Cercador
V3.30
Menu
Ets a:

El Consell Econòmic i Social de Badalona inicia dijous els seus treballs

Comparteix


07/11/2017 10:00 PM - economiatreballocupació

La primera sessió d’aquest òrgan consultiu nomenarà els seus membres proposats pels agents econòmics, polítics, empresarials, sindicals i socials de la ciutat

El Consell assessorarà i farà propostes, des del màxim consens, per afavorir el desenvolupament econòmic i social

Demà dijous, 13 de juliol, a les 17 hores, tindrà lloc la primera sessió de treball del nou Consell Econòmic i Social de Badalona (CESB) a la sala de Premsa de l’edifici el Viver de l’Ajuntament de Badalona (plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12). Aquest Consell serà l’òrgan a través del qual s’instrumenta la participació democràtica dels treballadors i treballadores, d’empresaris, d’entitats ciutadanes i del mateix Ajuntament en totes aquelles matèries i assumptes que incideixen en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat.

La constitució del CESB va ser aprovada en la sessió ordinària del Ple del mes de maig de 2016. Les atribucions del Consell són les d’assessorar i proposar, buscant el màxim consens, actuacions estratègiques i polítiques públiques per al creixement econòmic i social, per la qual cosa podrà elaborar els estudis, dictàmens i propostes, bé a iniciativa pròpia o a petició de l’Ajuntament, al qual hauran de ser elevades quan s’escaigui.

En aquesta primera sessió es durà a terme el nomenament formal dels membres del nou Consell Econòmic i Social de la ciutat de Badalona, proposats pels diferents agents econòmics, grups polítics, sindicats, i agents empresarials, socials i ciutadans i, a més, s’escolliran 4 persones que pels seus coneixements, prestigi i rellevància puguin contribuir als objectius del CESB. La presidència recau en l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i la vicepresidència en el 2n tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas.

Posteriorment a la sessió inaugural i de constitució del Consell Econòmic i Social, es constituirà la Comissió permanent del CESB que presentarà propostes sobre les diferents comissions sectorials i de treball. En aquest sentit es lliurarà un primer informe en referència a les “Estratègies per al desenvolupament econòmic i foment de l’ocupació Badalona 2022” que ha elaborat Reactivació Badalona SA i que constituirà un primer document per al debat i el treball.

El 2n tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, ha destacat que "la constitució del CESB a l’equador del mandat presentant per debatre ja un pla estratègic per al desenvolupament econòmic de la ciutat posa de manifest els avenços de pas de gegant que hem fet en foment de la ocupació, industrialització i transició econòmica per situar-nos com una ciutat competitiva del segle XXI, tot buscant des de l'inici del mandat la concertació amb tots els agents socials de les polítiques que estem executant".

Badalona, 12 de juliol de 2017

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat