Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


28/04/2016, 0:00h. - ple

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes d’abril

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals vigents

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril la modificació de les ordenances fiscals vigents.

En aquest punt es recullen totes aquelles propostes de l'oposició sobre modificacions de les Ordenances Fiscals que el Govern va estimar incorporar al text. El text definitiu es va aprovar en ple ordinari de desembre i algunes propostes van quedar pendents del corresponent estudi d'implementació. Al Ple d'abril es proposa doncs una aprovació provisional que modifica alguns aspectes. Les principals modificacions incorporades són:

1. A l'Ordenança General s'amplien les facilitats per demanar un ajornament del deute així com també s'inclou la mesura de suspendre el deute de l'IBI per a aquells immobles que entrin en un procés de dació. Així doncs des que es demana una dació del pagament de la hipoteca fins que aquesta es resol el deute tributari d'aquell immoble queda en suspensió.

2. De l'IBI s'amplien de 3 a 5 anys el termini per tal de poder bonificar-se l'impost en els pisos de protecció oficial. I també s'inclouen bonificacions del 50% de l'impost per a aquells immobles que incorporin aprofitaments tèrmics d'energia solar

3. De l'impost de plusvàlues es millora la bonificació en cas d'herència per defunció afegint el component del valor cadastral de l'immoble

4. De l'impost de construccions s'amplia del 50 al 90% la bonificació per arreglar immobles que pateixin patologies estructurals greus. També s'inclou una bonificació del 50% per a aquelles construccions que suposin una ampliació de la plantilla de treballadors/es al municipi igual o superior al 10%.

5. Es modifiquen les taxes del patronat de la Música per tal d'adaptar-les al pla d'estudis i també es modifica el sistema de bonificacions, eliminant per exemple la gratuïtat per a alguns tipus de famílies nombroses.

A partir de la seva aprovació provisional s'obre un termini de 30 dies hàbils d'exposició pública de les mateixes. El govern valora positivament el to constructiu de la majoria de les propostes que els diferents grups van fer arribar durant el debat de les ordenances, i agraeix la feina que aquests han fet per millorar el text que regeix els tributs i taxes locals.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de la modificació del PGM a la Unitat d'Actuació 2a del Pla especial a les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril la modificació del Pla General Metropolità a la Unitat d'Actuació 2a del Pla especial a les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.

La formulació de la Modificació del Pla General Metropolità a la Unitat d’Actuació 2a del Pla Especial a les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent, es planteja amb l’objectiu de reordenar les superfície de sistemes, incrementant la superfície de la parcel•la de l’equipament docent i permetre així l’ampliació de l’actual escola Badalona Port.

La proposta de Modificació del PGM consisteix en reordenar el sòl de la Unitat d’Actuació 2a d’acord amb les qualificacions existents, per tal de permetre l’ampliació de peça d’equipament i complir així doncs amb les necessitats d’equipaments escolars en el sector.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional del Pla especial de superposició d'activitats per a les parcel·les A, B i C del Polígon industrial Bonavista Nord

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril el Pla especial de superposició d'activitats per a les parcel·les A, B i C del Polígon industrial Bonavista Nord.

L’objecte de la formulació del present Pla especial de superposició d’activitats és la modificació del número d’activitats permeses en l’àmbit d’aquest planejament.

Es proposa el present Pla per tal de permetre la superposició d’activitats, admetent la subdivisió horitzontal per a les parcel·les A, B i C del polígon industrial de Bonavista. Actualment totes les parcel·les es composen de planta baixa i primera. Disposen, per les condicions especials del sector, d’accés i façana directe a vial des de cadascuna de les plantes. La subdivisió horitzontal permetrà locals d’una sola planta amb accés directe a carrer.

Aquesta solució no incrementa l’edificabilitat, sinó que reconeix una necessitat actual i incrementa el número d’activitats permeses. D’acord amb els articles 129.5 i 311.4 de les Normes Urbanístiques segons els quals cada activitat resultant ha de respondre a una unitat mínima de 300m² de sostre i 12 m de façana.

D’aquesta manera, la proposta incrementa el número total d’activitats permeses en 7 unitats respecte al planejament vigent, amb un total de 20 activitats.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Creació de la Comissió de treball per a la remodelació i millora de la platja dels Pescadors

En el decurs del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrat el dimarts 26 es va donar compte de la Ressolució de l’Alcaldia de 12 d’abril de 2016 per la qual es crea la Comissió de treball per a la remodelació i millora de la platja dels Pescadors.

La platja dels Pescadors es troba en el tram central del litoral badaloní i històricament ha estat el centre neuràlgic de totes aquelles activitats relacionades amb el mar que s’han fet a Badalona. Mentre que al sector sud es concentrava l’activitat industrial, en aquesta platja es portaven a terme activitats com els banys, la pesca, les drassanes, l’esport nàutic...

Amb el pas del temps s’han anat abandonant moltes d’aquestes pràctiques quedant, només de manera testimonial, el de la pesca amb presència de petites barques i de l’edifici amb “màquina”.

Per altra banda hi ha instal·lacions de servei de platja que estan molt deteriorades: els vestidors del servei de neteja de la platja i els magatzems annexes.

Per la pèrdua de sorra de tot el litoral de Badalona, hi ha estructures del passeig Marítim que poden quedar afectades pels temporals, o que al quedar al descobert afecten a la dinàmica litoral, com és el cas del sobreexidor del col•lector transversal de Llevant a l’alçada del carrer de Mar.

La qualitat de la sorra d’aquesta platja també ha anat disminuint, ja que la que està més propera a l’aigua es renova pel propi moviment de l’aigua i del sediment, però la més propera al passeig Marítim té molta presència de la fracció fina i aixeca molta pols. A això se li ha sumat els efectes sobre una zona molt puntual per la tradicional Cremada del Dimoni. Amb la pèrdua de platja aquest tram de sorra de baixa qualitat cada vegada es troba més propera a la zona de bany.

Amb la voluntat de redactar un projecte de remodelació i millora de la platja dels Pescadors es considera convenient crear una Comissió de Treball amb integrants tant del propi ajuntament com de la societat civil i d’altres administracions que tinguin competències sobre la matèria, per tal d’aconseguir la màxima participació i consens possible en la proposta definitiva. L’àmbit de treball quedaria definit per la zona compresa entre els banys de la Doncella de la costa i el sobreeixidor del carrer de Mar.

Les seves funcions són:

1. Definir les intervencions que s'han de fer per minimitzar els efectes dels temporals sobre el passeig marítim. Costat Doncella de la Costa.

2. Definir l'augment de serveis que ha de tenir la platja per millorar la seva qualitat com a zona de bany.

3. Definir la modificació de la zona d'armaris soterrats.

4. Definir millores de les edificacions de servei de platja i casetes magatzems

5. Definir proposta de museïtzació de la zona de "la màquina" i de les barques, tot incorporant en aquesta proposta aquells elements que recordin la relació de la ciutat amb el mar

6. Definir les millores d'accessiblitat entre el passeig i la zona de sorra

7. Definir propostes d'actuació sobre el sobreixidor del carrer de Mar

8. Definir actuacions per a donar servei a les activitats tradicionals que es fan a la platja: cremada del dimoni, festa de baix a mar…

També es proposa la següent composició d’aquesta comissió:

1.- Regidor/a de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible

2.- Assessor/a de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible

3.- Cap de Serveis de Medi Ambient

4.- Tècnic/a de la Façana Marítima

5.- Regidor/a de Cultura

6.- Regidor/a de Districte 1

7.- Director/a del Museu de Badalona

8.- Representant de la Àrea Metropolitana de Barcelona

9.- Representant de la Comissió Naufragi 1911

10.- Representant de la Confraria de Pescadors de Badalona

11.- Representant de l’Associació de Veïns del Centre

12.- Representant de la Cooperativa Cor de Marina de Badalona

13.- Representant del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei de Ports, de la Generalitat de Catalunya.

14.- Representant del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú

15.- Representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem - MES

16.- Representant del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA).

17.- Representant del Grup Municipal del Partit Popular

18.- Representant del Grup Municipal Socialista

19.- Representant del Grup Municipal de Convergència i Unió

20.- Representant del Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona (C’s)

21.- Cap del Servei Jurídic i Administració General de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible

Moció en memòria de Guillem Agulló i de compromís contra els delictes d’odi, el racisme i la xenofòbia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril una moció en memòria de Guillem Agulló i de compromís contra els delictes d’odi, el racisme i la xenofòbia

La moció proposa els següents acords:

1. Manifestar el compromís explícit d'aquest Ple amb la lluita contra els delictes motivats per l’odi, el racisme i la xenofòbia.

2. Reconèixer públicament la memòria de Guillem Agulló i Salvador, proposant el seu nom a la Comissió de Nomenclàtor de la ciutat per valorar de posar-lo en algun espai públic de la ciutat.

3. Donar suport des del ple als actes que es celebrin en memòria d'en Guillem Agulló i la lluita antifeixista mentre no es compleixi l’acord anterior.

4. Comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, de les Corts Valencianes i del Parlament Balear, als seus respectius governs, a Unitat contra el Feixisme i el Racisme i especialment a la ciutadania de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció que declara Badalona Ciutat Republicana

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril una moció per declarar Badalona Ciutat Republicana.

La moció proposa els següents acords:

1.- Declarar Badalona Ciutat Republicana, entenent que aquesta forma de govern representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat millor que les altres.

2.- Retre homenatge a totes les persones que han defensat els valors republicans al llarg del temps.

3.- Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les responsabilitats municipals que es tenen encomanades.

4.- Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i, en conseqüència, el dret a escollir-ne el cap d’Estat.

5.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del Congrés de Diputats i Senat.

La moció s’ha aprovat amb els vots dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA i d’un regidor del grup municipal de CiU. Els grups municipals del PP i Ciutadans han votat en contra. El grup municipal del PSC i un regidor del grup municipal de CiU s’han abstingut.

Moció sobre el seguiment i la verificació municipal de les mesures acordades al Ple del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional del Parlament de Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril una moció sobre el seguiment i la verificació municipal de les mesures acordades al Ple del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional del Parlament de Catalunya.

La moció proposa els següents acords:

1.- Instar al Govern de la Generalitat, diàleg i negociació amb el món local i els agents socials per acordar les polítiques i els recursos, a mig i llarg termini, que garanteixin les necessitats bàsiques de les persones més desfavorides, alhora que es promoguin accions preventives, de promoció de l'autonomia i oportunitats de les persones.

2.- Exigir al Govern de la Generalitat que adeqüi el pressupost a les necessitats reals del país per donar compliment real als drets bàsics, subjectius i universals dels i les catalanes.

3.- Demanar al Govern de la Generalitat que col•labori i cooperi amb les administracions locals, davant les entitats de crèdit i les empreses subministradores, per aconseguir una implementació real, eficaç, eficient i efectiva de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

4.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que reconegui i liquidi el deute contret amb les administracions locals i les entitats del tercer sector social.

5.- Establir un Comissionat municipal de seguiment i avaluació permanent de les mesures aprovades al Ple de Debat general sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11) del Parlament de Catalunya, i que treballi amb la Comissió de Seguiment dels Acords Aprovats en el ple esmentat.

6.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les entitats socials del municipi que treballen per a les persones que necessiten ajudes socials per poder viure amb dignitat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per a la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril una moció per a la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat.

La moció proposa els següents acords:

1.- Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que estableixi criteris més justos, en base a les ordres anteriors, mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats representants dels col•lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la cartera de Serveis Social.

2.- Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu correcte desenvolupament.

3.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel•lectual a Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat).

La moció s’ha aprovat amb els vots dels grups municipàls del PP, PSC, CiU i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA s’han abstingut.

Moció per a la millora dels serveis de les Escoles Bressol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril una moció per a la millora dels serveis de les Escoles Bressol.

La moció proposa els següents acords:

1.- Facilitar l’accés a la informació d’oferta pública i privada respecte a les escoles bressol i els ajuts / beques als quals poden accedir.

2.- Vetllar per la consecució de convenis de col•laboració amb els centres privats que acompleixin els requisits de qualitat per desenvolupar el servei.

3.- Instar al Govern de la Generalitat, de conformitat amb la moció aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya el 3 de març passat de 2016 i tal com estableix la Llei d'Educació, que es comprometi a garantir i augmentar el pressupost progressivament de les escoles bressol per plaça i any acordats amb els ajuntaments.

4.- Instar al Govern municipal a què exigeixi al Govern de la Generalitat de Catalunya, l’abonament, que manté amb la nostra ciutat, del deute pendent derivada de l’incompliment del seu compromís i obligació amb el finançament de les escoles bressol.

5.- Donar trasllat al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar de Badalona, a les escoles bressol ubicades al nostre municipi i a les seves AMPAS.

La moció s’ha aprovat amb els vots dels grups municipàls del PP, PSC, CiU i Ciutadans. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA han votat en contra.

Moció de suport a la millora de la mobilitat i el transport públic al barri del Front Marítim

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril una moció Moció de suport a la millora de la mobilitat i el transport públic al barri del Front Marítim.

La moció proposa els següents acords:

1.- Manifestar la clara necessitat de millorar i ampliar les opcions de transport públic que existeixen al barri del Front Marítim.

2.- Millorar a curt termini la línia B7 de bus, ampliant-ne el seu recorregut, fent-la més competitiva i aconseguint una freqüència cadenciada a un mínim de 30 minuts en totes les franges del servei actual i valorar l’opció de fusionar-la amb alguna línia urbana.

3.- Demanar que s’inclogui en el Pla Director d’Infraestructures de l’Autoritat del Transport Metropolità l’ampliació fins al barri del Front Marítim la línia de Trambesòs que en l’actualitat arriba fins l’estació de Rodalies de Sant Adrià, permetent la connexió directe de la façana marítima de Badalona amb el districte de Sant Martí i Ciutat Vella, generant noves possibilitats de desplaçament i possibilitats de nous intercanvis amb Rodalies, Metro i la nova xarxa de bus de Barcelona.

4.- Dissenyar un Pla de Mobilitat al barri del Front Marítim que tingui en compte de manera global les futures construccions del barri, tant en matèria d’equipaments públics com el futur hotel del port, i que doni resposta a la necessitat de connectar el barri de forma ràpida i el més accessible possible tant amb l’interior de la ciutat com amb Barcelona.

5.- Informar del resultat d’aquesta moció a l’Associació de Veïns del Front Marítim, la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, l’Autoritat del Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Delegació del Govern a Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció perquè el pressupost d’inversions de l’Ajuntament de Badalona inclogui la partida necessària per portar a terme les expropiacions per desencallar el segon tram de la construcció dels laterals de Sant Crist

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril una moció perquè el pressupost d’inversions de l’Ajuntament de Badalona inclogui la partida necessària per portar a terme les expropiacions per desencallar el segon tram de la construcció dels laterals de Sant Crist.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Instar el Govern de Badalona i a la Generalitat de Catalunya, en el marc del Consorci urbanístic de les ARE l’Estrella i Sant Crist, que inclogui una partida per a fer front a les expropiacions i actuacions de terreny necessàries per a desencallar la construcció del segon tram dels laterals de la C-31 dins del pressupost d’inversions de l’actual mandat.

Segon.- Sol·licitar al govern de Badalona que, amb independència de les aportacions econòmiques a l’operació, cedeixi gratuïtament al Consorci els solars de titularitat municipal situats a l’àmbit de l’ARE del Sant Crist a l’objecte de què es procedeixi a la major celeritat possible a la construcció d’un edifici per a reallotjar afectats i d’aquesta manera possibilitar a la major brevetat l’alliberament dels sòls necessaris per a la construcció del lateral.

Tercer.- Sol·licitar al govern de Badalona que estableixi, juntament amb el Govern de la Generalitat, al si del Consorci, un calendari detallat perquè la Generalitat de Catalunya liciti al més aviat possible el tram dels laterals que restarà per construir i que afecta directament al barri de Sant Crist.

Quart.- Comunicar els acords d’aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la FAVB i a les associacions i entitats veïnals del barri de Sant Crist.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per eliminar de les hipoteques l’índex de referència de préstecs hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat nul

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril una moció per eliminar de les hipoteques l’índex de referència de préstecs hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat nul.

La moció proposa els següents acords:

1.- Que el Ple es posicioni a favor de les famílies afectades i que insti el Govern Espanyol a eliminar de forma immediata i definitiva l'IRPH Entitats i els fixos establerts en substitució dels desapareguts IRPH Caixes i Bancs i modifiqui per això l'apartat 3 de de la disposició addicional 15 del Regimen de Transició per la desaparició dels índexs o tipus d'interès de referència de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, d'Ajuda als Emprenedors de manera que els préstecs quedin a interès nul i es procedeixi a la devolució per part de les entitats de les quantitats cobrades de més, de manera fraudulenta.

2.- Impulsar de manera immediata un compromís ètic mitjançant un document que reguli les relacions entre l'Ajuntament i les entitats financeres, incorporant tots els mecanismes de mediació que siguin possibles, suprimir les clàusules abusives tipus IRPH i els seus derivats, suspensió de desnonaments, lloguers socials, i totes les conseqüències que aquesta mala praxi hagi causat a les famílies afectades. L'Ajuntament no ha d'establir relacions amb aquelles entitats que no subscriguin aquest compromís.

3.- Que aquest Consistori posi a disposició de les famílies afectades que vulguin revisar aquesta clàusula, un servei per ajudar, assessorar i supervisar davant el risc de seguir sent objecte d'aplicació de mesures abusives i desproporcionades per part de les entitats bancàries, tal com ha denunciat diverses vegades la Comissió Europea.

4.- Transmetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, als diferents grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions de veïns del municipi, així com publicitar obertament aquesta estafa per tots els mitjans.

La moció s’ha aprovat amb els vots dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA i del PSC. Els grups municipals del PP, CiU i Ciutadans s’han abstingut.

Moció de suport al procés participatiu d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril una moció de suport al procés participatiu d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019.

La moció proposa els següents acords:

1.- Reconèixer la Comissió Permanent del Consell de Ciutat com a Grup Promotor del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019.

2.- Reconèixer la Junta de Portaveus com l’òrgan polític ampliat del procés d’elaboració del Pla.

3.- Manifestar el suport dels grups municipals al procés participatiu d’elaboració del Pla la seva voluntat per implicar-s’hi.

4.- Redactar un reglament que defineixi el procés d’elaboració del PAM.

La moció s’ha aprovat amb els vots dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA. Els grups municipals del PSC, CiU i Ciutadans s’han abstingut. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Aprovació de l'atorgament d'una subvenció finalista al Club Futbol Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària del dimarts 26 d’abril l'atorgament d'una subvenció finalista al Club Futbol Badalona per import de 200.000 euros.

El conveni del 2014 entre l’Ajuntament de Badalona i el Club de Futbol Badalona acordava una subvenció anual de 100.000 euros. La del 2014, que es va prometre al club, no es va arribar a fer efectiva. Ara l’Ajuntament farà efectiva aquesta subvenció i també donarà compliment a l’acord pel que fa a l’any 2016.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 d’abril de 2016