Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

26-Coles adhesivesOrigen

Al mercat podem trobar diferents tipus de coles i adhesius d’ús domèstic:

§ Coles a paper, les quals generalment són a l’aigua, sense dissolvents. Podem citar, per exemple, la cola de segells i sobres o les coles blanques.

§ Coles universals: amb nombrosos dissolvents orgànics, encara que actualment existeixen en el mercat les coles d’aquest tipus que no compren dissolvents.

§ Coles instantànies: no contenen dissolvents.

§ Coles de dos components: porten lligams i enduridors. Contenen compostos químics molt actius i poden tenir problemes de toxicitat.

§ Coles en esprai: s’usen especialment en el sector gràfic. Contenen dissolvents tòxics i el rics d’inflamació augmenta per la seva aplicació en esprai.

§ Adhesius dels embalatges de paper cartró que són autoadhesius.

Així doncs, aquest tipus de residu conté productes tòxics i inflamables que cal tractar adequadament.

Recollida

Les coles i adhesius hauran de ser portats a les deixalleries. És necessari que els usuaris tanquin bé els envasos (sobretot els que contenen dissolvents) i els duguin amb l’etiqueta ben visible. A la deixalleria aquest residu es dipositarà en el contenidor corresponent del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat.

Destí

Les coles i adhesius recollits a les deixalleries són portats al centre de recuperació on es reagrupen i/o recondicionen (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.


Comparteix