Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

7 places de TAGTermini de presentació d’instàncies: Des del 28/01/2020 fins el 17/02/2020, ambdós inclosos.

20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC (Núm. 8050 de 27/01/2020)

Descripció de la convocatòria: Convocatòria per a la provisió de 7 places vacants de tècnic/a d’administració general de la plantilla de funcionaris, escala administració general, sots escala tècnica, classe tècnica superior.

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (30/09/2019), BOE (Núm. 244 - Sec. II.B. Pàg. 111435, del 10/10/19) i DOGC (Núm. 8050 de 27/01/2020)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Concurs oposició

Torn: Lliure

Presentació d’instàncies: La presentació de sol·licituds, adjuntant els formularis normalitzats, s’ha de fer telemàticament a través del web municipal en la Seu ElectrònicaAccés procés selectiu. O tal com s’estableix a la Base 3.

Requisits exigits: Relacionats a la Base 2.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base 3.

Dades consignades a la sol·licitud: Les persones aspirants hauran d’assenyalar en la sol·licitud l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 2 en el formulari de sol·licitud normalitzat.

Les persones aspirants hauran d’acreditar l’apartat f) amb l’aportació del formulari model de declaració degudament omplert.

Horari d’atenció al públic del Registre General: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h - dijous tarda de 16:00h a 18:00h.

Informació: Departament de Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix