Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Delimitació de l’àmbit material de la delegació de competències efectuada a les tinences d’alcaldia

Comparteix


31/07/2015, 0:00h. - cartipàs

En el decurs de la sessió extraordinària celebrada el dimarts 28 de juliol es va donar compte al Ple de l’Ajuntament de Badalona de la delimitació de l’àmbit material de la delegació de competències efectuada a les tinences d’alcaldia en data 23 de juny de 2015.

ALCALDIA

Alcaldessa

Gabinet Alcaldia

Protocol i Relacions Institucionals

Dona

Guàrdia Urbana

Protecció Civil

Joventut

   

BADALONA HABITABLE

1r. tinent d’alcaldia, Oriol Lladó i Esteller

Ordenació i gestió del territori

  - Plànol de la ciutat

  - Planejament urbanístic

  - Gestió Urbanística

  - Habitatge

  - Llicències d’obres particulars

  - Llicències ambientals i d’activitats

  - Paisatge urbà

  - Patrimoni Històric Artístic

  - Ciutat Intel·ligent

  - Obres públiques

  - Projectes i control d’obres municipals

  - Projectes i control d’obres supramunicipals

  - Projectes i control d’obres d’urbanitzacions privades

Regidor delegat, Javier López Cegarra

Infraestructures, via pública i manteniment

  - Conservació i manteniment d’edificis municipals

  - Manteniment de paviments, clavegueram i enllumenat

  - Neteja viària

  - Millora de l’espai públic

  -

  - Autoritzacions ocupació via pública i llicències de guals

  - Mobilitat

  - Disciplina urbanística d’obres, activitats, espectacles, sanitat i medi ambient, usos del sòl, seguretat salubritat i decòrum públics.

  - Sancions: Instrucció expedients sancionadors derivats de disciplina urbanística, activitats, seguretat, espectacles, medi ambient i sanitat

  -

BADALONA PRÒSPERA I SOSTENIBLE

2n. tinent d’alcaldia, Àlex Mañas Ballesté

Promoció de l’activitat econòmica

  - Promoció econòmica

  - Emprenedoria social

  - Industrialització

  - Ocupació

  - Comerç

  - Consum

  - Turisme

  - Nova economia

  -

  - Medi Ambient i sostenibilitat

  - Gestió verd urbà i espais naturals

  - Ecologia urbana

  - Educació ambiental

  - Recollida selectiva de residus

  -

BADALONA DEMOCRÀTICA

3r. tinent d’alcaldia, José Antonio Téllez i Oliva

Secretaria General i assessoria jurídica

Organització, gestió processos i desplegament administració electrònica.

Planificació estratègica, avaluació i qualitat

Transparència i bon govern

Serveis centrals i logística

Atenció ciutadana

Informàtica i tecnologies de la informació

Població i Estadística

Recursos Humans

Hisenda i Gestió de Recursos Econòmics

  - Gestió i control d’ingressos de dret públic

  - Recaptació executiva

  - Patrimoni i reclamacions patrimonials

  - Programació Econòmica

  - Comptabilitat

  - Fiscalització

  - Tresoreria

  - Contractació i Compres

  - Comunicació i imatge

  - Gestió de cementiris

Regidora delegada, Fàtima Taleb Moussaoui

Participació Ciutadana i voluntariat (inclòs gestió de les infraestructures actes)

Coordinació operativa de les Oficines Municipals de Districte

BADALONA EDUCADORA

4a. tinenta d’alcaldia, Eulàlia Sabater i Díaz

Educació

Gestió i manteniment de les instal·lacions educatives

Acció cultural i serveis territorials de cultura

Biblioteques

Regidora delegada, Maria Gallardo Borrega

Promoció, planificació, programació i gestió d’activitats esportives

Gestió instal·lacions esportives

BADALONA JUSTA I INCLUSIVA

5è. tinent d’alcaldia, Francesc Ribot i Cuenca

Gent gran

Salut

Cooperació i solidaritat

Immigració

Gestió de la diversitat

Regidora delegada, Agnès Rotger Dunyó

Acció Social

  - Atenció Territorial Polivalent

  - Programes i producció de serveis

  -

Regidora delegada, Fàtima Taleb Moussaoui

Convivència i mediació

Badalona, 30 de juliol de 2015