Cercador
V2.44
  • L'Ajuntament

Ets a:

IBI - Impost de bens immobles
L’IBI (Impost de Béns Immobles) és un tribut que grava el valor dels béns immobles (rústics, urbans i de característiques especials) tals com: un pis, un local, una plaça d’aparcament, ...

L’han de pagar els titulars dels següents drets:

    - D'una concessió administrativa.

    - D'un dret real de superfície.

    - D'un dret real d'usdefruit.

    - Del dret de propietat.

El seu pagament és anual, tot i que si els rebuts estan domiciliats, hi ha l’opció de fraccionar el pagament (en tres rebuts).


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat