Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 12 de juliol

Comparteix


13/07/2011, 0:00h. - ple

Durant la sessió extraordinària es va aprovar el nou Cartipàs municipal

Constitució dels grups municipals i nomenaments dels tinents d’alcalde i de delegacions d’atribucions als regidors i regidores

En el decurs de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada aquest dimarts 12 de juliol es va donar compte de diverses resolucions de l’alcalde.

Es va donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde relativa a la constitució dels grups polítics municipals.

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

President: Xavier Garcia Albiol

Suplent : Ramón Riera Macia

Portaveu: Maria Jesús Hervàs Mínguez

Suplent: Juan Fernández Benítez.

Membres : Xavier Garcia Albiol

Ramón Riera Macia

  Maria Jesús Hervás Mínguez

  Sònia Egea Pérez

  Miguel Jurado Tejada

  Juan Fernández Benítez

  Rosa Bertran i Bartomeu

  Salvador Lerma Timonel

  David Gómez Villar

  Montserrat Salgado Romero

  Daniel Gracia Álvarez

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal

President: Jordi Serra Isern.

Suplent: Francesc Serrano i Vilarroya

Portaveu: Francesc Serrano i Villarroya

Suplent: Jordi Serra Isern.

Membres : Jordi Serra Isern

Francesc Serrano Villarroya

Dessirée Garcia Roig

Josep Durán Vázquez

Teresa González Moreno

José Antonio Lara Olivera

Concepción Botey Teruel

Pablo Hernán Tapias

Aniceto Ramírez Vilches

Grup Municipal de Convergència i Unió

President: Ferran Falcó i Isern

Suplent: Ma. Mercè Rius i Serra

Portaveu: Jordi Subirana i Ortells

Suplent: Josep Pera Colomé

Membres: Ferran Falcó i Isern

  Jordi Subirana i Ortells

  Josep Pera i Colomé

  Maria Mercè Rius i Serra

Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa

President: Carles Sagués i Baixeras

Suplent: Àlex Mañas Ballesté

Portaveu: Asunción García Cotillas

Suplent: Àlex Mañas Ballesté

Membres: Carles Sagués i Baixeras

  Asunción García Cotillas

  Àlex Mañas Ballesté

Es va donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de la delegació especial a favor del regidor de Seguretat, Convivència i Participació, Miguel Jurado, pel que fa a la signatura de les resolucions d’arrelaments socials i dels informes municipals de disponibilitat i adequació de l’habitatge motivada pel volum i la urgencia d’aquest tipus de resolucions i informes

Es va donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de delegar de forma indistinta a tots els regidors i regidores l’atribució d’autoritzar matrimonis civils.

Es va donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde relativa a l’acceptació del càrrec de patró de la Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer per part de l’alcalde, Xavier Garcia Albiol.

Es va donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde relativa a la designació dels membres de la Junta de Govern Local. La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter necessari, estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la Presidència de l’alcalde, s’indiquen a continuació:

• 1r tinent d’alcalde: Ramón Riera Macia

• 2n tinent d’alcalde: Mª Jesús Hervàs Mínguez

• 3r tinent d’alcalde: Miguel Jurado Tejada

• 4t tinent d’alcalde: Juan Fernández Benítez

Es va donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de nomenament dels tinents d’alcalde i de delegacions d’atribucions a determinats regidors i regidores. S’efectua a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen dos blocs de delegacions.

  • En primer lloc, una delegació general d’atribucions de direcció i gestió dels assumptes dels seus respectius àmbits i/o àrees d’actuació, d’acord a la definició funcional de cada àmbit i/o àrea contemplada en el document d’organització municipal que a tal efecte aprovi el govern municipal en abans del 30 de novembre de 2011.

  • En segon lloc, una delegació específica de les competències de l’alcalde. Aquestes delegacions seran de dos tipus:

   - Delegacions específiques de les matèries que tenen assignades per la Regidoria de la que són titulars.

   - Delegacions de totes les matèries de les competències de l’àrea que es concretaran a continuació quan siguin actes desfavorables o de gravamen.

- 1r tinent d’alcalde: Ramón Riera Macia, Regidor d’Hisenda i Recursos Interns.

- 2n tinent d’alcalde: Mª Jesús Hervàs Mínguez, Regidora de Govern.

- 3r tinent d’alcalde: Miguel Jurado Tejada, Regidor de Seguretat, Convivència i Participació.

- 4t tinent d’alcalde: Juan Fernández Benítez, Regidor d’Educació, Esports i Joventut.

Es nomenen i s’efectua a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que determini el govern municipal.

- Rosa Bertran i Bartomeu Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme

- Daniel Gracia Álvarez Regidoria de Via Pública i Mobilitat

- Sònia Egea Pérez Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

- David Gómez Villar Regidoria de Serveis Socials i Salut

- Montserrat Salgado Romero Regidoria de Cultura i Ciutadania (gent gran i dona)

També es nomenen i s’efectua a favor dels Regidors i Regidores que s’esmenten a continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels assumptes, missions o matèries corresponents als Districtes, segons els serveis o missions que determini el govern municipal

- Mercè Rius Serra, Regidora del Districte Núm. 1. (Canyadó, Casagemes, Manresà, Centre, Dalt la Vila, Coll i Pujol i Progrés)

- Daniel Gracia Álvarez, Regidor del Districte Núm. 2. (Sant Crist, Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda, Puigfred, La Pau i Montigalà Occidental)

- Daniel Gracia Álvarez, Regidor del Districte Núm. 3. (Montigalà Oriental, Canyet, Mas Ram, Bufalà, Bonavista, Pomar, Pomar de dalt, Morera i Les Guixeres)

- Salvador Lerma Timonel, Regidor del Districte Núm. 4. (La Salut, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià i Sant Antoni de Llefià)

- Juan Fernández Benítez, Regidor del Districte Núm. 5. (Gorg, La Mora, Congrés, Can Claris i Raval)

- David Gómez Villar, Regidor del Districte Núm. 6. (Artigues, Sant Roc i El Remei)

Règim de sessions del Ple i de la Junta de Govern Local

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimarts 12 de juliol establir que les sessions ordinàries del Ple de l’ Ajuntament tinguin lloc els darrers dimarts de cada mes, a les 18 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat a l’efecte. Cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió tindrà lloc en el següent dia hàbil. La sessió plenària ordinària del mes de juliol, serà el dia 26 de juliol de 2011, a les 18 hores.

També s’ha aprovat que la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària setmanalment tots els divendres a les 13 hores a l’edifici municipal del Viver o a la Sala de Govern de l’edifici de la Casa Consistorial. L’Alcaldia podrà suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i alterar les que coincideixin amb els períodes vacacionals de Nadal i Setmana Santa o d’altres dates festives, sempre que això no afecti la gestió dels assumptes municipals.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Nomenament dels membres del Consells d’Administració de l’IMSP, IMPO, Patronat de la Música i del Museu

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimarts 12 de juliol el nomenament dels membres dels següent Consells d’Administració:

Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP)

President: L’alcalde, Xavier Garcia Albiol o el regidor/a en qui delegui.

Vicepresident: El regidor/a responsable de la regidoria a què s’adscriu l’IMSP, David Gómez Villar.

Consellers/es :

• 4 representants del Grup Municipal del PPC: Antonio García Martínez, Daniel Gracia Álvarez, Sònia Egea Pérez, Juan Fernández Benítez

• 1 representant del Grup Municipal del PSC: pendent de designació.

• 1 representant del Grup Municipal de CiU: Ma. Mercè Rius Serra.

• 1 representant del Grup Municipal de ICV-EUiA: pendent de designació.

• Secretari: El secretari general de l’Ajuntament o lletrat en qui delegui.

Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)

President: L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, o regidor/a en qui delegui.

Vicepresident: El regidor/a responsable de la regidoria a què s’adscriu l’IMPO, Ramón Riera Macia.

Consellers/es :

• 4 representants del Grup Municipal del PPC: Rosa Bertan i Bartomeu, Daniel Gracia Álvarez, Juan Fernández Benítez, Salvador Lerma Timoner.

• 1 representant del Grup Municipal del PSC: pendent de designació.

• 1 representant del Grup Municipal de CiU: Jordi Subirana Ortells.

• 1 representant del Grup Municipal de ICV-EUiA: pendent de designació.

• Secretari: El secretari general de l’Ajuntament o lletrat en qui delegui.

Consell d'Administració del Patronat de la Música de Badalona

President: L’alcalde, Xavier Garcia Albiol o regidor/a en qui delegui

Vicepresident: El regidor/a responsable de la regidoria a què s’adscriu el Patronat de la Música de Badalona, Juan Fernández Benítez.

Consellers/es :

• 4 representants del Grup Municipal del PPC: Rosa Bertrán i Bartomeu, Montserrat Salgado Romero, Naomí Daniel, Mª Jesús Hervàs Mínguez.

• 1 representant del Grup Municipal del PSC: Pendent de designació.

• 1 representant del Grup Municipal de CiU: Josep Pera Colomé.

• 1 representant del Grup Municipal de ICV-EUiA: Pendent de designació.

• Secretari: El secretari general de l’Ajuntament o lletrat en qui delegui.

Consell Rector del Museu Municipal de Badalona

President: L’alcalde, Xavier Garcia Albiol o regidor/a en qui delegui.

Vicepresidenta: La regidor/a responsable de la regidoria a què s’adscriu el Museu Municipal de Badalona, Montserrat Salgado Romero.

Consellers/es :

• 4 representants del Grup Municipal del PPC: Núria Rojas Soler, Naomi Daniel, Rosa Bertran i Bartomeu, Daniel Gracia Álvarez.

• 1 representant del Grup Municipal del PSC: pendent de designació.

• 1 representant del Grup Municipal de CiU: pendent de designació.

• 1 representant del Grup Municipal de ICV-EUiA: pendent de designació.

• Secretari: El secretari general de l’Ajuntament o lletrat en qui delegui.

Els dictàmens s’han aprovat amb els vots favorables del grup municipal del PP. El grup municipal del PSC ha votat en contra. Els grups municipals de CiU i ICV-EUiA s’han abstingut.

Nomenament dels representants a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimarts 12 de juliol els regidors que a continuació s’esmenten com a representants de l’Ajuntament de Badalona en el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

  • Representants designats per part del grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Mª Jesús Hervàs Mínguez i Sònia Egea Pérez.

  • Representant designat per part del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: Jordi Serra Isern.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i del PSC. Els grups municipals de CiU i ICV-EUiA s’han abstingut.

Nomenament dels representants de l’Ajuntament de Badalona en diversos organismes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimarts 12 de juliol els regidors que a continuació s’esmenten com a representants de l’Ajuntament de Badalona diferents organismes.

Nomenament de la regidora Sònia Egea Pérez com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

Nomenament de la regidora Mª Jesús Hervàs Mínguez i el regidor Ramón Riera Macia com a representants de l’Ajuntament de Badalona en el Consorci local per al Desenvolupament de les xarxes de Telecomunicacions i de les noves Tecnologies (LOCALRET).

La regidora Mª Jesús Hervàs Mínguez es designa representant en la Junta de Demarcació Barcelona-Besòs.

Nomenament del regidor David Gómez Villar com a representant titular i el regidor Miguel Jurado Tejada com a representant suplent de l’Ajuntament de Badalona davant el Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme.

Nomenament de la regidora Sònia Egea Pérez com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant la Comissió Política del Litoral.

Nomenament com a representant de l’Ajuntament de Badalona en l’Assemblea General i Consell d’Administració del Consorci Parc de la Serralada de Marina la regidora Sònia Egea Pérez.

Nomenament de la regidora Mª Jesús Hervàs Minguez, representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell del Consorci de Comunicació Local.

Nomenament del representant de l’Ajuntament de Badalona en el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística el regidor Juan Fernández Benítez.

Nomenament com a representants de l’Ajuntament de Badalona en el Consell del Centre del CNL Badalona-Sant Adrià, dels regidors Juan Fernández Benítez i Montserrat Salgado Romero

Nomenament del regidor David Gómez Villar com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (abans Consorci Hospitalari de Catalunya) i en la Comissió de Salut Pública del Consorci (abans Comissió de gestió social).

Nomenament de l’alcalde, Xavier Garcia Albiol i del regidor Ramón Riera Macia com representants de l’Ajuntament de Badalona davant l'associació Pacte industrial de la regió Metropolitana de Barcelona.

Nomenament del regidor Miguel Jurado Tejada com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Nomenament dels regidors Miguel Jurado Tejada i Juan Fernández Benítez com a representants de l’Ajuntament de Badalona en el Patronat de la Fundació Pisos de Lloguer.

Nomenament del regidor David Gómez Villar com a representant de l’Ajuntament de Badalona en la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut germans Trias i Pujol.

Nomenament de l’alcalde, Xavier Garcia Albiol, com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el patronat de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Els dictàmens s’han aprovat amb els vots favorables del grup municipal del PP. Els grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA s’han abstingut.

Personal eventual i directiu de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimarts 12 de juliol el nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu de l’Ajuntament de Badalona.

Personal directiu

  • 4 gerents d’àmbit amb una retribució anual bruta cadascun de 57.854,30 euros

  • 1 gerent d’Àmbit d’Hisenda i Recursos Interns amb una retribució bruta anual de 70.000 euros

Personal eventual de confianza o assessorament especial

  • 1 cap del Gabinet d’Alcaldia amb una retribució bruta anual de 52.000 euros

  • 1 coordinador especial de Tecnologies de la Informació amb una retribució bruta anual de 56.883, 54 euros

  • 11 coordinadors d’Àrea amb una retribució bruta anual de 42.000 euros cadascun d’ells

  • 2 coordinadors de delegació amb una retribució bruta anual de 36.000 euros cadascun d’ells

  • 1 coordinador d’Alcaldia amb una retribució bruta anual de 39.000 euros

  • 7 coordinadors de districte amb una retribució bruta anual de 36.000 euros cadascun d’ells

  • 4 secretaris de Grup municipal amb una retribució bruta anual de 35.000 euros cadascun d’ells

  • 7 assessors de Grup municipal amb una retribució bruta anual de 35.000 euros cadascun d’ells

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del grup municipal del PP. El grup municipal del PSC ha votat en contra. Els grups municipals de CiU i ICV-EUiA s’han abstingut.

Drets econòmics dels regidors i regidores de la corporació municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimarts 12 de juliol els drets econòmics dels regidors i regidores de la corporació municipal d’acord amb els règims de dedicació per l’exercici dels càrrecs que es determinen.

Càrrec Retribució anual bruta

     (14 mensualitats)

Alcalde 76.391,28 Euros

Tinent/a d'Alcaldia 61.890,50 Euros

Regidor/a amb delegació 55.866,58 Euros

Regidor/a sense delegació 21.318,08 Euros

President/a Grup Municipal 61.890,50 Euros

Portaveu Grup Municipal 55.866,58 Euros

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC i ICV-EUiA. El grup municipal de CiU s’ha abstingut.

Badalona, 13 de juliol de 2011