Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

18-Residus sanitarisEls residus generats com a resultat de l’activitat sanitària, és a adir, en centres sanitaris i laboratoris associats, es classifiquen en quatre grups, en funció del seu origen i el seu risc d’infecció i perillositat:

a) Residus sense risc o inespecífics

Grup I. Són residus municipals inerts entre els que s’inclouen materials com el cartró, paper, material d’oficines i despatxos, cuines, bars, menjadors, tallers, jardineria, i en general els residus que no deriven directament d’un activitat sanitària.

Grup II. Són residus inerts que plantegen exigències especials en la seva gestió fora del centre generador, i es consideren residus municipals. Dins del centre generador sí que poden suposar un risc d’infecció si no són manipulats correctament. Aquest tipus de residus inclouen material de cures, guixos, robes i material d’un sol ús bruts amb sang, secrecions i/o excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels residus sanitaris de risc. Per a la seva recollida es recomana fer servir bosses de plàstic de color groc.

b) Residus de risc i específics

Grup III. Són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció en la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició del rebuig, tant dins com fora del centre generador, atès que poden generar un risc per a la salut laboral i pública.

Grup IV. Són els residus especials no inclosos en el grup III i els residus citotòxics, és a dir, els compostos per restes de medicaments citotòxics i tot el material que està en contacte amb ells que presenti propietats cancerígenes, mutagèniques i teratogèniques, com també les restes de substàncies químiques, els medicaments caducats, els olis minerals, els residus de laboratoris radiològics i els residus radioactius.

Recorda

Els residus sanitaris dels grups III i IV s’han de gestionar a través d’empreses autoritzades. No es poden dipositar ni als contenidors, ni a les deixalleries.


Comparteix