Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dissabte, 11 de juny, sessió extraordinària i especial de constitució de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


08/06/2011, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 12 hores

Aquest proper dissabte 11 de juny de 2011, a les 12 hores, tindrà lloc la sessió extraordinària de constitució del nou Consistori.

Obertura de la sessió

El regidor de més edat, Salvador Lerma (PP), nascut l’any 1940, i el regidor de menor edat, Juan Fernández (PP), nascut l’any 1986, constitueixen la Mesa d'Edat. S'obre la sessió de constitució de la corporació municipal.

Comprovació de les credencials i promesa del càrrec

El secretari de l'Ajuntament, Alfred Lacasa, explica que de conformitat amb la vigent normativa electoral s'acredita que han estat presentades les credencials lliurades per la Junta Electoral i les declaracions de béns patrimonials i activitats.

Posteriorment els regidors i regidores efectuen el jurament o la promesa del càrrec amb el següent ordre: primer el regidor de més edat membre de la Mesa; després el regidor de menor edat membre de la Mesa; i finalment la resta dels regidors i regidores, començant per la candidatura que ha obtingut menys vots i seguint per les altres en ordre ascendent.

Els regidors i regidores procedeixen a efectuar el jurament o la promesa del càrrec, amb la següent fórmula:

Regidor/regidora: Juro o prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

A cada regidor i regidora se li posa la medalla acreditativa i es dirigeix al seient que té reservat a la sala de sessions.

L’ordre que se seguirà serà el següent:

  • Salvador Lerma Timonel (PP) --membre de la mesa--

  • Juan Fernández Benítez (PP) --membre de la mesa--

  • Àlex Mañas Ballesté (ICV-EUiA)

  • Asunción García Cotillas (ICV-EUiA)

  • Carles Sagués i Baixeras (ICV-EUiA)

  • Mercè Rius i Serra (CiU)

  • Josep Pera i Colomé (CiU)

  • Jordi Subirana i Ortells (CiU)

  • Ferran Falcó i Isern (CiU)

  • Aniceto Ramírez Vilches (PSC)

  • Pablo Hernán Tapias (PSC)

  • Conxita Botey Teruel (PSC)

  • José Antonio Lara Olivera (PSC)

  • Teresa González Moreno (PSC)

  • Josep Duran Vázquez (PSC)

  • Dessirée García Roig (PSC)

  • Francesc Serrano Villarroya (PSC)

  • Jordi Serra Isern (PSC)

  • Daniel Gracia Alvárez (PP)

  • Montserrat Salgado Romero (PP)

  • David Gómez Villar (PP)

  • Rosa Bertran i Bartomeu (PP)

  • Miguel Jurado Tejada (PP)

  • Sònia Egea Pérez (PP)

  • Maritxu Hervás Mínguez (PP)

  • Ramón Riera Macia (PP)

  • Xavier Garcia Albiol (PP)

Elecció de l'alcalde

Un cop ja està constituïda la Corporació Municipal de Badalona, es procedeix a l'elecció de l'alcalde d'acord amb allò que disposa l'article 196 de la Llei de règim electoral general.

Els caps de llista que desitgen ser candidats a l'alcaldia poden manifestar-ho dient sí o no. El secretari indica a continuació els noms dels candidats i candidates. S'entrega un sobre a cada regidor i les paperetes d'elecció dels candidats i candidates. La votació és secreta.

Cada elector haurà d'introduir la papereta del candidat a l'urna. Els regidors i regidores seran cridats pel mateix ordre que han estat cridats per fer el jurament o promesa, llevat dels membres de la Mesa d'Edat que votaran en últim lloc. Acabada la votació es procedeix a l'escrutini.

Si el candidat obté la majoria absoluta (14 vots favorables), la Mesa el proclama alcalde. Si no obté la majoria absoluta, es proclama el cap de la llista més votada a les eleccions.

Promesa del càrrec d'alcalde

La persona escollida promet el càrrec amb la següent fórmula:

Juro o prometo per la meva consciència i honor servir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde d'aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

A continuació, el president de la Mesa li dóna la vara i ocupa el seu lloc com a alcalde.

Els portaveus dels grups expliquen el seu vot

Es dóna la paraula als portaveus dels grups municipals perquè procedeixin a explicar i justificar el seu vot. Se segueix l'ordre invers a la seva representació.

Parlament de l'alcalde

L'alcalde es dirigeix a tots els badalonins en la seva primera intervenció del nou mandat municipal. A continuació, aixeca la sessió de constitució del nou Ajuntament de Badalona.

Grup municipal del Partit Popular (PP)

  1. Xavier Garcia Albiol

  2. Ramón Riera Macia

  3. Maritxu Hervás Mínguez

  4. Sònia Egea Pérez

  5. Miguel Jurado Tejada

  6. Juan Fernández Benítez

  7. Rosa Bertran i Bartomeu

  8. Salvador Lerma Timonel

  9. David Gómez Villar

  10. Montserrat Salgado Romero

  11. Daniel Gracia Alvárez

Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

  1. Jordi Serra Isern

  2. Francesc Serrano Villarroya

  3. Dessirée García Roig

  4. Josep Duran Vázquez

  5. Teresa González Moreno

  6. José Antonio Lara Olivera

  7. Conxita Botey Teruel

  8. Pablo Hernán Tapias

  9. Aniceto Ramírez Vilches

Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)

  1. Ferran Falcó i Isern

  2. Jordi Subirana i Ortells

  3. Josep Pera i Colomé

  4. Mercè Rius i Serra

Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)

  1. Carles Sagués i Baixeras

  2. Asunción García Cotillas

  3. Àlex Mañas Ballesté

Badalona, 8 de juny de 2011