Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

PilesLes piles es fan servir en transmissors, joguines, llanternes, rellotges, calculadores, etc. Les piles i metalls pesants com el mercuri, el cadmi, el zinc o el plom, que són potencialment perillosos per a l’ambient.

Si les piles s’aboquen al medi incontroladament, l’aigua de pluja pot arrossegar els metalls als subterranis d’aigua i, des d’aquests, cap als rius i el mar, sembla possible afectació d’éssers, per cremes incontrolades els metalls es poden vaporitzar i dispersar per l’aire, i quan plou ser al terra i cap a cursos d’aigua. La major part dels metalls pesants són bioacumulatius i passen l’altre a través de la cadena alimentària.

Una sola pila de mercuri pot contaminar 600.000 litres d’aigua, i una d’alcalina 167.000 litres.

Es calcula un consum mig de 10 piles per persona i any.

Per això, les piles es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament especials.

Les piles (i també les làmpades) es tracten amb l’objectiu essencial de recuperar els diferents components que els formen, tornant així al cicle productiu.

D’altra banda, donat que contenen metalls pesants, s’ha de procurar un tractament adient i evitar de llençar-los a les escombraries, fet que suposa un risc ambiental, perquè podria afectar la cadena alimentària de l’home.

Hi a instal.lats contenidors especials per a la recollida de les piles situats en mercats, grans superfícies comercials, botigues, mobiliari urbà de propaganda i informació distribuïts pel municipi, en algunes dependències municipals i escoles, així com a les deixalleries.

PROHIBICIÓ:

  1- Llençar-les al WC o claveguera, o als rius pantans o al mar

  2- Cremar-les (desprenen metalls)

  3- Enterrar-les

  4- Llençar-les al carrer o al territori

  5- Dipositar-les a contenidors d’altres fraccions.

RECOMANACIONS

  1- Esperar a que la piles es trobin totalment esgotada

  2- Aprofitar-les per aparells que no necessitin molta demanda


Comparteix