Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora urbana de la Unió Vidriera

Comparteix


07/23/2013 10:00 PM - habitatge

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de juliol donar per verificat el nou Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora urbana de la Unió Vidriera, formulat per iniciativa privada de les societats Facep SA, Decvi-2 SA i Villapreciosa SA. L’àmbit d’aquesta modificació comprèn un sector de planejament format per terrenys de domini i ús públic i per sis parcel·les de titularitat privada amb front al carrer d’Orient, amb una superfície total de 9.068,95 m². Té l’objectiu de reordenar la volumetria i les condicions d’edificació previstes a partir del manteniment de la zonificació fixada pel planejament vigent.

D’una banda, pel que fa als antics habitatges a rehabilitar del carrer d’Orient, la proposta manté, al màxim possible, les condicions d’edificació històriques, sense fixar cap augment de volum en aquest àmbit.

En segon lloc, la tipologia de PB+1 prevista inicialment per a una altra zona del sector tenia molt poca viabilitat des d’un punt de vista econòmic i era de difícil encaix amb les necessitats actuals del mercat i amb la funcionalitat dels habitatges. Es planteja completar l’ordenació de l’illa de manera que es generi una façana a dues places de nova creació, reajustant les alçades dels dos edificis previstos (PB+4+A i PB+2, respectivament).

D’altra banda, la modificació del Pla de millora també fixa la reserva d’habitatge de protecció oficial en el quart bloc d’habitatges previst a la zona, que manté la seva alçada inicial de PB+6.

Finalment, la rehabilitació prevista a la zona i la quantitat d’espai públic reservat en el planejament vigent comporta la impossibilitat material d’ocupar el subsòl per a aparcaments. Per poder garantir la reserva del nombre de places que marquen les ordenances municipals es fixa la compatibilitat d’ús d’aparcament en els espais lliures del sector. A tal efecte, es considera la possibilitat de construir un aparcament sota l’espai públic.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de juliol de 2013

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat