Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

24-Líquids de fotografiaOrigen

Són els productes químics (solucions aquoses) generats en els processos de revelat fotogràfic.

Es classifiquen en:

§ Líquids reveladors: són reductors, normalment són sals metàl.liques i sals alcalines.

§ Líquids fixadors i blanquejadors: són àcids. Els blanquejadors són ferrocianurs, bricomat de potassi, persulfat d’amoni, etc. Els fixadors són compostos d’hiposulfat de sodi i alguns banys fixadors usen cianurs.

Aquestes solucions presenten la problemàtica del seu pH extrem, les sals dissoltes, cianurs...) i la pròpia toxicitat dels metalls dissolts (crom, plata, plom...) Per tal de minimitzar la quantitat i la toxicitat d’aquest tipus de residu, hem de procurar utilitzar en el revelat fotogràfic les quantitats mínimes necessàries de reactius i mai barrejar-los entre sí.

Recollida

Les empreses de revelat hauran de tenir el seu circuit de recollida i tractament d’aquest tipus de residus. Els particulars portaran a les deixalleries els líquids fotogràfics que generin, correctament separats, etiquetats i tapats. Aquest residu es dipositarà en el contenidor corresponent, del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat.

Destí

Els líquids fotogràfics recollits a les deixalleries són portat al centre de recuperació on en reagrupen i/o recondicionen (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials, on els compostos químics que composen els líquids de fotografia seran recuperats per a la seva utilització. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta de recuperació, on són descontaminants i recuperats.


Comparteix