Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Junta de GovernLa Junta de Govern és integrada per l’alcalde o alcaldessa i un nombre no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa. Aquests se’ls nomena tinents d’alcalde.

Correspon a la Junta de Govern l’asssitència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, les que li delegui l’alcaldia o un altre òrgan municipal i les que li atribueixen les lleis  

La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter necessari, estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcalde, s’indiquen a continuació.

Actualment, són membres de la Junta de Govern Local:

   ▪Sr. Álex Pastor López

   ▪ Sra. Teresa González Moreno - 1a Tinença d’Alcaldia

   ▪ Sr. Jordi Subirana Ortells - 2a Tinença d’Alcaldia

   ▪ Sr. Rubén Guijarro Palma - 3a Tinença d’Alcaldia

   ▪ Sr. Blas García Vaquero - 4a Tinença d’Alcaldia

Els òrgans de govern

En aquest apartat trobareu la descripció dels òrgans de govern de l’Ajuntament, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part. Podeu consultar-ho al Portal de Transparència des d’aquest enllaç.

Informació sobre la Junta de Govern Local

Actes de la Junta de Govern Local


Comparteix