Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Promoció de les associacionsProgrames de suport formatiu i tècnic

L’Ajuntament impulsarà programes de suport i millora del teixit associatiu tant en els aspectes infrastructurals com en els formatius i de col·laboració en la realització d’activitats.

Promoció de la gestió cívica

L’Ajuntament promourà la concertació amb les entitats associatives per tal que puguin intervenir directament en la gestió d’equipaments i serveis públics, de conformitat amb allò previst en el Reglament d’obres i serveis dels ens locals i en la Llei de contractes de les administracions públiques.

Promoció d’activitats conjuntes

L’Ajuntament promourà la realització conjunta amb les associacions ciutadanes de programes d’activitats a la ciutat, de la guia d’associacions ciutadanes, d’agendes territorials, així com els suports informàtics, tècnics i formatius que permetin millorar l’activitat associativa. Igualment, impulsarà la realització d’estudis i anàlisis que permetin conèixer millor la realitat associativa de la ciutat.

Promoció de la declaració d’utilitat pública

L’Ajuntament promourà la declaració d’utilitat pública de les associacions que defensin interessos generals, de conformitat amb allò previst en l’article 143.5 de la LMRC.


Comparteix