Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Calendari del contribuent 2018 a Badalona

Comparteix


01/09/2018 11:00 PM - tributsfinanceshabitatge

Impostos, taxes i preus públics municipals congelats per aquest any

El govern recomana domiciliar els rebuts per evitar fer cues i evitar recàrrecs

L’Ajuntament de Badalona ha congelat tots els impostos, taxes i preus públics de les seves instal·lacions i serveis municipals tenint en compte que per aquest any 2018 els salaris no han crescut i les pensions augmentaran un 0,25%. D’altra banda, els terminis de pagament dels rebuts no domiciliats de les diferents taxes i impostos municipals a Badalona per a aquest any 2018 queden de la manera següent:

  • Del 5 de febrer al 6 d’abril: Taxa per manteniment de cementiri municipal; Taxa per entrada de vehicles–guals; Taxa per ocupació de via pública (taules i cadires); Taxa per ocupació de quioscs i marquesines; Taxa per reserva d’espai per aparcament i parada de vehicles a la via pública i la primera fracció de la Taxa de mercat setmanal.

  • Del 20 de febrer al 23 d’abril: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  • Del 3 d’abril al 4 de juny: Impost sobre béns immobles (IBI) urbans i Impost sobre béns immobles (IBI) rústics.

  • Del 18 de maig al 20 de juliol: Preu públic de la recollida de residus sòlids urbans.

  • Del 3 de juliol al 5 de setembre: segona fracció de la Taxa de mercat setmanal i encants.

  • Del 17 de setembre al 19 de novembre: Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Per fer el pagament dels rebuts no domiciliats es pot acudir a les entitats financeres col·laboradores i també a través de http://org.diba.cat i https://www.orgt.mobi.

Rebuts domiciliats

Els rebuts domiciliats de la Taxa per manteniment de cementiri; la Taxa per entrada de vehicles – guals; la Taxa per ocupació de via pública (taules i cadires); la Taxa per ocupació de quioscs i marquesines; la Taxa per reserva d’espai per aparcament i parada de vehicles a la via pública; i l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica es cobraran el dia 3 d’abril.

El cobrament de la primera fracció de la Taxa de mercat setmanal es farà també el dia 3 d’abril. La segona fracció es cobrarà el 3 de setembre.

L’import de l’IBI rústic es cobrarà l’1 de juny i el rebut anual domiciliat per la recollida de residus sòlids urbans el 2 de juliol.

La domiciliació bancària de l’IBI i de l’IAE té l’avantatge del pagament fraccionat. Els rebuts domiciliats en quatre terminis de l’IBI urbans es cobraran els dies 2 de maig, 2 de juliol, 3 de setembre i 4 de novembre.

Pel que fa a l’IAE, els rebuts domiciliats en tres terminis es cobraran els dies 1 d’octubre, 2 de novembre i 3 de desembre.

Línies d’ajut

Per a l’exercici 2017, l’Ajuntament de Badalona ha atorgat ajuts a l’Impost Sobre Béns Immobles (IBI) de fins a 400 euros a un total de 199 famílies. Els ajuts s’han destinat a persones pensionistes, majors de 65 anys, amb rendes baixes, famílies monoparentals i també s’ha subvencionat l’IBI a les persones propietàries de pisos que els cedeixin a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona (OLH) per tal de disposar d’una borsa de pisos que es puguin destinar a lloguer social.

Per al 2018, el Govern ha assenyalat la intenció de mantenir i d'ampliar les ajudes per a les persones contribuents com la de les famílies monoparentals, vídues i per cessió de pisos per al lloguer social. Quan es concretin aquests ajuts es difondran a la web www.badalona.cat i es farà difusió entre la ciutadania.

Badalona, 10 de gener de 2018

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat