Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El divendres 22 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


19/12/2017, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 10 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim divendres 22 de desembre, a les 10 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 12 corresponent a la sessió ordinària de 28 de novembre de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

3. Aprovar provisionalment les modificacions de les bases "Premis Literaris Ciutat de Badalona".

4. Aprovar els canvis en la representació municipal al Consell Escolar Municipal (CEM).

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

5. Aprovar definitivament la modificació dels estatuts de la societat municipal Reactivació Badalona S.A. (REBASA).

6. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents a l'any 2016.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a factures de peatge generació plaques fotovoltaiques any 2016 a nom d'Endesa Distribución Eléctrica, SL.

8. Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponent a factures de subministrament elèctric any 2016 a nom d'Endesa Energia XXI, SL.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a factures de subministrament elèctric de l'any 2016 a nom de Gas Natural Comercialitzadora, SA.

10. Aprovar la suspensió, pel termini d'un any, de l'atorgament de comunicacions i de llicències urbanístiques en l'àmbit de les parcel·les del carrer de Lladó núm. 69 i del carrer de Sant Felip i d'en Rosés, núm. 9.

11. Aprovar la certificació final d’obra i reconèixer el crèdit corresponent a l’esmentada factura per les obres complementàries de la reurbanització de la plaça de Maria Aurèlia Campmany.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

12. Aprovar la contractació d' un préstec a llarg termini per un import de 2.500.000 d'euros amb BANC POPULAR ESPAÑOL SA, amb NIF A28007727, per portar a terme nous projectes d' inversions que s' han incorporat al pressupost de 2017 segons acords plenaris.

13. Designar com a representant de l’Ajuntament al Consorci de Normalització Lingüística a la regidora Fàtima Taleb Boussaoui.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels grups polítics municipals

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 19 de desembre de 2017