Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

17-RadiografiesOrigen

Una radiografia és la impressió obtinguda sobre una placa fotogràfica per mitjà d’una tècnica consistent a sotmetre el cos que es vol examinar a l’acció dels raigs X, a fi d’obtenir-ne una imatge. Aquesta tècnica es basa en el fet que els diversos teixits, que formen el cos humà (ossos, músculs, etc.) tenen diferents graus d’absorció dels raigs X. Les plaques fotogràfiques de les radiografies estan formades per polièster, un tipus de plàstic, i sals de plata. Quan anem al metge i ens mana fer una radiografia, sovint ens la dóna un cop l’ha examinat i ha fet el diagnòstic. Així doncs, a les llars particulars s’acumulen les radiografies que ens han fet al llarg de la nostra vida. Les radiografies, també s’acumulen als hospitals, ambulatoris i consultoris mèdics. Per a fer una correcta gestió d’aquest residu, hem de dipositar les radiografies separadament de les escombraries domèstiques, ja que, si no ho fem així, les sals de plata i d’altres metalls pesants tòxics que contenen aquestes plaques fotogràfiques poder ser alliberats al medi, contaminant el sòl i les aigües i perjudicant els éssers vius. A més a més, la recollida selectiva d’aquest residu també permet recuperar la plata per a la seva reutilització.

Recollida

Els particulars portaran aquest residu a les deixalleries, on serà dipositat en el cobert dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat.

Destí

A les deixalleries es recullen molt poques radiografies. Hi ha algunes empreses que es dediquen a la seva recuperació, per via química (dissolució de la plata), el polièster i la plata obtingudes a les radiografies.


Comparteix