Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Covid19MESURES I AJUTS A LES EMPRESES, PERSONES AUTÒNOMES I TREBALLADORS PER LA SITUACIÓ PROVOCADA PER LA COVID-19


Buscador d’ajuts per a pal·liar la crisis:


http://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/

AJUTS PER A TREBALLADORS:


Atur per a artistes

Prestació durant 6 mesos d'aproximadament 776 per als artistes donats d'alta al Règim General d'Artistes en espectacles públics.

http://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-artistes/


Subsidi per a persones treballadores de la llar

Ajut econòmic mensual per a persones empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o hagin deixat de prestar serveis en algun dels domicilis en els quals treballen o en tots. Es cobrarà el dia 10 de cada mes.

http://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/subsidi-per-a-persones-treballadores-de-la-llar/


Atur per a afectats per un ERTO

Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació (ERTO) no cal que facin la inscripció a l'atur.

http://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/


Adaptació i/o reducció de jornada per cures

És una mesura que dóna facilitats a les persones que han de tenir cura d’un familiar adaptant i/o reduint la seva jornada laboral.

http://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/adaptacio-de-jornada-per-cures/


Fi de contractes temporals

Pagament únic d'uns 430 euros per a persones treballadores que hagin acabat contractes temporals durant l'estat d'alarma.

http://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/AJUTS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS
:


Eina de cerca guiada de mesures i ajuts per empreses i autònoms:

La Cerca de mesures i ajuts per COVID-19 és una eina orientada a empreses i persones treballadores autònomes.

L'eina genera una sessió de preguntes que cal respondre. El resultat del qüestionari és un informe de les mesures, ajuts o subvencions que us poden correspondre.

També hi trobareu la informació dels requisits, els documents necessaris que cal aportar i l'accés directe al tràmit de sol·licitud quan aquest estigui disponible.

http://fue.gencat.cat/mti/AppJava/views/index.jsf?set-locale=ca_ES&covid19=covid19


Ajuts, subsidis, subvencions i prestacions


Pròrroga ERTOS i exoneracions en les cotitzacions socials:

Noves condicions que regiran els ERTOS amb nous règims d'exempció en el pagament de les cotitzacions socials i un supòsit específic en cas de rebrots.

https://revista.seg-social.es/2020/06/26/el-gobierno-prorroga-las-ayudas-a-empresas-y-autonomos-hasta-el-30-de-septiembre-con-nuevas-exoneraciones-en-las-cotizaciones-sociales/


Pròrroga cessament extraordinari d’activitat i reduccions de les cotitzacions socials.

Les activitats encara greument afectades podrà accedir al cessament ordinari d'activitat si la seva facturació en el tercer trimestre és 75% inferior a la del mateix període de l'any passat.

Els autònoms beneficiaris de la prestació extraordinària no hauran d'abonar les cotitzacions socials per al mes de juliol i tindran una exempció del 50% a l'agost i el 25% al setembre.

Es creen noves ajudes específiques per als autònoms de temporada i per a les empreses que hagin de tancar algun centre de treball en cas de rebrot.

https://revista.seg-social.es/2020/06/26/el-gobierno-prorroga-las-ayudas-a-empresas-y-autonomos-hasta-el-30-de-septiembre-con-nuevas-exoneraciones-en-las-cotizaciones-sociales/


Subvencions a micro i petites empreses industrials

Destinada a contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen, com a conseqüència de la caiguda de l’activitat

Subvenciona 1.500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19 


Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades per la COVID-19

La subvenció per a empreses i persones treballadores autònomes consistirà en una aportació única per persona beneficiària, que variarà des dels 1.000 fins als 10.000 euros en funció del tipus i de la dimensió de l'empresa.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-autonoms-i-empreses-del-sector-turistic-de-Catalunya-afectades-per-la-COVID-19


Subvencions per a l'activitat cultural

La Generalitat de Catalunya aprova línies d'ajuts a l'audiovisual amb una dotació de 12,7 milions d'euros. Inclou desenvolupament de projectes, producció de llargs, producció de TV, producció d'animació, producció de curts i promoció de llargs en català o aranès.

Les línies de subvenció s'estan preparant.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/


Ajuts a projectes singulars de cooperatives i empreses de l'economia social

Aquest ajut té per objecte reactivar econòmicament les empreses d'economia social, mitjançant processos d'intercooperació, i a través d'actuacions estratègiques i/o d'altres de complementàries, per tal d'aportar a aquestes empreses eines i solucions davant la situació actual de pandèmia i postpandèmia, i per poder afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de forma que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l'economia social i el manteniment i la dinamització de l'ocupació.

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-singulars-la-xarxa-dateneus-cooperatius-i-projectes-aracoop-per-fomentar-leconomia-social-i-el-cooperativisme-00001


Ajuts parcialment reemborsables per projectes I+D per a PIMES i empreses de mitjana capitalització.

Davant la declaració de l'estat d'alarma sanitària provocada pel COVID-19, així com les mesures adoptades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID- 19, el Consell d'Administració de CDTI, per donar suport al manteniment d'activitats d'alt valor afegit i la creació de capacitats per a la reactivació de l'economia, així com donar suport a actuacions davant del 'COVID-19, ha aprovat aquesta mesura.

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=915&MN=2&TR=C&IDR=2933


Programa de Garantia Juvenil - Ajuts per fomentar el treball autònom entre les persones joves d’entre 18 i 29 anys

El programa de garantia juvenil es centra en fomentar el treball autònom entre les persones joves d’entre 18 i 29 anys com a alternativa laboral. S’ha duplicat el pressupost destinat (12 milions d’euros) i també la previsió de persones destinatàries (2.200), que rebrien un ajut de fins a 10.000 euros per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat com persones treballadores autònomes.

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/


Programa Acelera PYME

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició, a través de la seva línia de finançament d’empreses i emprenedors, el programa Acelera PYME, amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de digitalització, i fomentar les solucions de teletreball.

Els autònoms i les PIMES interessats podran sol·licitar micropréstecs per les seves activitats i inversions.

https://acelerapyme.gob.es/financiacion


Subvenció per a la creació de nova ocupació en l'àmbit del treball domiciliari de cures

La Generalitat ha creat una subvenció per a la creació de nova ocupació en l'àmbit del treball de cures, que consisteix en una prestació econòmica adreçada a les persones ocupadores o les entitats sense ànim de lucre, amb l'objectiu de promoure l'ocupació en l'àmbit de l'atenció a les persones grans o dependents.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencio-treball-domiciliari-cures/


Crèdits i préstecs

Mesures per facilitar la liquiditat . Línies de crèdits i avals en condicions avantatjoses


Avals i préstecs per cobrir la liquiditat de les Pimes catalanes: ICF i Avalis

L'ICF i Avalis de Catalunya ofereixen solucions amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19.

Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES


ICF Turisme.

Línia de crèdit preferentment per al finançament de projectes de renovació dels establiments d'allotjament turístic de Catalunya

https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=33


Préstecs de l'ICF per a cooperatives i economia social

Línia complementària a les ja existents, creada en el marc de la crisi de la Covid-19, per oferir préstecs a empreses de l'economia social, cooperatives i tercer sector per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/prestecs-de-licf-per-a-cooperatives-i-economia-social/


Préstecs de l'ICF per a empreses culturals

El Departament de Cultura, a través de l’ICEC i l’ICF ha impulsat una línia de finançament, de 10 milions d’euros, per a empreses culturals afectades pel COVID-19.

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/prestecs-de-licf-per-a-empreses-culturals/


Avals ICO per a les empreses i autònoms

Aquesta línia d’avals, gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en col·laboració amb les entitats financeres, té per objectiu garantir els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre a les necessitats financeres derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, circulant i altres necessitats de liquiditat, incloent també les derivades de venciments obligacions financeres o tributàries.

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales


Comparteix