Cercador
V2.44
  • L'Ajuntament

Ets a:

Plusvàlua


Banner plusvàlua


L'IIVTNU (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) és un tribut que grava l'increment de valor que ha experimentat un terreny mentre una persona ha estat propietària d'un pis, local o terreny.

Es paga en el moment en aquest es transmet a un altre titular.

Estan obligats al pagament:

-el transmitent dels béns o drets, en les transmissions oneroses

-la persona que rep els béns, en les donacions o

-els hereus en les transmissions per causa de mort.

A través de la Web de la Diputació de Barcelona (tràmits relacionats) es fer una pot la simulació del càlcul d’aquest impost així com presentar-ne l’autoliquidació.

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat