal ofereixin una recepció oficial als premiats, tal i com s’ha fet en altres ocasions amb badalonins i badalonines que han rebut un guardó important en el seu àmbit.

3- Que aquest reconeixement esdevingui un fet regular per a futures personalitats i entitats de Badalona reconegudes amb la creu de Sant Jordi.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, Partit Demòcrata i Units per Avançar i la regidora no adscrita. Els grups municipals del PP i Ciutadans s’han abstingut.

Moció per demanar la redacció d’una llei de regulació dels habitatges d’us turístic

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol una moció per demanar la redacció d’una llei de regulació dels habitatges d’us turístic.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al Govern de la Generalitat a aprovar un projecte de Llei de Regulació d’Habitatges Turístics (HUT) i presentar-lo al Parlament de Catalunya.

2. Demanem que aquest projecte hauria de contenir les previsions oportunes que permetin la participació activa dels governs locals en la regulació d’aquesta activitat dins l’àmbit territorial de cada municipi, de manera que es garanteixi l’autonomia local i el legítim exercici de competències locals pròpies.

3. Traslladar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya per tal que sigui difosa entre els ens locals associats a fi i efecte que, si ho creuen convenient, s’hi adhereixin, i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte el Grup Municipal del PP que s’ha abstingut.

Badalona, 1 d’agost de 2018