Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

01_Subvencions 2020Subvencions per a entitats que duguin a terme, durant l’any 2020, actuacions o programes d’utilitat pública o interès social

SUBVENCIONS PER A ENTITATS 2020

L’Ajuntament de Badalona ha aprovat les bases del concurs públic per a l’atorgament de subvencions, per concurrència competitiva, destinades a entitats que duguin a terme, durant l’any 2020, actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin d’interès local en les següents matèries:

• Educació

• Entitats veïnals

• Acció culturals

• Cooperació

• Esports

• Joventut

• Feminismes

• Serveis socials

• Gent Gran

• Convivència

• Salut

i s’hauran d’ajustar als requisits i criteris establerts pels serveis municipals que impulsen els diferents objectes subvencionables.

Qui ho pot demanar?

Podran obtenir la condició de beneficiaris les entitats que tramitin la corresponent sol·licitud d’acord amb les Bases específiques de la convocatòria i que acreditin degudament el compliment dels següents requisits:

• No incórrer en el règim d’incompatibilitats i prohibicions vigent d’acord amb l’art. 13.2 i 3 LGS en relació a l’art. 26 RLGS.

• Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb l’Ajuntament de Badalona, d’acord amb l’art. 13.2 e) LGS en relació als articles 18 i 19 i 22.1 RLGS.

• Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament.

• El compliment del requisits i criteris específics que, per a cada objecte subvencionable, es detallen als annexos de les Bases específiques de la convocatòria.

Com es pot fer?

La sol·licitud cal fer-la en Seu electrònica i amb certificat digital.

Per a la tramitació de la sol·licitud cal complimentar la documentació corresponent i presentar-la per registre electrònic.

Convocatòria

La convocatòria es publicarà al Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, així com a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i en aquesta WEB.

Termini de presentació de sol·licituds

Període de presentació de sol·licituds: del 15 de juliol al 30 de setembre.


Comparteix