Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

El dimarts 20 de març sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


03/15/2018 11:00 PM - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 20 de març, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar les actes número 2 corresponent a la sessió ordinària de 27 de febrer de 2018 i número 3 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 6 de març de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcaldessa i els tinents d’alcalde per delegació de l’Alcaldia i tramesos a la Secretaria General durant el mes de febrer de 2018.

3. Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte del Reglament del funcionament dels Consells Municipals.

4. Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte de l'Ordenança de tinença d’animals i prevenció contra el mosquit tigre.

5. Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte d'Ordenança d’activitat econòmiques en domini públic.

6. Ratificar la resolució de l’alcaldessa, de data 19-01-2018, d’interposició de recurs de cassació contra la sentència dictada, en data 17-11-2017, per la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC en el recurs ordinari 71/2017-J.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercicis anteriors, la despesa i factura presentada per LOGICALIS SPAIN, SLU, per manteniment i actualització de llicències software SPSS d’IBM.

8. Aprovar la proposta de modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals 2018, en pròrroga del de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

9. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la Prestació del Servei Esporàdic de Transport Adaptat per a Persones Discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’any 2018.

10. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Círcol Catòlic de Badalona.

11. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Badalona Bàsquet Club.

14. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Club Maristes Ademar.

15. Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei d’Esports, corresponents a l’any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

16. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents a l’exercici 2014, 2016 i 2017.

17. Aprovar el crèdit reconegut a favor de l’empresa UTE Badalona Marcas Viales y Diez y Cia, SA, corresponent a la facturació pendent del mes de desembre de 2017.

18. Aprovar el crèdit reconegut a favor de l’empresa FCC, SA, corresponent a la facturació pendent del II semestre de 2017 per la recollida d’escombraries.

19. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona, per a la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume .

20. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector de la Unió Vidriera.

21. Aprovar la pròrroga pel termini de 10 mesos (del dia 1/04/2018 al dia 31/01/2019, ambdós dies inclosos) amb la UTE ELSAMEX SA-AMBIENTALIA WORLD SL, pels serveis de manteniment de l’arbrat i palmeres d’àmbit urbà de Badalona.

22. Aprovar la pròrroga pel termini d’un any (1/04/2018 al 31/03/2019 ambdós dies inclosos) amb l’empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICOS PÚBLICOS AUXILIARES SA, pel servei de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d’incendis de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

23. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat AE DOSA.

24. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Club Bàsquet Sant Josep.

25. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Esportiva Badalonès.

26. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Esportiva Minguella.

27. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Bàsquet Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per instar la sol·licitud d’ajudes de la Diputació Provincial de Barcelona per el Bosc d’en Vilaró a través dels recursos del catàleg de 2018 per a "Urbanitzacions amb dèficits urbanístics”.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per desvincular la figura del Dimoni de Badalona, les festes de la ciutat i els equipaments municipals de les disputes polítiques.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per instar la publicació del programa de Festes de Maig de 2018 també en castellà.

4. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES, PSC, PDiU i ICV-EUiA en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

5. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per la defensa dels drets humans del Poble Saharauí.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú sol·licitant la millora de la xarxa elèctrica al barri de Sant Roc.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú Badalona ciutat sense amiant.

8. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per la regulació del mercat de lloguer d’habitatge.

9. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que no polititzi les Festes de Maig de Badalona ni continuï menyspreant els veïns de la ciutat.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 16 de març de 2018

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat