Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

DependènciaLlei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció en situació de dependència

Què és?

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat essencial, etc.

L'atenció que ofereix la Llei haurà de prestar-se mitjançant una oferta de serveis o ajudes econòmiques compensatòries, un cop realitzada la valoració individual del grau i nivell de dependència. Segons la necessitat d'ajuda de la persona afectada per a dur a terme vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:

  Grau I o Dependència Moderada: quan la persona necessita ajuda al menys una vegada al dia per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per mantenir la seva autonomia personal.

  Grau II o Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda dos o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'un cuidador, o té necessitats d'ajuda extensa per mantenir la seva autonomia personal.

  Grau III o Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per mantenir la seva autonomia personal.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència i que acompleixin els requisits de residència:

  • Residir al territori espanyol i haver-ho fet com a mínim durant cinc anys.

  • Dos dels cinc anys de residència al territori espanyol hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

On adreçar-se?

La sol·licitud de valoració de dependència i/o revisió de la valoració de dependència l'ha de recollir i lliurar a qualsevol oficina del Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Oficines a Badalona:

  -       Av. Sabadell s/n (Barri Pomar)

  -       c/ La Pau, 23 (Barri Llefià - la Salut)

  -       Rbla. De Sant Joan, 79  (Barri Lloreda-Sant Crist)

  -       Av. Maresme, 189-190 (Barri Sant Roc)

O bé descarregant la sol·licitud a la web de Gencat.cat mitjançant l'enllaç que apareix a l'apartat corresponent dins d'aquesta pàgina.

Procés sol·licitud i accés a serveis i prestacions que es contemplen a la llei segons el grau reconegut

  1.    Sol·licitud (veure apartat on adreçar-se)

  2.    Valoració del grau de Dependència: Passats uns mesos de la sol·licitud, l’equip de valoracions que depèn de Generalitat contactarà amb el dependent i/o familiars per concertar el dia de la valoració mitjançant visita al domicili.

  3.    Reconeixement del Grau de Dependència: Després de la valoració l’equip competent emetrà el dictamen  al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i aquesta comunicarà al ciutadà el reconeixement de la situació de dependència mitjançant resolució que arribarà al domicili via correu certificat.

  4.    Establiment del Programa Individual d’Atenció (PIA): La Generalitat comunicarà a l’ajuntament  el reconeixement del grau de dependència i l’equip de Serveis Socials especialitzat en Dependència es posarà en contacte amb la persona dependent i/o familiars per concertar una entrevista a les dependències municipals per determinar la intervenció i l’aplicació dels recursos més adients dins de la cartera de serveis i prestacions establerts segons el seu grau en el marc de la Llei de Dependència.

Ubicació: Edifici Viver-Pça Assemblea de Catalunya,9-12 (baixos) 93.4832917

  ------------------------------------------------------------------------------

FAQ  - Preguntes més freqüents:

Fa més de sis mesos que vaig sol·licitar la llei de dependència i encara no ha contactat amb mi l’equip de valoracions de la Generalitat, on m’he d’adreçar?

Si es troba en aquesta situació pot adreçar-se a l’Ajuntament. A la taula d’atenció al públic de Dependència ubicada a l’edifici del Viver de l’Ajuntament prendran nota de la seva incidència per fer-li arribar a l’equip de valoracions mitjançant la referent territorial de Dependència de la Generalitat.

Ja m’ha arribat la resolució amb el Grau de Dependència, he de fer alguna cosa?

No és necessari adreçar-se enlloc, passats uns mesos des que arribi la resolució de la Generalitat al domicili l’equip especialitzat en la Llei de Dependència de l’Ajuntament contactarà amb el dependent i/o la família per concertar una entrevista amb un Treballador/a Social.

Fa més de sis mesos que em va arribar la resolució de Grau i l’Ajuntament no s’ha posat en contacte amb mi? On m’he d’adreçar?

S’haurà d’adreçar a l’Ajuntament, a la taula d’atenció al públic de Dependència ubicada a la planta baixa de l’edifici del Viver. L’informaran o bé prendran nota de la seva incidència per consultar a la referent territorial de Dependència de la Generalitat i aclarir la incidència amb vostè posteriorment.

Quan puc demanar una revisió de Grau de Dependència? On m’he d’adreçar?

Com a norma general es pot demanar revisió de grau de Dependència sempre que la persona dependent hagi patit un empitjorament de la seva situació de dependència i que hagin passat com a mínim 6 mesos des de l’última resolució de grau.

S’aconsella que si la persona dependent ja té assignada un/a Treballador/a Social de Dependència com a referent, consulti amb ell/a abans de demanar una Revisió de Grau

Per fer aquesta sol·licitud, s’hauran d’adreçar a les oficines de la Generalitat o bé descarregar l’imprès pertinent, tal i com s’explica a l’apartat “On adreçar-se” d’aquesta pàgina.

Per a qualsevol altra informació i/o aclariment que no hagin trobat a aquest apartat poden adreçar-se, en horari d’atenció al públic ( de 8:30 h a 13:30h ), a la taula d’atenció al ciutadà (atenció a la dependència) ubicada a la planta baixa de l’edifici del Viver de l’Ajuntament de Badalona.


Ubicació

UNITAT DE DEPENDÈNCIA Finestra nova

Telèfon: 934832917

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9 BX
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 8.30h a 13.30h

Observacions: Informació general sobre la Llei de Dependència: Telf: 900 502 408 (servei 24 h) / Informació general de la Generalitat Telf: 012


Comparteix