Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

6 places OFICIAL D'OFICISDescripció de la convocatòria: Convocatòria per a la provisió de 6 places d’oficial d’oficis de la plantilla de personal laboral, grup C2, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, previstes a les Ofertes públiques d’ocupació dels anys 2016-2017. (Expedient: 114/COP-2/18)

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (24/12/2018), BOE (núm. 13 de 15/01/2019 – Sec. II.B. pàg.2843) i DOGC (núm. 8011 de 27/11/2019)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Quadre laboral

Sistema: Concurs oposició

Torn: Lliure

Data de presentació d’instàncies: Des del 28/11/2019 fins el 17/11/2019, inclosos.

20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC (núm. 8011 de 27/11/2019).

Presentació d’instàncies: La presentació de la instància s'ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica mitjançant l’opció “accés procés selectiu”, adjuntant al mateix el formulari normalitzat de sol·licitud i la declaració responsable.

També es podrà presentar la instància en suport paper: en el Registre General de l'Ajuntament, ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya 9 -12 planta baixa de Badalona i en les Oficines Municipals de Districte. La relació d’Oficines Municipals de Districte.

Tanmateix es podrà presentar en les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu) o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Requisits exigits: Relacionats a la Base 2.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base 3.

Amb la instància, la persona aspirant declararà que reuneix els requisits establerts en les bases reguladores i adjuntarà la següent documentació:

    a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport en vigor.

    b) Fotocòpia de la titulació exigida en aquesta convocatòria, d’acord amb el punt 2.3.

    c) Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de català exigit en la convocatòria, en la forma establerta en el punt 2.4, als efectes de l’exempció de la prova de català.

    d) Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de llengua espanyola (si escau), d’acord amb el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, punt 2.5, als efectes de l’exempció de la prova d’espanyol.

    e) Currículum vitae i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. La no acreditació dels mèrits farà que aquests no es puguin tenir en compte. Aquesta documentació s’acreditarà NOMÉS per part d’aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

Tota documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, de conformitat amb el que estableixen les bases reguladores.

Horari d’atenció al públic del Registre General: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h - dijous tarda de 16:00h a 18:00h.

Informació: Unitat de Selecció – Tel. 93.483.26.21 - seleccio@badalona.cat

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix