Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

42-Neveres amb CFCOrigen

Els CFCs (clorofluorocarburs) són uns compostos organoclorats de gran estabilitat i escassa toxicitat que van ser molt utilitzats com a refrigerants, expansors d’escumes, propulsors d’esprais, dissolvents en la indústria electrònica, etc. Dins d’aquesta categoria de residus s’inclouen els frigorífics i altres aparells i dispositius (com poden ser els aparells d’aire condicionat) que contenen CFCs. En concret, el contingut total CFCs d’un frigorífic és aproximadament 1 kg, repartit entre el CFC R-12 (C F2 C12) que es troba en el sistema de refrigeració i el CFC R-11 ( C F C13), present a les escumes aïllants de poliuretà, on actua com a agent expansor. Si els CFCs són alliberats a l’atmosfera, els àtoms de clor que contenen destrueixen la capa d’ozó estratosfèrica (un sol àtom de clor pot arribar a destruir en pocs mesos desenes de milers de molècules d’ozó). Els efectes d’aquest fenomen són molt negatius donat que la capa d’ozó impedeix que una part important dels raigs ultraviolats arribin a la superfície terrestre i provoquin canvis climàtics i alteracions genètiques en la major part dels éssers vius. Per a reduir la quantitat de CFCs alliberats al medi cal dipositar correctament (mitjançant els sistemes de recollida establerts) els frigorífics i aparells amb CFCs u cop aquests s’han convertit en residus.

Recollida

Els particulars poden portar el frigorífics i altres aparells amb CFCs a les deixalleries, o bé, en el cas d’alguns municipis, poden treure’l al carrer el dia del mes en el qual l’Ajuntament hagi establert un sistema de recollida porta a porta per a aquest tipus de residus, data que els serà facilitada pel propi Ajuntament.

Destí

Tots els frigorífics i altres aparells amb CFCs recollits són portats a la planta específica de tractament, on se separen tots els altres components d’aquests aparells, obtenint-se:

Materials valoritzables, com plàstics, vidre, materials fèrrics i no fèrrics, cables i escuma aïllant, els quals són classificats i emmagatzemats per al seu reciclatge.

Oli del compressor del circuit de refrigeració, el qual és dipositat en bidons i transportat ala planta de regeneració d’olis usats.

CFC R-11 i CFC R-12, que són emmagatzemats per a ser tractats i reutilitzats posteriorment, facilitant d’aquesta manera el procés de renovació de les instal·lacions frigorífiques existents sense necessitat de fabricar més CFCs durant l’etapa transitòria.


Comparteix