Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 12 de juliol, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


07/07/2011, 18:00h. - ple

El Ple es farà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el proper dimarts 12 de juliol, a les 18 hores, una sessió extraordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1 AP-2011/2101 Proposta relativa a la dotació econòmica dels grups polítics municipals.

2 AP-2011/2081 Donar compte al Ple de la resolució de l'alcalde relativa a la constitució dels grups polítics municipals.

3 AP-2011/2082 Donar compte al Ple de la resolució de l'alcalde de la delegació especial a favor del regidor de Seguretat, Convivència i Participació, senyor Miguel Jurado Tejada.

4 AP-2011/2083 Donar compte al Ple de la resolució de l'alcalde de delegar de forma indistinta a tots els regidors/es l'atribució d'autoritzar matrimonis civils.

5 AP-2011/2084 Donar compte al Ple de la resolució de l'alcalde en matèria de delegacions especials a determinats regidors/es.

6 AP-2011/2085 Donar compte al Ple de la resolució de l'alcalde relativa a l'acceptació del càrrec de patró de la Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer.

7 AP-2011/2086 Donar compte de la resolució de l'alcalde relativa a la designació dels membres de la Junta de Govern Local i de les delegacions d'atribucions de l'alcalde a la Junta de Govern Local.

8 AP-2011/2087 Donar compte de la resolució de l'alcalde de nomenament dels tinents d'alcalde i de delegacions d'atribucions a determinats regidors/es.

9 AP-2011/2088 Proposta. Donar-se per assabentat als efectes de ratificar les resolucions de l'alcalde de dates, (3) d'11 de juny de 2011 en matèria de prorrogar determinats nomenaments i (1) de 15 de juny de 2011, relativa a la designació de patró de la Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann.

10 AP-2011/2089 Proposta. Establir el règim de sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

11 AP-2011/2074 Proposta. Aprovar la constitució i règim de funcionament de la Junta de Portaveus.

12 AP-2011/2064 Proposta. Aprovar la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.

13 AP-2011/2096 Proposta. Delegar determinades atribucions a l'alcalde.

14 AP-2011/2095 Proposta. Delegar determinades atribucions a la Junta de Govern Local.

15 AP-2011/2066 Proposta. Nomenar els membres del Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Serveis Personals.

16 AP-2011/2067 Proposta. Nomenar els membres del Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació.

17 AP-2011/2068 Proposta. Nomenar els membres dels Consell d'Administració del Patronat de la Música de Badalona.

18 AP-2011/2090 Proposta. Nomenar els membres dels Consell Rector del Museu Municipal de Badalona.

19 AP-2011/2080 Proposta. Nomenar representants a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

20 AP-2011/2077 Proposta. Nomenar representant en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, previ cessament dels anteriors representants.

21 AP-2011/2097 Proposta. Nomenar representants en el Consorci Local per al Desenvolupant de les Xarxes de Comunicacions i de les Noves Tecnologies i representant a la Junta de Demarcació Barcelona Besòs, previ cessament dels anteriors representants.

22 AP-2011/2098 Proposta. Nomenar representant titular i suplent davant el Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme, previ cessament dels anteriors representants.

23 AP-2011/2073 Proposta. Nomenar representant davant la Comissió Política del Litoral previ cessament de l'anterior representant.

24 AP-2011/2065 Proposta. Nomenar representant a l'Assemblea General i Consell d'Administració del Consorci Parc de la Serralada de Marina, previ cessament de l'anterior representant.

25 AP-2011/2094 Proposta. Nomenar representant en el Consorci de Comunicació Local, previ cessament de l'anterior representant.

26 AP-2011/2093 Proposta. Nomenar representants en el Consorci de Normalització Lingüística, previ cessament dels anteriors representants.

27 AP-2011/2092 Proposta. Nomenar representant respectivament en el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya i a la Comissió de Gestió Social del Consorci, previ cessament dels anteriors representants.

28 AP-2011/2069 Proposta. Nomenar representants davant de l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, previ cessament dels anteriors representants.

29 AP-2011/2091 Proposta. Nomenar representant davant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, previ el cessament de l'anterior representant.

30 AP-2011/2070 Proposta. Nomenar representants davant el Patronat de la Fundació Pisos de Lloguer, previ cessament dels anteriors representants.

31 AP-2011/2071 Proposta. Nomenar representant davant la Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

32 AP-2011/2078 Proposta. Nomenar representants davant la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, previ cessament de l'anterior representant.

33 AP-2011/2099 Proposta. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i directiu al servei de l'Ajuntament de Badalona.

34 AP-2011/2100 Proposta. Determinació dels drets econòmics, regim de retribucions i indemnitzacions, dels membres de la Corporació.

35 AP-2011/2102 Donar compte del règim de dedicacions dels membres de la Corporació.

Badalona, 7 de juliol de 2011