Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 28 de juny, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


23/06/2016, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió ordinària el proper dimarts 28 de juny, a les 18 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Presa de possessió del senyor Francesc Duran i Vilalta del càrrec de regidor.

Aprovar les actes números 8 i 9 corresponents a la sessió ordinària de 31 de maig de 2016 i la sessió extraordinària i urgent de 13 de juny de 2016.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 18 de maig de 2016 relativa a la delegació de les presidències de les comissions informatives de caràcter permanent.

2. Donar compte de l'execució de la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, secció 21, en relació amb diversos funcionaris de la Guàrdia Urbana de Badalona.

3. Aprovar la minuta del conveni interadministratiu de col·laboració entre els ajuntaments de Barcelona, L'Hospitalet del Llobregat i Badalona, relatiu a la gestió del Canal Múltiple 26 de la TDT local.

4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

5. Proposta de modificació del pressupost de l'Ajuntament de 2016 i del seu annex d'inversions.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

6. Aprovar un reconeixement de crèdit per pagar la factura de la reparació de l'avaria de la instal·lació elèctrica de la biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté.

7. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat BADALONA SARDANISTA, per participar en les ballades de sardanes de Sant Anastasi i de la Fira de l'Arrop durant les Festes de Maig.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

8. Aprovar un reconeixement de crèdit per dietes d'arbitratges de 6 audiències dels Tribunals Arbitrals Col·legiats de la Junta Arbitral de Consum de Badalona.

9. Aprovar l'adjudicació de parades del Mercat Municipal Pomar-Morera.

10. Aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi de Badalona pels anys 2013 - 2018.

11. Aprovar inicialment la Modificació del Pla general metropolità al barri de Nova Lloreda.

12. Aprovar inicialment l'avantprojecte del Reglament de la Mesa de Valoració d'Emergències Econòmiques i Socials en l'àmbit de l'habitatge a Badalona, i els seus annexos.

13. Aprovar l'Adhesió de l'Ajuntament de Badalona al Consorci del Besòs i aprovació inicial dels seus estatuts modificats.

14. Iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Badalona i nomenar els membres de la Comissió Municipal de Delimitació.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit per les obres d’instal·lació i subministrament de jocs a la plaça Lloreda.

16. Reconeixement de crèdit a favor de l'empresa ENGESTUR SA per factures de les actuacions de les obres d’instal·lació de les dependències de la GU a la Pl. Camaron de la Isla.

17. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de millora urbana del solar damunt del passatge dels encants.

18. Aprovar l’encàrrec de gestió a REBASA per a la realització de l’actuació pla d'intervenció dels PAE's de Badalona.

19. Aprovar un reconeixement de crèdit per factures d'exercicis tancats pels treballs de l'escola Nero Nas.

20. Aprovació de l'encàrrec de gestió a l'IMPO per a l'actuació integració sociolaboral de persones amb malalties mentals.

21. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO i REBASA per a l'actuació Servei Local d'empreses de Badalona 2016.

22. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO per a la realització de l'actuació del servei Local d'Ocupació - Badalona 2016.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA, Guanyem Badalona en Comú, Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, en suport del dia de l'Orgull Lèsbic, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual (LGTBI).

2. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's a favor de la baixada d'un 5% a la quota a pagar de l'Impost de Bens Immobles.

3. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-Avancem-MES per fer front a l'estigma i la discriminació relacionats a l'epidèmia del VIH/Sida a la ciutat de Badalona.

4. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió reiterant la cessió avançada del tram del carrer Eduard Maristany al terme municipal de Badalona afectat pel projecte de desenvolupament urbanístic de l'antiga central tèrmica de Badalona i Sant Adrià.

5. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú a favor de la presència i visualització de les dones en la vida política local.

6. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i Socialista, en defensa de l’acollida de les persones refugiades.

7. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, per sumar l’associació de veïns del Raval a la Comissió especial sobre l’ARE de l’Estrella.

8. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, per garantir la igualtat d’oportunitats i la transparència en els plans d’ocupació gestionats per l’IMPO.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 de juny de 2016