Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

27-Ceres i BetumsOrigen

Dins d’aquesta categoria s’inclouen les ceres que utilitzem per a abrillantar i protegir els terres de les nostres llars o les carrosseries dels nostres cotxes, i els betums usats, per exemple, per a netejar les nostres sabates. Aquests productes es generen a les llars, petits comerços, petits tallers, etc. principalment com a restes de productes no utilitzats. Sovint contenen productes tòxics i/o inflamables , com dissolvents, etc. i és per això que cal fer-ne una recollida selectiva per a poder recuperar aquets components de base.

Recollida

Aquest tipus de residus són portats pels usuaris a la deixalleria, on són guardats separadament i en els contenidors adients. És necessari que els usuaris tanquin bé els envasos i els duguin amb l’etiqueta ben visible. Aquest residu es guardarà en el contenidor corresponent del cobert, d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat.

Destí

Les ceres i betums recollits a les deixalleries són portats al centre de recuperació ones reagrupen i/o recondicionen (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inetitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.


Comparteix