Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


01/02/2017, 0:00h. - ple

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de gener

Implementació d'un programa de promoció de l'ocupació que destina 270.000 euros per a l’atorgament de préstecs reintegrables per a noves empreses o empreses ja en actiu

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener ratificar l'acord de la Junta de Govern Local pel qual s'aprova la signatura d'un conveni amb la Fundació ASCA per a la implementació d'un programa de promoció activa de l'ocupació a Badalona.

La Junta de Govern Local va aprovar el dia 29 de desembre de 2016 la signatura d’un conveni amb la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) per tal de destinar la quantitat de 270.000 euros a l’atorgament de préstecs reintegrables per a noves empreses, o empreses ja en actiu, que generin ocupació a Badalona. ASCA és una entitat sense ànim de lucre amb més de 30 anys d’experiència en programes de lluita contra l’atur.

Aquest conveni contempla que es procedirà a fer una convocatòria per seleccionar els projectes, les bases de la qual estan recollides en el conveni. Les condicions principals dels préstecs són:

  • Import màxim: 25.000 €.

  • Tipus d’interès: 0%

  • Termini de devolució màxim: 3 anys, amb possibilitat de quotes reduïdes durant els sis primers mesos

  • Sense necessitat d’aval ni comissions d’estudi i/o obertura

  • Amortització i quotes mensuals

Per seleccionar els projectes i atorgar els préstecs es preveu la creació d’una comissió tècnica mixta entre l’Ajuntament de Badalona i ASCA, així com una altra comissió de seguiment de tot el programa.

Amb aquest programa, l’Ajuntament dóna compliment a una de les accions seleccionades en el procés participatiu realitzat amb la finalitat de definir línies prioritàries, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament econòmic local i combatre l’atur, fomentant la creació i desenvolupament d’empreses que generin riquesa i ocupació a la ciutat de Badalona.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Modificació del PGM d’àmbit discontinu als carrers d’Eduard Maristany 103 i de la Gran Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, Rector Rifé i Gas

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general metropolità d’àmbit discontinu als carrers d’Eduard Maristany 103 i de la Gran Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, Rector Rifé i Gas.

L’objectiu és ajustar les qualificacions urbanístiques als carrers d’Eduard maristany 103 i de la Gran Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, Rector Rifé i Gas per adaptar-les als usos existents i a les necessitats de l’entorn.

  • Al Sector A- Maristany 103 es proposa l’ajust de qualificació del sistema de parcs i jardins urbans (clau 6b) a sistema d’equipaments (clau 7b) d’ús esportiu i la definició dels paràmetres urbanístics d’edificabilitat i alçada reguladora màxima, per adaptar-los a l’ús esportiu i a la urbanització i edificacions executades i poder protegir amb una pèrgola les pistes esportives.

  • Al Sector B Gran Bretanya 3 es proposa un ajust d’ús d’equipament esportiu (clau 7b) a equipament aparcament (clau 7b).

  • Al Sector C Mataró 2 es proposa el canvi de qualificació del sistema viari (clau 5) a sistema d’equipament (clau 7b), la definició dels paràmetres urbanístics d’edificabilitat i alçada reguladora màxima, per adaptar-los a l’ús esportiu.

  • Als sectors D (la Plana); Sector E (Rector Rifé) i Sector F (Plaça del Gas) es proposa l’ajust de les qualificacions urbanístiques del sistema viari (clau 5), per adaptar-la a la urbanització executada i modificar a sistema de parc i jardins urbans.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional de la Modificació del Pla parcial del Torrent de la Font a la unitat d’edificació número 4 del polígon 2

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener la Modificació del Pla parcial del Torrent de la Font a la unitat d’edificació número 4 del polígon 2, de Badalona, formulada per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona.

La formulació de Modificació del Pla parcial del Torrent de la Font es planteja amb l’objectiu d’ampliar els usos habitatge, residencial, oficines, recreatiu, sanitari, assistencial, religiós i cultural, ja admesos pel Pla parcial del Torrent de la Font en aquesta unitat d’edificació, amb els usos comercial i esportiu.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU i Ciutadans. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Partida de caràcter extraordinari de 325.000 euros per a la reparació i rehabilitació del pont del Petroli

En el decurs de la celebració de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 31 de gener es va donar compte d’un decret de l’alcaldessa de data 27 de gener de 2017 aprovant diverses modificacions de pressupost entre les que hi ha una modificació de 325.000 euros per a la creació d’una partida per a la reparació i rehabilitació del pont del Petroli.

A causa del fort temporal de mar, amb onades superiors als 6 metres d’alçada ocorregut els dies 22 i 23 de gener de 2017 es van produir greus desperfectes al pont del Petroli:

  • Destrucció de la part frontal de l’ampliació amb paviment de fusta de la zona de la plataforma final. Sembla que no hi ha afectació als elements de suport d’acer inoxidable però s’ha de fer una revisió més exhaustiva.

  • Afectació a la zona de paviment de fusta lateral de la mateixa plataforma.

  • Afectacions més petites al paviment de fusta també de la plataforma.

  • Afectació total a la barana d’acer inoxidable i a la seva estructura de suport.

  • Es detecta desplaçament lateral de la darrera peça de la passera.

  • Afectació al paviment de fusta de la passera.

  • Esquerdes a l’imposta de formigó en diferents trams.

  • Petits desplaçaments en altres trams de passera.

Aquests desperfectes s’han pogut observar en una primera inspecció visual i caldrà un estudi més complet per comprovar que no hi hagin danys a l’estructura, tant a la seva part emergida com submergida. S’observen alguns moviments estructurals que aconsellen que, a més de procedir a la reparació i substitució dels elements afectats, s’aprofiti per fer una intervenció integral de rehabilitació de tot el pont.

En una primera fase s’ha encarregat un peritatge i valoració de danys i amb posterioritat s’haurà d’encarregar la redacció del projecte executiu i la direcció de les obres a realitzar. També s’ha de preveure que serà necessària fer alguna tasca de neteja i retirada de material prèvia a les obres de reparació per evitar el risc de caiguda a mar que podria afectar a persones o embarcacions.

El pressupost de totes aquestes actuacions, incloent la redacció del projecte i la direcció d’obra, s’estima en 325.000,00 euros.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i el CF Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener el conveni de col·laboració amb el CF Badalona.

L’objecte del conveni és regular les relacions i mecanismes de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i el Club de Futbol Badalona en relació a l’ús de l’Estadi Municipal de Badalona.

En el conveni, que tindrà una durada de quatre anys prorrogables, s’acorda que l’Estadi és un domini públic i que serà de gestió directa municipal mitjançant un encàrrec de gestió a Engestur, S.A. També s’estableix una comissió de seguiment per donar compliment al conveni i als usos i horaris de l’Estadi.

D’altra banda, el conveni preveu l’atorgament d’una subvenció anyal al CF Badalona de 100.000 euros i també s’obre la via del patrocini.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Modificació dels criteris de determinació dels factors de productivitat aplicables al personal al servei de Guàrdia Urbana

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener, amb efectes 1 de març de 2017, la modificació dels criteris de determinació dels factors de productivitat aplicables al personal al servei de Guàrdia Urbana, amb la creació del plus de distribució horària rotatòria i del plus de seguretat d’accés i especial atenció al públic; la modificació del plus de distribució horària específica i de nocturnitat; i l’eliminació del plus de jornada partida, de llarga durada i de disponibilitat.

La modificació d’aquests criteris s’emmarca en el procés d’implantació del nou model organitzatiu de la Guàrdia Urbana que aquest dilluns 30 de gener va ser tractat a la Junta de Govern Local en una sessió extraordinària on es va aprovar el document que recull les línies bàsiques sobre la reestructuració de la Guàrdia Urbana.

El nou model organitzatiu comporta una redistribució operativa del personal del cos amb la finalitat d’incrementar els efectius de Guàrdia Urbana en tots els barris, a través dels guàrdies de districte, en els horaris en què estadísticament es produeixen el major nombre d’incidents i per donar una major atenció a la ciutadania, tant els dies feiners com els festius. L’objectiu és millorar la seguretat i la convivència a la ciutat i donar un servei proper a la ciutadania.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de suport a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció de suport a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

La moció proposa els següents acords:

  1- Declarar Badalona municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

  2- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

  3- Demanar a l'Ajuntament que faciliti, en la mesura de les seves possibilitats, l'organització d'actes de suport a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

  4- Demanar que es pengi la banderola de Casa Nostra És Casa Vostra al balcó de la Casa de la Vila durant la propera setmana (http://www.casanostracasavostra.cat/banderoles).

  5- Fer palesa la terrible situació que estan vivint els refugiats que marxen dels seus països d’origen, fugint de la guerra i la pobresa per buscar una vida millor, recordant que molts hi han perdut la vida.

  6- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la jornada del 5 de febrer a Badalona i a la convocatòria de manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.

  7- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas).

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU i Ciutadans. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Moció per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:

1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l'accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d'atenció residencial (PEVS) segons els criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que determinen l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos a la Llei.

1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes Individuals d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.

1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent per a la tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.

1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, col·laboració o prestació vinculada, de manera que:

a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les residències de Catalunya, d'acord amb les entitats representatives del sector.

b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins municipis seran prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells comarcals.

c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de serveis residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel Govern de la Generalitat.

d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques. En segon lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions vinculades a residència abans que la col·laboració de places privades.

1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències i centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment romanen tancats.

1.6.- Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a les places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades sobre revaloracions dels programes individuals d'atenció (PIA), tant de sol·licituds de revisió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.

1.7.- Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels ajuntaments de Catalunya que disposen d'equipaments de residència i centre de dia tancats i/o projectats, i també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les places actuals.

2. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de suport a la Fundació Badalona Capaç

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció de suport a la Fundació Badalona Capaç i a què es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM a les parcel·les situades a l'Av. Carlemany, 558 i al Ptge. del Camí Estret.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Tornar a mostrar el suport més incondicional a la Fundació Badalona Capaç, a les famílies dels usuaris i a tots els membres que hi formen part, en la seva reivindicació d’un nou centre ocupacional que doni resposta a les necessitats d’infraestructura tant urgents que tenen.

Segon.- Demanar el Govern municipal que, vist el vot negatiu de tots els partits de l’oposició, a més del dels veïns i el de la pròpia Fundació, al projecte de Montigalà, no perdi temps en portar a aprovació aquesta alternativa i centri tots els seus esforços en presentar a aprovació d’aquest Ple el projecte de Morera amb la màxima celeritat possible.

Tercer.- Traslladar el resultat d’aquesta moció a la Fundació Badalona Capaç i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, CiU i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA han votat en contra. El grup municipal d’ERC s’ha abstingut.

Moció de suport als veïns del Bosc d'en Vilaró

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció de suport als veïns del Bosc d'en Vilaró perquè s'arribi a un acord amb els propietaris afectats minimitzant al màxim els perjudicis.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Expressar la màxima preocupació per la situació generada en la que les administracions, que al llarg dels anys han estat permissives i tolerants amb el creixement de la urbanització, ara hi pretenen posar remei, generant perjudicis socials, econòmics i patrimonials als propietaris.

Segon.- Demanar a totes les administracions responsables de l’ordenació i de la protecció de la legalitat urbanístiques que replantegin la solució al conflicte generat, de comú acord amb els propietaris afectats i que minimitzi els perjudicis.

Tercer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que estableixi els mecanismes de col·laboració i intermediació necessaris per tal d’arribar a una solució satisfactòria per a totes les parts.

Quart.- Demanar l’Àrea Metropolitana de Barcelona que elabori un nou Pla d’actuació que contempli alternatives viables, i de comú acord amb els veïns, i que no passin per l’extinció diferida amb dret a superfície dels habitatges.

Quart.- Traslladar el resultat d’aquesta moció a l’Associació de Veïns del Bosc d’En Vilaró, la FAVB, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, l’AMB i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, CiU i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA han votat en contra.

Moció de suport a tots els cossos policials i de seguretat de l'Estat davant els atacs reiterats que posen en dubte la seva professionalitat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció de suport a tots els cossos policials i de seguretat de l'Estat davant els atacs reiterats que posen en dubte la seva professionalitat.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Mostrar el recolzament del Ple de l’Ajuntament de Badalona a totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Segon.- Mostrar el rebuig a les declaracions i les actuacions violentes dels membres de la CUP envers els cossos policials, i censurar qualsevol instrumentalització política que es vulgui fer del desenvolupament de la feina dels mateixos.

Tercer.- Sumar-se a les peticions de tots els sindicats de policia que es van manifestar el passat 17 de gener reclamant dignitat policial, respecte institucional i garanties jurídiques per a la consecució de les seves funcions.

Quart.- Felicitar a tots els cossos policials, i en especial als Mossos d’Esquadra, per l’excel·lent desenvolupament de la seva feina, complint i fent complir les normes de l’Estat de dret que ens empara.

Cinquè.- Traslladar aquests acords al Ministerio del Interior i al Ministerio de Defensa del Gobierno de España, la Delegació del Govern a Catalunya, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Direcció General de la Policia, la Direcció General dels Mossos d’Esquadra, la Direcció General de la Guardia Civil, els sindicats de l’Ajuntament de Badalona (CCOO, UGT, CATAC, SFP i PSU), i als següents sindicats policials: SPC, CAT, USPAC, SAPOL, SIDEPOL, EUSPEL i SIAT-AREA.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, un regidor de CiU i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA han votat en contra. Un regidor de CiU s’ha abstingut.

Moció per a la millora de les clàusules del servei de plataforma per a l'administració electrònica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció per a la millora de les clàusules del servei de plataforma per a l'administració electrònica.

La moció proposa els següents acords:

1. Que en el pliego de cláusulas técnicas, sección 5. Funcionalitats del Sistema. Apartado 5.1 Seu electrònica.

- Donde dice: “ – Multi-idioma”

- Se propone: “-Multi-idioma: català, castellà i anglès”

2. Que en el pliego de cláusulas técnicas, sección V. Funcionalitats del Sistema. Apartado 5.5 Sistema de signatura electrònica:

- Donde dice: “El personal al servei de l’Ajuntament utilitza la T-CAT com a certificat electrònics que permet garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que el vincula a l’Ajuntament de Badalona. La plataforma de tramitació electrònica hi haurà d’admetre aquests certificats, així com el DNIe o qualsevol altra reconegut i classificat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).”

- Se propone: “El personal al servei de l’Ajuntament utilitza la T-CAT com a certificat electrònics que permet garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que el vincula a l’Ajuntament de Badalona. La plataforma de tramitació electrònica hi haurà d’admetre els certificats reconeguts i classificat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i per la Sede Electrónica de la Administración del Gobierno de España.”

3. Que en el pliego de cláusulas técnicas, sección V. Funcionalitats del Sistema. Apartado 5.6 Gestor d’expedient i d’òrgans col·legiats, 5.6.1 Gestor d’expedients:

- Donde dice: “L’idioma de formularis, pantalles i documents és el català.”

- Se propone: “Els idiomes de formularis, pantalles i documents seran català i castellà”.

4. Que en el pliego de cláusulas técnicas, sección VII. Requeriments tècnics. Apartado 7.2 Solució proposada en entorn cloud, 7.2.3 Ubicació del centre de procés de dades:

- Donde dice: “L’allotjament o allotjaments del serveis Cloud prestats hauran d’estar obligatòriament en algun país de l’Espai Econòmic Europeu, ja que NO es contempla una transferència internacional de les dades.”

- Se propone: “L’allotjament o allotjaments del serveis Cloud prestats hauran d’estar obligatòriament en algun país de la Unió Europea, ja que NO es contempla una transferència internacional de les dades.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA han votat en contra. Els grups municipals del PSC i CiU s’han abstingut.

Moció per acceptar els acords del Consell Escolar Municipal sobre la matriculació per al curs 2017-2018

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció per acceptar els acords del Consell Escolar Municipal sobre la matriculació per al curs 2017-2018.

La moció proposa els següents acords:

1. Mantenir com a mínim la mateixa oferta de places públiques de infantil de la preinscripció del curs passat. (*) Donar solucions a la manca de places de P3 a la zona 6 planificant si escau la reconversió definitiva de l’Escola Artur Martorell en centre de dues línies.

2. Demanant el compromís del Departament d’Ensenyament de no fer anuncis de tancaments de P-3 previs ni durant el període de preinscripció, ni comunicacions extraoficials als equips directius dels centres educatius.

3. Demanar a la Generalitat una baixada de les ràtios a infantil amb l’objectiu final de situar-la en 20 alumnes per aula.

4. Garantir places per absorbir la matrícula viva, i no massificar les aules des de P3 cosa que impossibilita la gestió de l’Oficina Municipal d’Escolarització que ha de fer front a peticions, en zones on no hi ha cap plaça disponible.

5. Dotar les escoles d'educació especial de la ciutat de recursos necessaris per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especial que requereixen d'una escolarització específica i que cap infant amb aquestes necessitats resti a l'espera per manca de recursos.

6. Garantir el suport especialitzat públic necessari per tal de garantir el procés d'inclusió plena dels alumnes a l'aula ordinària ja des de P-3.

7. Davant la pràctica de les escoles privades amb irregularitats, exigir a la Generalitat que atengui les peticions d’informació del Síndic de Greuges en aquesta matèria. I que de forma decidida anul·li els concerts amb aquests centres.

8. Fer el possible, per agilitzar al màxim les obres pendents de construcció que ja estan aprovades i/o en marxa com el cas de la Llauna i Ventura Gassol. I obrir el procés de licitació de les escoles que actualment estan en barracots com Badalona Port, Ventós Mir i Montigalà. També què s’estudiï l’adequació de les infraestructures de la Secció Institut Badalona perquè es portin a terme el més aviat possible.

9. Demanar a la Generalitat que aprovi el pressupost per l’avantprojecte de rehabilitació de l’antiga escola Lola Anglada i fer-la institut.

10. Renovar el mapa escolar de la ciutat, que necessàriament ha d’estar lligat a la construcció de nous centres, que dotin de més places públiques a la ciutat.

11. Davant de la manca de places de secundària, que ja va quedar palès durant el curs passat, instem a la Generalitat a presentar amb prou antelació una planificació que doni respostes i que no passin per la massificació de les aules ni per solucions temporals. De manera que pugui ser valorada pels membres del Consell Escolar Municipal.

12. Avançar en la construcció de les infraestructures necessàries i definitives per donar cabuda a la totalitat d’alumnes que optin per l’educació pública (instituts o, preferiblement, instituts-escola). No podem permetre la cronificació dels barracons aquesta solució només es pot entendre com una resposta temporal i efímera i cap cas substitutiva.

(*) S’afegeix llistat de les places que es van ofertar els curs passat:

Llistat de places públiques de P-3 ofertades el curs 2016-2017

Nom Places

Total Públiques 1.247

Alexandre Galí 22

Antoni Botey 44

Artur Martorell 25

Badalona Port 25

Baldiri Reixac 22

Baldomer Solà 44

Bufalà 50

Feliu i Vegués 44

Folch i Torres 25

Gitanjali 25

Ítaca 22

J. Llongueras 22

Joan Coret 50

Joan Miró 22

Josep Boada 43

Josep Carner 44

Jungfrau 50

Les Ciències 25

Llibertat 25

Llorens Artigas 50

Lola Anglada 50

M. Hernández 22

M. Rodoreda 25

M. Xirgu 49

Montigalà 25

Pau Picasso 50

Pere de Tera 50

Planas i Casals 50

Progrés 50

R. Casanova 50

Rafael Alberti 22

Salvador Espriu 50

Sant Jordi 25

Ventós Mir 50

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per declarar Badalona Zona lliure de paradisos fiscals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció per declarar Badalona Zona lliure de paradisos fiscals.

La moció proposa els següents acords:

1. Declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per a fer frau.

2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a evitar o dificultar la contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals , d’acord amb la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2014. Això es farà sempre tenint en compte i d’acord a les lleis actuals de competència.

3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:

a. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi, a la Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a Oxfam Intermon com a impulsor d’aquesta iniciativa, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als governs de la Generalitat i d’Espanya.

b. Fer publica la documentació presentada per les empreses que optin a concursos públics, on es detalli la seva presència país per país, i la xifra de negocis a cadascun d’aquests territoris. Sempre tenint en compte i d’acord a les lleis de transparència i protecció de dades.

c. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, en funció de la seva responsabilitat fiscal.

4. Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació en el ple municipal de les disposicions legals necessàries per a iniciar la seva articulació en el termini màxim d’un any des de l'aprovació de la present moció.

5. Col·laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats lliures de paradisos fiscals, així com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam Intermón, de cara a establir bones pràctiques d’actuació i millores en les concrecions jurídiques i legals derivades d’aquests compromisos.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per la gestió 100% pública i directe del servei de subministrament d'aigua

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció per la gestió 100% pública i directe del servei de subministrament d'aigua.

La moció proposa els següents acords:

Primer - Garantir l’accés universal i assequible a l’aigua i el sanejament, prioritzant els usos domèstics i ambientals.

Segon - Obrir una línia de treball en el marc de l’AMB de la que forma part l’ajuntament, envers la gestió pública directa i integral del cicle de l’aigua, valorant sempre la seva oportunitat, pertinència i viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental.

Tercer – Sol·licitar a l’AMB la dotació pressupostària d’aquesta línia de treball per elaborar els informes tècnics i/o jurídics necessaris, així com intentar calendaritzar les actuacions i mantenir informats tots els grups municipals dels avenços.

Quart - Dins d’aquesta línia de treball, incloure una anàlisi específica per a promoure noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes de participació que comptin amb persones i col—lectius especialitzats en la qüestió.

Cinquè - Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la plataforma Aigua és Vida i a l’AMB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA i PSC. Els grups municipals del PP i de CiU han votat en contra. El grup municipal de Ciutadans s’ha abstingut.

Moció en defensa de la memòria de Frederic Xifré Masferrer, alcalde de Badalona executat pels franquistes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció en defensa de la memòria de Frederic Xifré Masferrer, alcalde de Badalona executat pels franquistes.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Sol·licitar que l’ajuntament recordi i homenatgi a nivell institucional la figura de l’alcalde Frederic Xifré i Masferrer cada 15 de febrer, data del seu afusellament, de la manera que estimi més oportuna i amb voluntat divulgativa per estendre el coneixement entre la ciutadania de qui fou la primera autoritat municipal.

SEGON. Sol·licitar la màxima col·laboració i compromís de l’ajuntament en els actes que es puguin impulsar des de les entitats de la ciutat respecte d’aquest esdeveniment, incloent-hi la presència de la mateixa institució representada amb el major rang possible.

TERCER. Sol·licitar a l’ajuntament que resti amatent a l’evolució de l’anomenada “querella argentina” contra els crims del franquisme, especialment en allò que pugui afectar a l’alcalde Xifré i a la nostra ciutat, per si en algun moment cal valorar algun tipus d’acció determinada per part d’aquesta institució.

QUART. Enviar una còpia d’aquest acord a les presidències de la Generalitat i del Parlament de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU i Ciutadans. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Moció per a la creació a Badalona d'una oficina d'assessorament sobre les clàusules sòl

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de gener una moció per a la creació a Badalona d'una oficina d'assessorament sobre les clàusules sòl.

La moció proposa els següents acords:

1. Crear un servei gratuït a traves de l’Oficina Municipal d’informació al Consumidor (OMIC) de l’Ajuntament de Badalona, on es donarà resposta al ciutadà/ciutadana que ho demani, si existeix o ha existit pagament per Clàusula Sòl en la seva hipoteca, i orientar al consumidor sobre com fer la reclamació a l'entitat bancària

2. L'OMIC també assessorarà en relació a despeses hipotecaris, que una sentència del Tribunal Suprem de 2015 va declarar abusives, com les despeses els de notaria, registre i el pagament de l'impost d'actes jurídics documentats-.

3. Donar trasllat d’aquest acord a totes les Associacions de Veïns de Badalona, a tots els Casals de la Gent Gran de Badalona, a la Plataforma Social i Cultural de la Gent Gran de Badalona, a la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca (PAH), a la Plataforma dels Afectats per la Crisi (PAC) i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB).

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de febrer de 2017