Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

12-Materials de cotxeOrigen

Dins d’aquest grup de residus s’inclouen:

§ Els anticongelants: són substàncies emprades per a disminuir el punt de congelació. Tenen diverses aplicacions: anticongelants d’olis lubricants, vidres, lubricants especials, transmissions hidràuliques, fluids de refrigeració, condensador electrònics... Contenen etilenglicol, un dissolvent molt inflamable, i també se’ls afegeixen additius que poden augmentar molt la seva perillositat.

§ Els líquids de frens i refrigerants.

§ Aquells envasos que han estat en contacte amb productes tòxics com refrigerants, etc (excepte les llaunes d’oli mineral que s’inclouen en una altra categoria de residus).

Aquests tipus de residus són generats bàsicament per petits tallers i, en menor quantitat, pels particulars. La seva perillositat radica en el fet que contenen o estan impregnats de substàncies tòxiques i inflamables. Per tal de minimitzar la quantitat generada d’aquest residu, hem d’utilitzar medis de transport alternatius sempre que sigui possible (fer servir el transport públic, la bicicleta, caminar...)

Recollida

Els particulars poden dur aquests tipus de residus a les deixalleries. S’ha de tenir especial cura d’evitar els vessaments i el contacte amb la pell, i de no ajustar els diferents productes ja que podria formar-se una barreja explosiva. A la deixalleria aquest residu es dipositarà en el contenidor corresponent del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat.

Destí

Els materials de cotxe recollits a les deixalleries són portats al centre de recuperació on es reagrupen i/o recondicionen (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzi en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, fins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.


Comparteix