Cercador
V2.45
 • L'Ajuntament

Ets a:

Delegació d'alcaldiaALCALDIA

Alcaldessa

Gabinet Alcaldia

Protocol i Relacions Institucionals

Dona

Guàrdia Urbana

Protecció Civil

Joventut

BADALONA HABITABLE

1r. tinent d’alcaldia, Oriol Lladó i Esteller

Ordenació i gestió del territori

  • Plànol de la ciutat

  • Planejament urbanístic

  • Gestió Urbanística

  • Habitatge

  • Llicències d’obres particulars

  • Llicències ambientals i d’activitats

Paisatge urbà

Patrimoni Històric Artístic

Ciutat Intel·ligent

Obres públiques

  • projectes i control d’obres municipals

  • Projectes i control d’obres supramunicipals

  • Projectes i control d’obres d’urbanitzacions privades

Regidor delegat, Javier López Cegarra

Infraestructures, via pública i manteniment

  • Conservació i manteniment d’edificis municipals

  • Manteniment de paviments, clavegueram i enllumenat

  • Neteja viària

  • Millora de l’espai públic

  • Autoritzacions ocupació via pública i llicències de guals

Mobilitat

Disciplina urbanística d’obres, activitats, espectacles, sanitat i medi ambient, usos del sòl, seguretat salubritat i decòrum públics.

Sancions: Instrucció expedients sancionadors derivats de disciplina urbanística, activitats, seguretat, espectacles, medi ambient i sanitat

BADALONA PRÒSPERA I SOSTENIBLE

2n. tinent d’alcaldia, Àlex Mañas Ballesté

Promoció de l’activitat econòmica

  • Promoció econòmica

  • Emprenedoria social

  • Industrialització

  • Ocupació

  • Comerç

  • Consum

  • Turisme

  • Nova economia

  • Gestió de cementiris

Medi Ambient i sostenibilitat

  • Gestió verd urbà i espais naturals

  • Ecologia urbana

  • Educació ambiental

  • Recollida selectiva de residus

BADALONA DEMOCRÀTICA

3r. tinent d’alcaldia, José Antonio Téllez i Oliva

Secretaria General i assessoria jurídica

Organització, gestió processos i desplegament administració electrònica.

Planificació estratègica, avaluació i qualitat

Transparència i bon govern

Serveis centrals i logística

Atenció ciutadana

Informàtica i tecnologies de la informació

Població i Estadística

Recursos Humans

Hisenda i Gestió de Recursos Econòmics

  • Gestió i control d’ingressos de dret públic

  • Recaptació executiva

  • Patrimoni i reclamacions patrimonials

  • Programació Econòmica

  • Comptabilitat

  • Fiscalització

  • Tresoreria

  • Contractació i Compres

Comunicació i imatge

Regidora delegada, Fàtima Taleb Moussaoui

Participació Ciutadana i voluntariat (inclòs gestió de les infraestructures actes)

Coordinació operativa de les Oficines Municipals de Districte

BADALONA EDUCADORA

4a. tinenta d’alcaldia, Eulàlia Sabater i Díaz

Educació

Gestió i manteniment de les instal·lacions educatives

Acció cultural i serveis territorials de cultura

Biblioteques

Regidora delegada, Maria Gallardo Borrega

Promoció, planificació, programació i gestió d’activitats esportives

Gestió instal·lacions esportives

BADALONA JUSTA I INCLUSIVA

5è. tinent d’alcaldia, Francesc Ribot i Cuenca

Gent gran

Salut

Cooperació i solidaritat

Immigració

Gestió de la diversitat

Regidora delegada, Agnès Rotger Dunyó

Acció Social

  • Atenció Territorial Polivalent

  • Programes i producció de serveis

Regidora delegada, Fàtima Taleb Moussaoui

Convivència i mediacióPlaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat