Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Com s'organitza el Consell



Estructura del Consell

Organigrama

La presidència: L'alcalde/essa o aquell/a regidor/a en la qual delegui el càrrec.

Les dues vicepresidències: El vicepresident/a primer/a serà un regidor/a nomenat per l'alcalde/essa. La vicepresidència segon/na serà ocupada, cada 4 anys, per una persona de les entitats ciutadanes representades en el Consell, a proposta del ple.

La secretaria: El Consell serà assistit per un/a tècnic/a municipal que farà les funcions de secretari/a.

El ple està integrat per:

  • L'alcalde/essa de la ciutat.

  • Dos vicepresidents.

  • Un/a representant de qualsevol associació inscrita en el Registre Municipal d’Entitats (aa.vv., associacions culturals, ...) i dels agents socials (sindicats, ...).

  • Un/a representant del gremi de l'hostatgeria.

  • Un/a representant del patronat municipal de disminuïts.

  • Un/a representant de cadascuna de les entitats de discapacitats amb representació a la ciutat.

  • Un/a representant del Consell Escolar Municipal.

  • Un/a representant de la Federació d'empresaris de Badalona.

  • Un/a representant del secretariat de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona.

  • Un/a representant de l'empresa gestora del servei d'autobusos.

  • Un/a representant de l'ATM.

  • Un/a representant de l'EMT.

  • Un/a representant de RENFE.

  • Un/a representant de cada un dels partits polítics.

  • Quatre persones escollides del Padró Municipal d'Habitants.

 

El Consell s'haurà de reunir quatre vegades l'any, com a mínim. A les sessions del Consell podran assistir-hi, amb veu però sense vot, tècnics municipals.

La permanent està integrada per:

  • La presidència.

  • Un/a representant del sector d'empresaris i comerciants.

  • Un/a representant del sector de sindicats.

  • Dos representant del sector de partits polítics.

  Un/a representant del sector d’entitats ecologistes o relacionades amb la mobilitat.

  • Quatre representants d'entitats veïnals federades.

  • Un/a representant de les entitats de disminuïts.

  • Un/a representant del Patronat Municipal de Disminuïts.

  • Un/a representant del Consell Escolar Municipal.

  Amb veu i sense vot:

  • Un/a tècnic/a de l'Àrea de Via Pública.

  • Un/a tècnic/a de l'Àrea d'Urbanisme.

  • Un/a tècnic/a de l'Àrea de Medi Ambient.

  • Un/a representant de l'empresa gestora del servei d'autobusos.

 

Els grups de treball: El plenari del consell podrà crear comissions i grups de treball per tractar temes concrets i elaborar informes i fer propostes al plenari.


Comparteix