Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

2 places d'INTENDENT de Guàrdia UrbanaDescripció de la convocatòria: Convocatòria per a la provisió de 2 places d’intendent de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local. (Expedient: 808/COP-2/17)

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (06/04/2018), BOE (núm. 98 – Sec. II.B. Pàg. 41247) i DOGC (Núm. 7610 - 2.5.2018)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Concurs oposició

Torn: Lliure

Data de presentació d’instàncies: Des del 03/05/2018 fins el 22/05/2018, ambdós inclosos (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC).

Presentació d’instàncies: La presentació de sol·licituds es realitzarà mitjançant instància normalitzada (model segons Annex I de les Bases reguladores) adreçada a l’Ajuntament de Badalona, degudament signada per la persona interessada. La manca de signatura suposarà l’exclusió de la persona aspirant.

La instància podrà ser presentada en el registre general de l’Ajuntament o en qualsevol de les oficines municipals de districte (veure relació de les mateixes en l’Annex III de les Bases reguladores), i també es podran presentar telemàticament a través del web municipal.

També es podran presentar en les Oficines de Correus en la forma reglamentària establerta (correu certificat administratiu).

Als efectes de la presentació d’instàncies, es fa constar que l’Ajuntament de Badalona no té subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya. En cas de presentar-se la instància per participar en aquest procés en un registre de qualsevol d’aquestes administracions, no es tindrà com a vàlida la data d’entrada a aquests registres sinó que tindrà validesa la d’entrada en el registre general de l’Ajuntament de Badalona, als efectes del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Requisits exigits: Relacionats a la Base 1.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base 2.

Amb la instància, la persona aspirant declararà que reuneix els requisits establerts en la base primera, apartats f),g),h) i) model declaració responsable (Annex II de les Bases reguladores) i adjuntarà la següent documentació:

    • Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport en vigor.

    • Fotocòpia de la titulació exigida en aquesta convocatòria d’acord amb l’apartat c) de la base primera. Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger caldrà acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel Ministeri d’educació, Ciència i Esport o qui tingui la competència.

    • A efectes de l’exempció de la prova de català, s’haurà d’adjuntar el document que acrediti estar en possessió del nivell de suficiència de català (certificat C) o equivalent.

    • Currículum vitae i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats ja que en cas de no acreditar-ho documentalment no seran tinguts en compte pel Tribunal Qualificador.

No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia, perquè aquesta serà compulsada un cop finalitzi el procés selectiu. En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

Dades consignades a la sol·licitud: Les persones aspirants hauran d’assenyalar en la sol·licitud l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 1, apartats a), b), c), e).

Les persones aspirants hauran d’acreditar els apartats f), g), h), i) amb l’aportació del model de declaración (página 2 de la instancia formalitzada).

Les persones indicaran a l’apartat “Titulació” de la sol·licitud, la titulació acadèmica oficial que al·leguen per participar a la convocatòria, d’acord amb el que s’assenyala a la Base A.1. Primer exercici.

És necessari indicar i acreditar, quan sigui el cas, estar exempt de la realització de la prova de nivell de català, en els termes previstos a les Bases 1.d) i 2 del procés selectiu.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les seves dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer de Selecció de Personal de l’Ajuntament de Badalona. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels processos de selecció de personal i de la borsa de treball.

Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden exercici en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Badalona o al correu electrònic seleccio@badalona.cat , indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de drets LOPD”.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l’Ajuntament de Badalona de qualsevol canvi de les mateixes.

Als efectes d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes, sense perjudici que en qualsevol moment l’autoritat convocant o el Tribunal qualificador del procés de selecció pugui requerir-los l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi hagi inexactituds o falsedats en els quals hagin pogut incórrer.

Horari d’atenció al públic del Registre General: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h - dijous tarda de 16:00h a 18:00h.

Informació: Servei de Planificació i Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix