Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 28 de març, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


23/03/2017, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el proper dimarts 28 de març, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Presa de possessió del senyor Pere Martínez Carreté, del càrrec de regidor.

1. Aprovar l’acta número 2 corresponent a la sessió ordinària de 28 de febrer de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 7 de març de 2017 en relació al canvi de portaveu del Grup municipal de Convergència i Unió.

3. Acordar l'exercici d'accions en l'expedient número 278/SAS O-16/16 en relació a les diligències prèvies 3195/12 B1 emeses pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Badalona.

4. Aprovar la constitució de la Comissió redactora de l'avantprojecte d'ordenança d'administració electrònica.

5. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

6. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal de diverses activitats.

7. Aprovar la resolució de recurs extraordinari de revisió (no admissió a tràmit), promogut per l'entitat Centre Comercial Montigalà.

8. Aprovar la resolució de recurs de revisió (no admissió a tràmit), promogut per la Federació d'Empresaris de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

9. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per SAMEFA SL per la compra de joguines de la campanya cap infant sense joguina 2016.

10. Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei d'Esports.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

11. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Municipal de Serveis Funeraris de Badalona.

12. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l'exercici 2016.

13. Resoldre les al·legacions presentades i donar trasllat a la CTUAMB per tal que emeti informe previ a l’aprovació definitiva del Pla parcial del Sector Nord de Can Colomer.

14. Resoldre les al·legacions presentades i donar trasllat a la CTUAMB per tal que emeti informe previ a l’aprovació definitiva del Pla parcial del Sector Sud de Can Colomer.

15. Aprovar la correcció d'ofici de l'error material en la relació de béns i drets del Projecte de taxació conjunta a l'av. Marqués de Mont-roig, 196-198 i 192-194 aprovat definitivament pel Ple del 31 de 01 de 2017.

16. Iniciar expedient de Declaració de Bé Cultural d'Interès Local de la part de la Sala de Turbines (Tres Xemeneies) dins de l'àmbit del municipi de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

17. Aprovar la creació de la Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i aprovar els seus Estatuts.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que proposa el Grup Municipal d'ICV-EUiA per instar al Govern de l'Estat a eliminar la taxa de reposició d'efectius en la Funció Pública.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos -C's per a la implantació d'un sistema augmentatiu i alternatiu en la comunicació (SAAC) a través de símbols a Badalona i la celebració del Dia Mundial per a la conscienciació sobre l'autisme.

3. Moció que proposa el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES en commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per exigir a l'Alcaldessa de Badalona que desautoritzi públicament el seu partit per difondre una campanya de desprestigi contra Marina Badalona.

6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que elabori un procediment administratiu i actualitzi els programes informàtics de Serveis Socials.

7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES pel 80è aniversari de l'inici dels bombardejos per part de l'aviació italiana a Badalona

8. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport als estudiants, Franz i Adrià, represaliats políticament pel desallotjament a Can Vies.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 de març de 2017