Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

2 places TREBALLADOR/A SOCIALDescripció de la convocatòria: Convocatòria per a la provisió de 2 places vacants de TREBALLADOR/A SOCIAL de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, subescala tècnica, grup A2, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, previstes a l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2016. (Expedient: 44/COP-1/18)

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (08/11/2018), BOE (Núm. 281 – Sec.II.B. Pàg.113338) i DOGC (núm. 7759 - 30.11.2018)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Concurs oposició

Torn: Lliure

Data de presentació d’instàncies: De l’01/12/2018 fins el 20/12/2018, ambdós inclosos (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC).

Presentació d’instàncies: La presentació de la instància s'ha de fer telemàticament a través del web mitjançant l’opció “tràmit genèric”, adjuntant al mateix el formulari normalitzat de sol·licitud (annex I) i la declaració responsable (annex II), en la forma que es determina a les indicacions per fer la presentació de la instància electrònica (annex III). Respecte de les instàncies electròniques que no es presentin en la forma indicada en aquest annex (annex III) no es tindrà com a vàlida l’entrada en aquest registre.

També es podrà presentar la instància en suport paper: en el Registre General de l'Ajuntament, ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya 9 -12 planta baixa de Badalona i en les Oficines Municipals de Districte. La relació d’Oficines Municipals de Districte, així com les seves adreces, s'especifiquen a l'annex V de la present convocatòria. Tanmateix es podrà presentar en les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu) o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També es podran presentar en les Oficines de Correus en la forma reglamentària establerta (correu certificat administratiu).

Requisits exigits: Relacionats a la Base 1.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base 2.

Amb la instància, la persona aspirant declararà que reuneix els requisits establerts en la base primera, apartats f) i g) del model de declaració responsable (Annex II) i adjuntarà la següent documentació:

    • Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport en vigor.

    • Fotocòpia de la titulació exigida en aquesta convocatòria, d’acord amb l’apartat c) de la base primera.

    • Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de català exigit en la convocatòria, en la forma establerta en la base cinquena (Fase d’Oposició), als efectes de l’exempció de la prova de català.

    • Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de llengua espanyola, d’acord amb el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre (si escau).

    Currículum vitae i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. La no acreditació dels mèrits farà que aquests no es puguin tenir en compte.

Tota documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com la/les adaptació/ns o adequació/ons del temps i mitjans materials per a la realització de les proves d'aquest procés. En l'acceptació de dites adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa l'article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març del Govern de la Generalitat de Catalunya.

No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia, aquesta serà compulsada un cop finalitzi el procés selectiu. En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

Dades consignades a la sol·licitud: Les persones aspirants hauran d’assenyalar en la sol·licitud (sol·licitud treballador/a social pàgina 1) l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 1, apartats a), b), c) i e).

Les persones aspirants hauran d’acreditar els apartats f) i g) amb l’aportació del model de declaración (sol·licitud treballador/a social pàgina 2).

Les persones indicaran a l’apartat “Titulació” de la sol·licitud, la titulació acadèmica oficial que al·leguen per participar a la convocatòria, d’acord amb el que s’assenyala a la Base 1.c).

És necessari indicar i acreditar, quan sigui el cas, estar exempt de la realització de la prova de nivell de català, en els termes previstos a les Bases 1.d) i 2 del procés selectiu.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que facilitin els/les aspirants amb les seves instàncies, així com per la presentació dels seus ”currículum vitae” i altra documentació que puguin aportar, i, en el seu cas, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquest procés selectiu, seran incorporades al fitxer de Selecció de Personal de l’Ajuntament de Badalona. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels processos de selecció de personal i de la Borsa de Treball.

La presentació d’instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés selectiu serà considerada per aquest Ajuntament com un consentiment exprés per al tractament de les dades facilitades per a les persones aspirants amb la finalitat indicada, sense perjudici de que puguin oposar-se en qualsevol moment i revocar el consentiment prestat.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l’Ajuntament de Badalona de qualsevol canvi de les mateixes.

Als efectes d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes, sense perjudici que en qualsevol moment l’autoritat convocant o el Tribunal qualificador del procés de selecció pugui requerir-los l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi hagi inexactituds o falsedats en els quals hagin pogut incórrer.

Els/les interessats/des podran exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament de Badalona, plaça d’Assemblea de Catalunya 9-12, 08911 Badalona, en els termes previstos a la normativa aplicable.

Horari d’atenció al públic del Registre General: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h - dijous tarda de 16:00h a 18:00h.

Informació: Servei de Planificació i Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix