Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

21-PesticidesOrigen

Podem trobar pesticides domèstics en: insecticides per a atacar formigues, escarabats i mosques-mosquits, raticides, plaguicides antipuces, herbicides, adobs químics, boles antiarnes, productes per a tractar els corcs de la fusta, etc. Aquest tipus de residus són generats per particulars com a restes d’ús domèstic o jardineria, per cooperatives agràries, per pagesos, etc. És el grup de residus de més toxicitat i ecotoxicitat, ja que poden ser diluïts en productes inflamables, i contenen metalls pesants, organofosforats i altres components tòxics que poder ser cancerígenes i/o mutàgens. Si no volem utilitzar insecticides sintètics, podem substituir-los per sabó insecticida, lluita biològica, trampes per a insectes, superfícies netes i seques, remeis vegetals (com per exemple donar d menjar als animals domèstics llevat de cervesa i all, cosa que repeleix les puces), etc.

Recolllida

Els particulars han de dur els pesticides, correctament etiquetats i tapats,m a les deixalleries.

Destí

Els pesticides recollits a les deixalleries són portats a una empresa recuperadora que rep aquests residus, en quantitats menors d’1 tona, per a reagrupar-los i/o recondicionar-los (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.


Comparteix