Cercador
V3.22
Menu
Ets a:

Servei de control de plaguesQuè és?

El control Integral (1) de plagues (2) en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Cal que de forma continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d’insectes i rosegadors a la ciutat. També s’ha de disposar dels mitjans adequats per dur a terme les desinfeccions que siguin necessàries als edificis o llocs públics de la nostra ciutat.

Atesa la importància d’aquest problema, i tal com assenyala la Llei Municipal i de Règim local, els ajuntaments han d’actuar dins de les seves competències, vetllant per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el medi ambient.

L’ajuntament de Badalona disposa, d’un programa de control integrat de plagues, amb actuacions continuades al terme municipal i en edificis de titularitat pública amb l’objectiu de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries.

L’objectiu és oferir un servei de control de plagues urbanes, a les dependències de responsabilitat municipal i als espais de lliure concurrència pública, com carrers, places, parcs i xarxa de clavegueram pública, de manera que es minimitzin els riscos per a la salut de les persones i l’impacte en el medi ambient.

QUÈ FEM?

Programa de vigilància sistemàtica de les zones de risc

Aquestes zones han estat definides a partir de l’anàlisi de les incidències detectades des de l’any 2006 pel Servei municipal de control de plagues de Protecció de la Salut i poden variar en funció de l’evolució del programa de control. Es refereix tant a la via pública com als edificis municipals.

  • Zones de risc alt: visites trimestrals

  • Zones de risc mig: visites quadrimestrals

  • Zones de baix risc: visites semestrals

Programa d’atenció de les incidències:

Atenció a totes les incidències rebudes en el Serveis de Salut, a través de qualsevol mitjà: per registre central, per telèfon directament al Servei, per via telemàtica.

Programa d’atenció a les denúncies vinculades a campanyes de prevenció d’establiment de plagues emergents a l’àmbit ambiental.

Atenció a les denúncies, inspecció i difusió de les recomanacions i la informació relacionada amb les campanyes de prevenció d’establiment de plagues emergents en l’àmbit ambiental, com ara el mosquit tigre.

(1) DEFINICIÓ DE PLAGA: Conjunt d’essers vius que per a la seva abundància i/o la seva les seves característiques poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones.

(2) REQUERIMENTS DEL PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES:

Les actuacions de control de plagues es duen a terme atenent criteris de protecció de la salut, mediambientals i d’efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionals a la problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància.

Per tal de prestar el servei s’aplica un programa de control de plagues basat en els principis del control integrat que són els següents:

  ü Prioritzar les mesures preventives per evitar l’aparició de les plagues.

  ü Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors més rellevants que determinen la seva presència i desenvolupament.

  ü Identificar correctament la plaga.

  ü Determinar el nivell de dany i el llindar de tolerància que determinaran les intervencions.

  ü Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció.

  ü Seleccionar les tàctiques menys agressives (prioritzant les mesures correctores, mecàniques i/o físiques, abans que les mesures químiques).

  ü En cas que en la intervenció sigui necessària l’aplicació de plaguicides es seleccionaran els productes i tècniques menys perillosos.

  ü Avaluar l’efectivitat de totes les intervencions per millorar les actuacions futures.

  ü Involucrar en el Programa totes les persones implicades en el problema de les plagues que es vulguin controlar, utilitzant estratègies educatives que permetin modificar les conductes perjudicials.

Aquest Programa es du a terme seguint aquestes 4 etapes:

   1. Inspecció.

   2. Avaluació i diagnòstic de la situació.

   3. Disseny d’un pla de treball i realització del servei.

   4. Avaluació continuada del Programa de control de plagues.

(3) NORMATIVA APLICABLE

La gestió del servei de control de plagues s’ha d’ajustar a la normativa següent:

Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació tècnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides, i modificacions posteriors (RD 162/1991 i RD 443/1994).

Ordre de 24 de febrer de 1993, per la qual es normalitza la inscripció i funcionament del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.

Ordre de 8 de març de 1994, per la qual s’estableix la normativa reguladora de l’homologació de cursos de capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides.

Reial decret 1054/2002, d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, l’autorització i la comercialització de biocides.

Ordre SCO/3269/2006, de 13 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases per a la inscripció i el funcionament del Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides, i correcció d’errades de 2 de febrer de 2007.

Decret 149/1997, de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides.

Ordre de 12 de març de 1997, per la qual es desenvolupa el procediment per a l’homologació dels cursos de capacitació per a aplicadors de plaguicides d’ús ambiental i en la indústria alimentària i l’expedició dels carnets corresponents.

Ordre PRE/1982/2007, de 29 de juny, per la qual es modifiquen els annexos IVA i IVB del Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

RD 171/2004, de 30 de gener, per la qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.

Llei 18/2009, del 22 d’octubre de salut pública


Comparteix
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat