Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

12 places d'ADMINISTRATIUTermini de presentació d’instàncies:

DES DEL 10/10/2019 FINS EL 29/10/2019 (INCLOSOS).

*20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC (Núm. 7977 – 09/10/2019)

Descripció de la convocatòria: Convocatòria per a la provisió de 12 places vacants d’administratiu de la plantilla de funcionaris, escala administració general, sots escala administrativa.

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (23/09/2019), BOE (Núm. 236, Sec. II.B. Pàg. 108025, 01/10/2019) i DOGC (Núm. 7977 – 09/10/2019)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Concurs oposició

Torn: Lliure

Presentació d’instàncies: La presentació de sol·licituds, adjuntant els formularis normalitzats, s’ha de fer telemàticament a través del web municipal en la Seu Electrònica. O tal com s’estableix a la Base 3.

Requisits exigits: Relacionats a la Base 2.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base 3.

Dades consignades a la sol·licitud: Les persones aspirants hauran d’assenyalar en la sol·licitud l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 2 a), b), c) i d) en el formulari de sol·licitud normalitzat (Annex 1) degudament signat (electrònicament o manuscrit), i d’acord amb les indicacions de l’Annex 3.

Les persones aspirants hauran d’acreditar l’apartat f) amb l’aportació del formulari model de declaració (Annex 2) degudament omplert i signat (electrònicament o manuscrit), que estarà disponible en la pagina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat ) durant el període de presentació d’instàncies.

Horari d’atenció al públic del Registre General: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h - dijous tarda de 16:00h a 18:00h.

Informació: Departament de Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix