Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

3-Terres i runesOrigen

Les runes o residus de la construcció poden tenir diferents procedències (enderrocs, construcció o excavació), però a les deixalleries s’hi admeten fins a 500kg aportades per particulars amb vehicles de PMA inferior a 3500 kg, i provenen exclusivament de la petita obra domèstica.

Així doncs, es tracta principalment de materials d’origen petri (com trossos de rajoles, guix o maons) molt barrejats amb cables, canonades, ferros, fustes, vidres, cartró, plàstics i altres materials que l’usuari ha de separar a la mateixa deixalleria.

Per a l’abocament de terres i runes provinents d’obres més grans, inclús d’enderrocs i deconstruccions, i/o efectuades per professionals, cal contractar un contenidor o sac. Si s’ha d’instal·lar a la via pública, és necessari sol·licitar la corresponent llicència municipal a l’ajuntament. El productor i el posseïdor del residu han de:

    a) Garantir les operacions de valoració i disposició dels rebuig.

    b) Garantir les operacions de gestió in situ dels residus.

    c) Abonar els costos originats per la gestió.

Recorda

Els contenidors i sacs d’obra s’utilitzen sovint per a dipositar altres residus com ara mobles, electrodomèstics o bosses de restes. Això dificulta o impedeix el tractament adequat de les runes i dels altres residus que s’hi barregen.

Per aconseguir un millor funcionament d’aquests contenidors és necessari respectar el seu ús, així es pot aconseguir el reciclatge i la recuperació dels materials Per exemple, el ciment, el formigó o les totxanes poden ser reutilitzats en la construcció després del tractament necessari.

Destí

Aquest tipus de residu té poques possibilitats de recuperació (mitjançant la seva reincorporació al cicle constructiu a través d’un procés de trituració), degut a la barreja de materials (rajoles, guix o maons) que tot i tenir un origen petri comú, tenen propietats i característiques molt diferents. Així doncs, el seu destí final són els monodipòsits controlats, on s’utilitzen com a rebliment de pedreres i excavacions a cel obert.


Comparteix