Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 31 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


26/10/2017, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 31 d’octubre, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària de 26 de setembre de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 11 d'octubre referent a la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMSP.

3.Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 11 d'octubre de 2017, referent a la modificació del Grup Municipal Socialista.

4.Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 6 d'octubre de 2017 en relació a la delegació de signatura en el 3r. tinent d'alcalde en matèria de convivència i mediació els dies 9 a 15 d'octubre de 2017.

5.Donar compte de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

6.Donar compte de la resolució de l'alcalde accidental de data 11/08/2017 que modifica el Manual organitzatiu i de funcionament.

7.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes Autònoms, referits al primer i segon trimestre de 2017

8.Ratificar l'acord aprovat per la Junta de Govern de 9/10/17 pel que s'aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la compra agregada de serveis de telefonia promulgada per la diputació de Barcelona i el consorci localret.

9.Aprovar la creació de la Comissió Informativa Especial del Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Badalona.

10.Autoritzar una sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat en el sector públic.

11.Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles per a la seva vigència a partir de l'1 de gener de 2018.

12.Rectificar l'error material de l'acord de Ple de 25-07-2017.

13.Aprovar diversos reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

14.Ratificar la resolució de l'alcaldessa d'incoació del procediment de modificació de la forma de gestió dels Serveis de Salut Mental i Addiccions.

15.Rectificar l'error en l'acord de l'Ajuntament Ple pel qual es va aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura del Consorci de l'Auditori per la participació de les corals dels casals de persones grans de Badalona al concert "Cantagrans".

16.Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per Germans Casellas & Rosés,S.L. per l’estança de diverses famílies el 2016 i el 2017 a l'Hostal Solimar.

17.Aprovar diversos reconeixements de crèdits d’exercicis tancats (Alarmas Spitz,SA i CEDRO).

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

18.Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de l'escola Maristes Champagnat de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

19.Aprovar la modificació de l’article 1r dels Estatuts Socials de la Societat Municipal Engestur, SA.

20.Aprovar diversos reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans -Ciudadanos- C's per tal que les sancions per aparcament siguin el més justes possible mitjançant la millora de la senyalització viària i la informació als usuaris.

2. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més de condemna de la violència exercida per les forces de seguretat de l'Estat contra la ciutadania de Catalunya.

3. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-Més, ICV-EUiA i Partit Demòcrata i Unió en defensa del col·lectiu docent de la ciutat de Badalona davant els atacs rebuts per part del regidor Xavier Garcia Albiol.

4. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Unió, del Partit Socialista de Catalunya i de Ciutadans (Ciudadanos) a favor de la inversió en instal·lacions esportives.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de suport i recolzament a les forces i cossos de seguretat de l’Estat com a garants de l’estat de dret.

6. Moció que presenta dels grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) en suport de l’estat de dret, la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

7. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Demòcrata i Unió de reprovació al regidor senyor Xavier Garcia Albiol.

8. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds – EUiA per un Pacte pel dret a l’habitatge de Badalona.

9.Moció que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la suspensió de l'autonomia de Catalunya i en defensa de l'autogovern.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 26 d’octubre de 2017