Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


29/06/2016, 0:00h. - ple

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de juny

Modificació del pressupost de l’Ajuntament de 2016 i del seu annex d’inversions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una modificació pressupostària que inclou uns 14,5 milions en crèdits extraordinaris bancaris, una quantitat destinada a la primera fase del pressupost d'inversions del mandat 2016-2019, conegut com Pla Recupera.

El Pla Recupera preveu la inversió d’un total de 18 milions d’euros per desenvolupar projectes de rehabilitació, reparació i recuperació de diversos espais públics, instal·lacions i equipaments amb problemes de manteniment de la ciutat.

Els 14,5 milions que aporta l’Ajuntament representen la part més important del finançament del Pla Recupera, el qual també comptarà amb aportacions de la Diputació de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA. Els grups municipals del PP, PSC, CiU i Ciutadans s’han abstingut.

Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi de Badalona pels anys 2013 - 2018

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat de forma definitiva en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi de Badalona pels anys 2013 - 2018. Els tràmits d’aquest Pla es van iniciar l’any 2008. La redacció del PMUS va anar a càrrec de la Diputació de Barcelona i l’AMB va col·laborar amb finançament. La part de diagnosi va durar 2 anys i entre el 2012-2013 es va treballar en la concreció de les propostes.

Del procés destaquen els processos participatius que es van realitzar el 2011 i el 2013. El Ple municipal va aprovar inicialment el PMUS l’any 2014. Posterioment es va obrir el període d’al·legacions, però la tramitació ja no va avançar més.

Els Plans de Mobilitat Urbana i Sostenible tenen per objecte establir els principis i objectius que ha de tenir la gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies d’acord amb la Llei 9/2003 i el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Segons la diagnosi del PMUS de Badalona, la ciutat compta amb 115.000 vehicles privats, però tot i així el 75% dels desplaçaments diaris dins la ciutat es realitzen a peu. El Pla planteja 10 línies estratègiques i 70 propostes per als anys 2013-2018.

L'elaboració i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col∙lectiu urbà de viatgers.

L’aprovació definitiva del Pla és una demanda, entre altres, del Consell de la Mobilitat de Badalona, i permetrà disposar d’un document aprovat que assenyali definitivament les línies a seguir en matèria de mobilitat i es contempli en les diverses intervencions a l’espai públic que afectin la mobilitat.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PP, PSC i CiU. El grup municipal de Ciutadans s’ha abstingut.

Aprovació inicial de l'avantprojecte del Reglament de la Mesa de Valoració d'Emergències Econòmiques i Socials en l'àmbit de l'habitatge a Badalona, i els seus annexos

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny l’avantprojecte del Reglament de la Mesa de Valoració d’Emergències Econòmiques i Socials en l’àmbit de l’habitatge a Badalona i els seus annexos, atès que es considera oportú que les actuacions relatives a reallotjaments de persones en situació d’emergència econòmica i social tinguin un règim organitzatiu i de funcionament actualitzat ja que fins ara la Mesa de Valoració venia regulada pel Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit de Badalona.

La Mesa és un òrgan tècnic col·legiat que té la funció de valorar i prioritzar entre totes les sol·licituds rebudes que es trobin en algunes de les situacions descrites en el reglament com a situació d’emergència econòmica i social i compleixin amb els requisits de sol·licitud i formularà la proposta d’adjudicació o denegació d’aquestes, en aquells supòsits en què consideri de manera raonada que no s’acredita suficientment la situació d’emergència o en cas que aquesta sigui imputable als sol·licitants.

Aquest acord es sotmetrà a un període d’informació pública de trenta dies i en el cas que durant aquest termini no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es procedirà d’ofici a trametre el Reglament a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, així com a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils després d’haver-se tramès i publicat íntegrament.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació de l'Adhesió de l'Ajuntament de Badalona al Consorci del Besòs i aprovació inicial dels seus estatuts modificats

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona al Consorci del Besòs i també l’aprovació inicial dels seus estatuts modificats.

Per tal que Badalona esdevingui membre de ple dret del Consorci del Besòs, cal la modificació dels seus estatuts, concretament de la modificació de l’àmbit territorial. Així doncs, el Consorci del Besòs augmenta l’àmbit d’actuació en el territori badaloní comprès per la línia costanera fins al port i part del barri de Llefià fins a l’avinguda Dr. Bassols.

La reforma estatutària no només es limita a la inclusió de part del territori de Badalona sinó que amplia les competències del Consorci perquè esdevingui un instrument útil més enllà de les mesures de caràcter urbanístic que duia a terme fins. Així doncs, el Consorci és l’òrgan que coordinarà el pla d’acció per a convertir el Besòs en un gran eix de centralitat urbana que afavoreixi la cohesió social, la qualitat de l’espai públic, els equipaments i la connectivitat de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac.

Es tracta de coordinar polítiques que fins ara es fan per separat en àmbits com l’urbanisme, la lluita contra les desigualtats, la promoció econòmica i la protecció ambiental i també en matèria d’infraestructures i equipaments. Es tracta de desplegar una estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integral de forma col·legiada, amb l’objectiu de superar els dèficits i problemàtiques socials, culturals, econòmiques i urbanístiques en estreta col·laboració amb les entitats i associacions del territori. Al mateix temps, es pretén trencar l’aïllament històric d’aquests territoris, que els propers anys han de protagonitzar la gran transformació metropolitana, afavorint la igualtat d’oportunitats.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU i Ciutadans. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Aprovació inicial de les bases de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic que s'utilitzaran durant el curs 2016-2017

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny les bases de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic que s'utilitzaran durant el curs 2016-2017.

L’objectiu prioritari d’aquest programa de subvencions és procurar a les famílies un estalvi econòmic que de retruc comporti la reducció de l’absentisme escolar, estimuli la participació de les famílies en la comunitat escolar, propiciï l’èxit escolar de l’alumnat, i pal·liï determinades diferències econòmiques i socials.

La proposta s’ha elaborat comptant amb les aportacions prèvies de les escoles, i ha estat comentada en el si del Consell Escolar Municipal abans del seu redactat definitiu. Es considera una proposta de transició.

S’utilitza l’expressió “projectes de socialització” fent referència tant a projectes de “socialització”, “ús cooperatiu”, i “reutilització” de llibres de text com del material didàctic que empren els alumnes de forma col·lectiva i els d’educació especial de forma adaptada.

Cada comunitat escolar és autònoma per definir l’abast i condicions del propi projecte de socialització, així com el nivell de participació de les famílies.

Tanmateix, els requisits exigibles dels projectes de socialització per poder optar a la present subvenció, seran:

  • Hi ha una planificació de mecanismes de compra, conservació, reutilització i ús col·lectiu dels llibres i material per part del grup-classe, que abasta més enllà d’un curs escolar.

  • Es cerca un estalvi econòmic generalista per a totes les famílies, bé sigui arribant a la gratuïtat total, o bé establint un sistema de quotes més assequible que la compra anual ex novo i, en aquest cas, establint mecanismes per aconseguir que cap alumne es quedi sense llibres per causa socioeconòmica.

  • Estan aprovats pel plenari o per la comissió permanent del Consell Escolar de Centre.

Les subvencions s’adrecen a les comunitats escolars dels centres d’ensenyament primari de la ciutat de Badalona sostinguts amb fons públics, per a l’ensenyament obligatori (1r de Primària a 4t ESO) i també per a la segona etapa d’Educació Infantil (P3 a P5) ja que que aquesta és de fet la porta d’accés de l’alumnat al nostre sistema educatiu. Només s’admetrà una sol·licitud de subvenció per cada comunitat escolar. Als centres declarats de “complexitat màxima” (detallats en la Resolució ENS/906/2014), se’ls permet arribar al 70% de subvenció sobre el total del projecte; en la resta el màxim és el 50%. Hi ha dos tipus d’aportacions:

A) L’aportació A es fa per grup- classe i nivell educatiu, amb els següents paràmetres:

  • Que la quantitat de que es disposa (300.000,- euros) es pugui distribuir entre totes les comunitats escolars de la ciutat, si així ho sol·liciten.

  • Que s’equipari els grups d’escola pública i d’escola concertada

  • Que l’índex de relació entre els mòduls corresponents a grups de infantil, obligatòria, i educació especial sigui de 1-2-3, donant així preeminència a l’educació obligatòria sobre la no obligatòria.

  • Fer prevaldre els centres educatius d’especial complexitat amb l’increment d’un nivell en l’índex.

Nivell:

Sector:

Grups existents

Aportació A: Import per grup:

Infantil 2n cicle

ordinari

241

120,68 €

màxima complexitat

47

241,35 €

Primària

Obligatòria

ordinari

495

241,35 €

màxima complexitat

110

362,03 €

Secundària Obligatòria

ordinari

234

241,35 €

màxima complexitat

87

362,03 €

Educació Especial

34

362,03 €

B) L’aportació B cerca la manera d’aprofitar al màxim la dotació econòmica, repartint l’escreix que pugui quedar desprès de l’aportació A proporcionalment a la diferència entre l’import assignat i la quantitat sol·licitada.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC i Ciutadans. Els grups municipals del PP i CiU s’han abstingut.

Moció en suport del dia de l'Orgull Lèsbic, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual (LGTBI)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció en suport del dia de l'Orgull Lèsbic, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual (LGTBI).

La moció proposa els següents acords:

1. Posar en marxa mesures per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit educatiu, familiar i festiu.

2. Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador. Així com a instar la seva aplicació efectiva per part de totes les administracions públiques del país.

3. Instar al Ministeri de Sanitat a que retorni a la cartera de serveis bàsics el dret a l’accés a la reproducció assistida per a parelles de dones i dones sense parella.

4. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a aprovar una llei integral contra la LGTBIfòbia que garanteixi el dret a la igualtat i a la no discriminació en tots els àmbits socials i en totes les etapes de la vida de les persones LGTBI.

5. Elevar la petició als governs estatal i de la Generalitat de Catalunya de pressionar a les institucions europees i internacionals per tal de perseguir els delictes d’odi i violència que pateixen les persones LGBTI arreu del món.

6. Donar suport a l’associacionisme LGTB a través de la realització conjunta d’accions de sensibilització, especialment en l’àmbit infantil i juvenil.

7. Penjar, amb motiu del dia de l’Orgull LGTB, la bandera de l’arc de Sant Martí al balcó de l’Ajuntament.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció a favor de la presència i visualització de les dones en la vida política local

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció a favor de la presència i visualització de les dones en la vida política local.

La moció proposa els següents acords:

1. Garantir, des dels grups municipals, la rotació de les seves veus representants per tendir cap a la paritat de dones i homes a les intervencions públiques, tant en els espais institucionals com en les aparicions als mitjans de comunicació.

2. Emplaçar els mitjans de comunicació locals, públics i privats, a tenir en compte criteris de paritat de gènere en el seu tractament informatiu de l’actualitat política i social, així com a tenir cura que les aparicions de dones no reforcin els estereotips de gènere.

3. Comunicar aquests acords a les entitats i ciutadania de Badalona, al Consell de les Dones de Badalona, a la Federació de Dones de Badalona, al Bloc Violeta, a la FAVB, a Badalona Comunicació, al Punt Avui, al TOT Badalona, al Diari de Badalona, a Badalona 2000, al Línia Nord, al Col·legi de Periodistes, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a l’Institut Català de les Dones.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PP, PSC i Ciutadans. El grup municipal de CiU s’ha abstingut.

Moció en defensa de l'acollida de les persones refugiades

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció en defensa de l'acollida de les persones refugiades.

La moció proposa els següents acords:

  • Declarar Badalona municipi compromès amb les persones refugiades.

  • Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç.

  • Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades.

  • Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional.

  • Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera immediata.

  • Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.

  • Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que estableix, que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els municipis catalans on aquestes persones s’estableixin.

  • Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.

  • Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.

  • Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

  • Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.

  • Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit que té delegada aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

  • Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com a les entitats socials del municipi.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU i Ciutadans. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Moció per sumar a l'AVV Raval a la comissió especial sobre l'ARE de l'Estrella

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció per sumar a l'AVV Raval a la comissió especial sobre l'ARE de l'Estrella.

La moció proposa els següents acords:

1.- Afegir a la Associació de veïns del Raval a la comissió especial de l’ARE de l’Estrella i Coll i Pujol.

2.- Comunicar els acords a la AVV Raval, a la gerència de l’ARE de l’Estrella i al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA i CiU s’han abstingut.

Moció per garantir la igualtat d'oportunitats i la transparència als plans d'ocupació gestionats per l'IMPO

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció per garantir la igualtat d'oportunitats i la transparència als plans d'ocupació gestionats per l'IMPO.

La moció proposa els següents acords:

1. El ple insta al govern municipal a ampliar els mecanismes de transparència i informació sobre les ofertes publiques d’ocupació i la borsa d’interinatge de l’Institut Municipal de Promoció de la Ocupació (IMPO) informant i fent partícips de la gestió als sindicats i moviments socials de la ciutat existents, com l’Assemblea d’Aturats i Aturades.

2. El Ple Municipal per tal d’aconseguir la màxima objectivitat i transparència en l’assignació dels escassos recursos disponibles per el foment de la ocupació d’aquest pla en marxa insta a l’IMPO a que la selecció final dels beneficiaris del mateix es realitzi en forma de sorteig anònim entre les persones que compleixen els requisits.

3. Instem al govern municipal a negociar i trobar formules per tal de assegurar que els serveis bàsics (aigua, gas i llum) no puguin ser tallats a la ciutadania que no pot fer front al pagament dels mateixos per manca de recursos. En aquest sentit el govern municipal estudiarà la formula, i la posarà en marxa durant el 2016, per tal de garantir l’accés al transport públic de les persones aturades sense cap ingrés i les seves famílies.

4. Instem al govern municipal a posar en marxa de forma urgent el Consell Econòmic i Social de Badalona amb la participació de tots els agents implicats en l’àmbit econòmic i socio laboral per tal de concertar i desplegar polítiques decidies de foment de la economia i la ocupació a la nostra ciutat implicant a les empreses badalonines i les grans empreses concessionàries de serveis que treballen actualment per l’Ajuntament.

5.- Informar del resultat d’aquesta moció a l’Institut Municipal de Promoció de la Ocupació, l’Assemblea d’Aturats i Aturades, la Delegació del Govern a Catalunya i la Generalitat de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, CiU i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA s’han abstingut.

Moció per demanar la dimissió del ministre de l'Interior i del cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció per demanar la dimissió del ministre de l'Interior i del cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

La moció proposa els següents acords:

Primer. L’Ajuntament de Badalona manifesta el seu rebuig i la seva condemna més ferma dels fets protagonitzats pel Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz i del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso; i explicita el seu compromís insubornable vers la llibertat de pensament i la separació de poders que fomenta l’estat de dret.

Segon. L’Ajuntament de Badalona exigeix la dimissió, tant del Ministre com del magistrat abans esmentats, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir ideològicament a polítics.

Tercer. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Badalona a les accions que tant el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat i el Poder judicial puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.

Quart. Donar suport en aquelles expressions de la societat civil que defensin un país lliure de corrupció.

Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Congrés dels Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU i Ciutadans. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 29 de juny de 2016