Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


01/03/2017, 0:00h. - ple

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de febrer

Aprovades inicialment les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva destinades a entitats que realitzin activitats o programes culturals, de promoció del comerç, educatius, veïnals, de convivència i de cooperació per al desenvolupament per a l’exercici 2017. Aquest any s'ha fet un esforç per avançar al màxim la convocatòria de les subvencions per tal de deixar més temps a les entitats beneficiàries que puguin executar les subvencions i que també tinguin més temps per incorporar les possibles subvencions als seus pressupostos anuals. També se segueix fent una aposta per la unificació de les convocatòries i és per això que aquest any se'n faran tan sols dues. La segona convocatòria està prevista per abans d'estiu, i en aquesta aniran les subvencions que o bé tindran canvis en les seves bases o bé han tingut un augment pressupostari i han d'esperar a tenir el pressupost municipal 2017 aprovat.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA i PSC. El grup municipal del PP ha votat en contra. Els grups municipals de CiU i Ciutadans s’han abstingut.

Aprovada inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 la Modificació Puntual del PGM al carrer de Jaume Ribó 35-39 de Badalona, formulada per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona i presentada per l’empresa del grup Giró GIMAR, S.L.

La formulació de la Modificació puntual del PGM es planteja amb l’objectiu de de permetre l’ampliació de les oficines corporatives del grup Giró, implantades al barri de Canyadó des de l’any 1971. L’àmbit d’aquest Planejament abasta les finques amb front al carrer Jaume Ribó 35-39, amb una superfície total de 1.047,95 m2. Per la seva centralitat dins del municipi, a l’entorn de l’àmbit de planejament s’hi han executat diverses actuacions públiques i privades.

La parcel·la situada al carrer de Jaume Ribó 35-37 es troba totalment ocupada amb una edificació de 2.025 m² s. rasant. La parcel·la situada al carrer de Jaume Ribó 39 es troba ocupada amb una edificació de 624,50 m² s. rasant.

La proposta de Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ampliar l’edificació destinada a oficines, en base a les necessitats de fomentar i diversificar l’activitat econòmica de la ciutat i consolidant el sector industrial dels barris de Canyadó i Manresà com a espai de referència, tant per la seva posició específica en el sector com per la seva ubicació estratègica en relació a les infraestructures.

El foment i la diversificació dels establiments terciaris integrats a la ciutat és un requeriment indispensable per assegurar la seva perdurabilitat, adaptant-se per atendre la seva creixent demanda. És en aquest sentit, una ampliació mesurada dels usos terciaris del sector, amb els corresponents requisits urbanístics, mediambientals i de mobilitat, es pot considerar com una millora que s’adapta a les presents necessitats i als estàndards de qualitat actuals.

Amb la localització urbana de les oficines del grup Giró, coberta per una eficient xarxa de transports, es compleixen les condicions per permetre la implantació d’uns usos terciaris de qualitat, cohesionadors de l’entorn urbà i ambientalment sostenibles, objectius alienats amb els valors predominants de l’interès públic.

La Modificació de PGM proposa la transformació d’ús industrial a oficines, de 2.649,50 m2. Així mateix la proposta implica un increment d’edificabilitat de 312,25 m2 de sostre destinat a l’ús d’oficines. Considerant que la proposta de Modificació de PGM té per objecte una actuació aïllada de dotació que comporta un increment d’edificabilitat i una transformació dels usos preexistents, s'ha d'incorporar una reserva per a espais lliures i equipaments públics.

En aquest sentit, cercant atendre l’obligació del govern local d’actuar diligentment per garantir una oportunitat d’obtenir sòl destinat a espais lliures, sistemes viaris i d’equipament, es proposa aquesta MPGM. La capacitat pública local de dirigir efectivament els processos de desenvolupament urbà mitjançant el planejament ha de permetre assolir una cohesió territorial adequada, mitjançant la distribució equilibrada sobre el territori de les necessitats de sòl.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU i Ciutadans. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Aprovada provisionalment la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l'àmbit de la Fitxa G-6: Cases de pescadors

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l'àmbit de la Fitxa G-6: Cases de pescadors. L’àmbit de la Modificació abasta les finques qualificades de zona de nucli antic amb front al carrer de Santa Anna, al carrer de Sant Llorenç i a l’avinguda de Martí Pujol incloses en l’àmbit de la fitxa G-6, amb una superfície total de 258 m2.

La formulació d’aquest Planejament es planteja amb l’objectiu d’ampliar l’ús residencial previst a les quatre edificacions del conjunt urbà que s’han de mantenir, amb els usos comercial, sanitari, recreatiu, esportiu, cultural i d’oficines, ja permesos a les Normes urbanístiques del PGM per a la zona de nucli antic, on es troba inclosa l’esmentada edificació. Per altra banda, es proposa ajustar els paràmetres de composició i d’acabats de façana, necessaris per permetre la implantació dels usos terciaris en planta baixa i, en definitiva, fer viable la intervenció en el conjunt urbà.

D’una banda, el Pla especial de Protecció del Patrimoni (Catàleg normatiu d’edificis i conjunts urbans) va incloure les finques dins l’àmbit de la fitxa G-6: Conjunt de cases del carrer de Santa Anna i de Sant Llorenç.

Per altra banda, la Modificació puntual del Pla especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional en el mateix àmbit, va definir els paràmetres de la intervenció als edificis catalogats, fixant el manteniment de l’edificació inclosa a l’àmbit A i la composició de façanes i materials i la regulació dels usos permesos.

En data 18 de juliol de 2013, la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona, va acordar per unanimitat aprovar la seva descatalogació per ruïna.

Atenent a la necessitat de redefinir la intervenció al conjunt urbà format per sis edificacions, amb tipologia d’agrupació de cases unifamiliars en filera entre mitgeres de planta baixa i una planta pis denominades “cases de pescadors”, incloses dins l’àmbit de la fitxa G-6, es proposa l’ampliació de l’ús residencial previst a les quatre edificacions del conjunt urbà que s’han de mantenir, amb els usos comercial, sanitari, recreatiu, esportiu, cultural i d’oficines.

L’ampliació dels usos comercial, sanitari, recreatiu, esportiu, cultural i d’oficines a les quatre edificacions del conjunt urbà que s’han de mantenir, no representa cap inconvenient per a l’ús residencial dominant del sector, atès que es tracta d’activitats terciàries, compatibles amb l’ús residencial.

A la zona on es substitueixen les dues edificacions del conjunt urbà es proposa ajustar els paràmetres de composició i d’acabats de façana. Concretament, es proposa que els materials d’acabat de façana d’aquesta zona puguin ser arrebossats o petris, que la proporció de les obertures sigui quadrada o vertical tant si es tracta de balconeres o de finestres i s’elimina que l’obertura de planta baixa amb front a l’avinguda de Martí Pujol sigui contínua.

A més de permetre la viabilitat de la intervenció en el conjunt urbà catalogat, la proposta d’ampliació dels usos terciaris a la totalitat de la planta baixa permet fomentar i diversificar l’activitat econòmica de la ciutat, consolidant el sector de serveis al barri del Centre com a espai de referència i potenciar un model de ciutat en què l’ús residencial s’harmonitza amb les activitats comercials i de serveis.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PP, PSC i CiU. El grup municipal de Ciutadans s’ha abstingut.

Ratificar l’aprovació d’ un encàrrec de gestió a la societat municipal ENGESTUR per a la implementació del Pla de manteniment de l’ Estadi Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 ratificar l’aprovació d’un encàrrec de gestió a favor de la societat de capital íntegrament municipal ENGESTUR, SA per a la implementació del Pla de manteniment de l’ Estadi Municipal de Badalona. D’aquesta manera es ratifica i convalida la resolució dictada per l’alcaldessa en data 10 de febrer de 2017, per raons d’urgència i oportunitat en interès públic, per la qual es va aprovar el Pla de Manteniment de l’Estadi Municipal de Futbol de Badalona i l’encàrrec a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, S.A. de la gestió de les activitats materials, tècniques i/o de serveis necessàries per a les actuacions d’implementació del Pla de manteniment de l’Estadi Municipal de Badalona.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per a la igualtat d’oportunitats ens el processos de selecció de personal en l'Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 una moció per la redacció d'unes bases generals per a la igualtat d’oportunitats ens el processos de selecció de personal en l'Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

La moció proposa els següents acords:

1. Que se forme un comité de personal técnico especializado de departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento y del IMPO, que redacte una propuesta de bases generales para los procesos de selección de personal en el Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles que sirvan de referencia para la elaboración de las bases específicas de las convocatorias de selección de personal en estas entidades locales y un manual de funcionamiento de los procesos de selección.

2. Que el comité técnico elabore una normativa actualizada para el funcionamiento de las bolsas de trabajo municipales.

3. Que en las bases generales de selección de personal y en la normativa de las bolsas de trabajo, se asegure la igualdad de oportunidades, estableciendo métodos operativos que aseguren la no discriminación de los candidatos y la elaboración y evaluación de pruebas objetivas y confidenciales.

4. Trasladar los siguientes acuerdos al Gobierno de la Generalitat, al Parlament de Cataluña, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a los representantes sindicales de este Ayuntamiento.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en contra de les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 una moció en contra de les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar a les companyies subministradores a que signin de manera immediata el conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament i l’assumpció per part de les companyies del 50% dels costos derivats.

2. Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.

3. Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a la retirada de pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que las fan intransitables i que no compleixen amb la llei d’accessibilitat.

4. Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament municipal perquè es tingui en compte l’energia renovable, així com, els tipus de taxes i impostos per l’ús del domini públic que fan les companyies.

5. Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB), Sindicats amb seu a Badalona, a les companyies subministradores que operen a Badalona i a les entitats socials de la ciutat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per demanar l'inici urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d'ocupació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 una moció per demanar l'inici urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d'ocupació.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al Servei d’Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment els processos de concertació territorial i les estratègies territorials amb col·laboració amb els ajuntaments i consells comarcals per tal de fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d’ocupació.

2. Instar que mitjançant aquests instruments es pugui garantir l’estabilitat laboral entre els professionals dels serveis d’ocupació locals

3. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat, Afers Socials i Família, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i als sindicats amb delegació a Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de reprovació contra l’alcaldessa de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 una moció de reprovació contra l’alcaldessa de Badalona per la seva assistència a la concentració independentista de recolzament als encausats per desobeir el TC.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Reprovar l’alcaldessa de Badalona per assistir a una concentració clarament partidista i a favor de la independència de Catalunya utilitzant el seu càrrec institucional.

Segon.- Exigir a l’alcaldessa que no faci un mal ús del seu càrrec institucional en actes que tenen com a finalitat recolzar una determinada opció política i ideològica.

Tercer.- Requerir al govern de la ciutat que aquest tipus d’episodis no tornin a produir-se i que no ignori deliberadament els diferents sentiments identitaris que existeixen a la ciutat de Badalona.

Quart.- Informar del resultat d’aquesta moció a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern a Catalunya i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i Ciutadans. Els grups municipals del PSC i CiU s’han abstingut. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA han votat en contra.

Moció per a la revisió de l'ordenança de la Plusvàlua Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 una moció per a la revisió de l'ordenança fiscal número 4, reguladora del Impost sobre el Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), o Plusvàlua Municipal.

La moció proposa els següents acords:

1. Que se revise la ordenanza fiscal reguladora número 4, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), o Plusvalía Municipal, para que el declarante pueda recoger en la declaración o autoliquidación los valores de compra y de venta reales del objeto grabado, para conocer si ha habido un incremento real de la capacidad económica del contribuyente, y los documentos justificativos de dichos valores.

2. Que se realice un estudio aproximado de la repercusión que puede tener en los ingresos municipales de los presupuestos de 2017, el hecho que de que no se pueda grabar mediante el IVTNU, la trasmisión de inmuebles en los que no ha habido plusvalía real.

3. Que desde el Ayuntamiento se facilite a los contribuyentes que no han obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles puedan reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

4. Trasladar los siguientes acuerdos a la Federación de Municipios de Cataluña, a la Diputación Provincial de Barcelona y a la Generalitat de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, CiU i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA s’han abstingut.

Moció sobre la salinització al Llobregat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 una moció sobre la salinització al Llobregat provocada per ICL-Iberpotash i la responsabilitat vers els drets humans internacionals de les empreses que operen al nostre territori.

La moció proposa els següents acords:

1. Manifestar la preocupació d’aquest Ajuntament per la problemàtica de la salinització de les aigües del Llobregat i dels seus aqüífers derivada del sistema d’explotació i gestió de les mines de Súria i dels runams salins de Súria i Sallent, que posen en perill la salut pública, encareix el cost de l’aigua pels processos de dessalinització que cal aplicar i causa un perjudici al medi ambient tal com reflecteixen les resolucions judicials dictades fins aquesta data.

2. Demanar a la Generalitat de Catalunya:

• Exigeixi a l’empresa Iberpotash la presentació d’un pla de restauració real i adequat a les dimensions dels residus salins acumulats sobre el territori, tal com demana la sentència en ferm del TSJC.

• Exigeixi que el pla de restauració inclogui la instal·lació d’una xarxa d’indicadors dels nivells de salinitat en pous, aqüífers i en el propi riu a efectes de poder fer un seguiment real i públic dels índex de salinitat i així poder avaluar l’efectivitat dels plans de restauració.

• Que a partir de la data juny de 2017 exigeixi a l’empresa Iberpotash que qualsevol nou abocament de runam ha de ser en un lloc tancat, aïllat i que compleixi totes les normatives de seguretat necessàries per aquests tipus de residus, i amb l’objectiu de residu zero per l’any 2020. L’incompliment del qual comporti, si fos el cas, la paralització temporal o definitiva de l’activitat extractiva.

• Informi a l’Ajuntament de Badalona del procés d’elaboració del Pla Director Urbanístic de l’activitat minera al Bages a fi de que, si s’escau, per si mateix o per mitjà d’altres instàncies, pugui vetllar per un pla efectiu d’eradicació de qualsevol procés de salinització de les aigües del riu Llobregat en el futur.

3. Instar a l’Empresa Metropolitana de Gestió del cicle integral de l’Aigua, S.A. a informar a aquest Ajuntament de quins han estat en els darrers cinc anys els índexs de salinitat, abans de la depuració, de les aigües que es subministren a la població de Badalona, i en general a la regió metropolitana.

4. L’Ajuntament de Badalona es compromet en accions de sensibilització i difusió per tal que aquesta moció s’estengui als ajuntaments de la conca del Llobregat més avall dels runams salins.

5. L’Ajuntament de Badalona es compromet a rebre les organitzacions de solidaritat amb Palestina que tenen presència a la zona per poder avaluar quines accions pot emprendre per reforçar la lluita en defensa dels Drets Humans de la població palestina especialment en relació a empreses com ICL-Iberpotash.

6. Que a partir d’ara, en totes les contractacions i relacions amb el sector privat de l’Ajuntament de Badalona es tingui en compte i es pugui exigir que l’empresa contractada no estigui involucrada en cap cas de violacions dels Drets Humans.

7. Fer arribar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, l’Empresa Metropolitana de Gestió del cicle integral de l’Aigua, S.A, al Grup BDS Catalunya i a la plataforma ProuSAL.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA. Els grups municipals del PSC, CiU i Ciutadans s’han abstingut. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 una moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

La moció proposa els següents acords:

1. L’Ajuntament de Badalona es compromet a sol·licitar al Congres dels Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i concretament la modificació immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5 de la Llei del Registre Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment matrimonial.

2. L’Ajuntament de Badalona es compromet a sol·licitar al Congres dels Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures i de documents públics així com de testaments i concretament les modificacions immediates de l’article 697 del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir l’obligatorietat de presència de dos testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments oberts per part de persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les noves tecnologies per a facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si mateixos els documents i testaments i conseqüentment la modificació de l’article 708 del Codi Civil espanyol per tal de suprimir la prohibició a les persones amb discapacitat sensorial d’atorgar testament tancat.

3. L’Ajuntament de Badalona, es compromet a sol·licitar al Parlament de Catalunya la modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la modificació dels articles 421-10 apartat 2 per tal de suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial, del 421-14 apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11 apartat 2b per tal de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.

4. L’Ajuntament de Badalona es compromet a impulsar els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals.

5. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, a la Federació de Municipis, i a la Associació Catalana de Municipis, així com a les regidories municipals que són necessàries per introduir els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per demanar a la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona el trasllat definitiu del col·lector-interceptor de Llevant

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 una moció per demanar a la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona el trasllat definitiu del col·lector-interceptor de Llevant.

La moció proposa els següents acords:

1.- Felicitar i agrair el treball realitzat per el personal municipal els dies 21 i 22 de gener i dies posteriors per garantir la seguretat de la ciutadania, el bon estat de les infraestructures i la ràpida reparació dels desperfectes ocasionats.

2.- Agrair i felicitar a l’AMB, l’ACA i l’empresa EMSA per els treballs realitzats per tal de reparar el col·lector interceptor de llevant en una setmana de forma provisional.

3.- Exigir a la Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya la redacció del projecte definitiu pel trasllat definitiu del col·lector i la seva immediata execució.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de suport a l'Associació de Bàsquet Badalona (ABB)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2017 una moció de suport a l'Associació de Bàsquet Badalona (ABB).

La moció proposa els següents acords:

1. Que l’Associació de Bàsquet Badalona (ABB) quedi exempta de pagar la taxa corresponent a l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives municipals durant tot un any, ja que no han rebut totes les prestacions que haurien d’haver rebut per part de l’Ajuntament de Badalona.

2. Encomanar a Engestur la gestió de totes les instal·lacions esportives de la ciutat; i per tant, i en aquest sentit instar a l’Ajuntament i a Engestur perquè signin un conveni o redactin un contracte entre ambdues parts a tal efecte.

3. Informar d’aquests acords a l’Associació Bàsquet Badalona (ABB).

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, CiU i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA s’han abstingut.

Badalona, 1 de març de 2017