Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 28 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


24/02/2017, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el proper dimarts 28 de febrer, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 31 de gener de 2017.

2. Declaració institucional en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, "Superem les desigualtats".

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

3. Resoldre les al·legacions presentades a la modificació inicial del Reglament Orgànic Municipal i aprovar-lo definitivament.

4. Convalidar i ratificar el Marc organitzatiu i de funcionament de la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) aprovat en la sessió de Constitució de la TIAB realitzada el 10 de novembre de 2016.

5. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva.

6. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2017, en pròrroga del de 2016.

7. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 19 de gener de 2017 en relació a la substitució d'un membre a la Comissió informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva.

8. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de 23 de gener de 2017 referent a la substitució d'un vocal del Consell d'administració de l'IMPO.

9. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 03/02/2017 que aprova l'organització municipal i el Manual organitzatiu i de funcionament.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

10. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la Prestació del Servei Esporàdic de Transport Adaptat 2017 per a Persones Discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’any 2017.

11. Ratificar la resolució de l'alcaldessa d'aprovació de l'addenda al conveni de creació de la llar d'infants de titularitat municipal Ralet Ralet, per a l'ampliació i remodelació del centre.

12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Club Futbol Sistrells.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

13. Acceptar la renúncia de la concessió de la parada núm. 19 del Mercat Municipal La Salut i de la concessió de la parada núm. 22 del Mercat Municipal Sant Roc.

14. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39.

15. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l'àmbit de la Fitxa G-6: Cases de pescadors.

16. Ratificar l'aprovació d'un encàrrec de gestió a favor de la societat de capital íntegrament municipal ENGESTUR, SA per a la implementació del Pla de manteniment de l' Estadi Municipal.

17. Aprovar encàrrec de gestió a l'IMPO per realització acció formativa "Programa de Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració" any 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

18. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Ferran Falcó i Isern.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's per la redacció d'unes bases generals per a la igualtat d’oportunitats ens el processos de selecció de personal en l'Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en contra de les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar l'inici urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d'ocupació.

4. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per retirar les competències delegades pel Ple de l'Ajuntament de Badalona a la Junta de Govern Local.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de reprovació contra l’alcaldessa de Badalona per la seva assistència a la concentració independentista de recolzament als encausats per desobeir el TC.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciutadanos-C's per a la revisió de l'ordenança fiscal número 4, reguladora del Impost sobre el Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), o Plusvàlua Municipal.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú sobre la salinització al Llobregat provocada per ICL-Iberpotash i la responsabilitat vers els drets humans internacionals de les empreses que operen al nostre territori.

8. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

9. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, ERC-A-Mes i Guanyem Badalona en Comú per demanar a la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona el trasllat definitiu del col·lector-interceptor de llevant.

10. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a l'Associació de Bàsquet Badalona (ABB).

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 24 de febrer de 2017