Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Junta Arbitral de ConsumDes del mes de maig de 1986, els consumidors de Badalona disposen d'una Junta Arbitral de Consum per resoldre les reclamacions, tot i que no va ser fins al 1994 que va quedar formalment constituida a l'emprara del RD 636/1993.

La Junta Arbitral de Consum és un òrgan que rep les reclamacions, les tramita i designa un Col·legi Arbitral que dictarà la resolució que estimi més justa, en un termini molt breu de temps i sense cap cost per a ningú, llevat que hi hagi algun dictamen pericial a petició d’alguna de les parts.

No cal advocat ni procurador, i és voluntari per ambdues parts, consumidor i empresari. Malgrat aquesta voluntarietat, les empreses que prèviament s'han adherit a la Junta Arbitral de Consum no poden refusar una reclamació en aquesta via, per la qual cosa la Junta els atorga un distintiu acreditatiu d’aquest servei que ofereixen als clients i consumidors en general.

El Col·legi Arbitral que dictarà la resolució es compon de tres membres: un àrbitre en representació d'una associació de consumidors, un altre àrbitre en representació del gremi o associació a què pertanyi l’empresa i un tercer àrbitre, que n’és el president, i que ha de ser un llicenciat en dret de l'Ajuntament de Badalona.

Cal dir que les resolucions del Col·legi Arbitral —anomenades laudes— són executives i tenen la mateixa força jurídica que una sentència judicial, de tal manera que la part que perd a l’arbitratge ha d’acceptar forçosament el resultat i no pot recórrer després als tribunals de justícia.

Per tot això, hem de considerar que l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum constitueix un servei important per als consumidors.

La Junta Arbitral de Consum de Badalona recomana als consumidors utilitzar els serveis i comprar als establiments adherits.


Comparteix