Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Junta de GovernLa Junta de Govern és integrada per l’alcalde o alcaldessa i un nombre no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa. Aquests se’ls nomena tinents d’alcalde.

Correspon a la Junta de Govern l’asssitència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, les que li delegui l’alcaldia o un altre òrgan municipal i les que li atribueixen les lleis  

La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter necessari, estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcaldessa, s’indiquen a continuació:

  • Oriol Lladó i Esteller, 1r tinent d’alcaldia

  • Àlex Mañas Ballesté, 2n tinent d’alcaldia

  • José Antonio Tèllez Oliva, 3r tinent d’alcaldia

  • Eulàlia Sabater Díaz, 4a tinenta d’alcaldia

  • Francesc Ribot Cuenca, 5è tinent d’alcaldia

  • Francesc Duran i Vilalta

  • Fátima Taleb Moussaoui, regidora

  • Agnès Rotger i Dunyó, regidora

  • Maria de los Ángeles Gallardo Borrega, regidora

Els òrgans de govern

En aquest apartat trobareu la descripció dels òrgans de govern de l’Ajuntament, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part. Podeu consultar-ho al Portal de Transparència des d’aquest enllaç.

Informació sobre la Junta de Govern Local

Actes de la Junta de Govern Local


Comparteix