Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tinc - vull iniciar un negociPer iniciar l’activitat d’un negoci cal registrar l’activitat en el Cens Municipal d’Establiments Detallistes d’Alimentació. S’haurà de presentar la Declaració Responsable d’inici d’activitat d’establiments alimentaris. Aquest registre és gratuït.

El servei de salut també assessora gratuïtament sobre la normativa sanitària que ha de complir el negoci. Per sol·licitar l’assessorament sobre establiments alimentaris cal demanar cita prèvia al Servei de Salut

/ Telefònicament al 93.483.27.77 / 93.483.27.78

/ O al correu electrònic protecciosalut@badalona.cat

Per garantir uns aliments segurs cal complir el Reglament CE 852/2004 i 853/2004, a més de les lleis generals i específiques que regulen cada aliment. El Reglament CE 852/2004 assenyala a l’empresari com a responsable de garantir la seguretat en els aliments que produeix, transforma i distribueix.

Per saber la normativa específica i les condicions tecnico sanitàries aplicables a un negoci concret es poden consultar, a la dreta, les fitxes de condicions higienicosanitàries dels establiments minoristes d’alimentació.

Els establiments han de disposar del seu propi sistema d’autocontrol, com a mètode preventiu i per acreditar que es compleixen totes les condicions que garanteixen la seguretat dels aliments. Els Plans d’autocontrol són:Comparteix