Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recollida selectiva de matèria orgànicaLa fracció orgànica dels residus municipals (FORM) esdevé la fracció més important d’aquests residus, ja que representa aproximadament un 36% del pes total d’aquests i resulta la fracció més inestable, degut al seu alt contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (75-85%).

La presència de matèria orgànica en els residus que van a tractaments finalistes pot causar diversos problemes, com la generació de males olors, de lixiviats, d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’embrutiment dels materials reciclables, etc. En canvi, una recollida selectiva en origen de qualitat de la matèria orgànica permet obtenir biogàs aprofitable energèticament i/o bé un compost de molt bona qualitat per utilitzar com adob orgànic per a l’agricultura i la jardineria, evitant així els problemes associats a la presència d’aquesta matèria orgànica als residus municipals quan són destinats als tractaments finalistes.

Un dels principals problemes que es troben a les plantes de tractament a l’hora de gestionar la FORM són els impropis que aquesta pugui contenir. La presència d’aquesta dificulta la seva gestió, malmet la qualitat de la matèria orgànica i incrementa els costos del seu tractament.

Són residus de matèria orgànica les substàncies d’origen vegetal i/o animal susceptibles de degradar-se biològicament, com les restes de menjar i de jardineria. És una fracció de residus molt rellevant, ja que constitueix la tercera part de les nostres deixalles.

Els residus de matèria orgànica i les restes de poda municipal es duen als ECOPARCS, on es converteixen en compost i en gas. La fracció orgànica de més qualitat s’utilitza per a obtenir compost, que es pot utilitzar com a adob orgànic en l’agricultura i la jardineria o com a estructurador de sòls per a restaurar espais degradats. L’altra part de la fracció orgànica s’utilitza per a generar biogàs, una energia renovable que permet produir electricitat.

Materials recuperables que no s’hagin separat adequadament en origen, com ara envasos metàl·lics, plàstics o brics.

Compost, un adob orgànic que, depenent de la qualitat dels residus a partir dels quals es produeixi, es podrà emprar per agricultura, jardineria o La fracció orgànica és la més pesada a causa de la seva densitat, ocupant molt poc volum, i la majoritària de la nostra brossa, ja que representa aproximadament un 40% d’aquesta. La recollida de la fracció orgànica és obligatòria per a tots els municipis de Catalunya que superin els 5.000 habitants. Tot i això, encara hi ha pobles que no l’han iniciada.

Un cop destriats el paper, el vidre, els envasos i la matèria orgànica, la fracció resta queda reduïda a la mínima expressió.

SI es pot llençar:

• Bosses d’infusió

• Closques d’ou Fruita

• Fruita seca

• Marisc

• Marró del cafè

• Menjar sòlid en mal estat

• Pa

• Paper de cuina

• Peix

• Restes de carn i ossos

• Restes de jardineria

• Serradures de fusta natural

• Taps de suro

• Tovallons bruts

• Verdura

NO es pot llençar:

• Bolquers

• Cabells,

• Compreses

• Cotó fluix

• Excrements d’animals

• Llapis usats...

• Paper i cartró

• Paper transparent

• Restes d’escombrar,

• Serradures de fusta natural

Consells per reduir el consum de matèria orgànica

• Si teniu prou espai al balcó o al jardí, podeu fer el vostre compost casolà, mitjançant un compostador urbà. Així convertim un residu en un adob natural de qualitat.

I a més:

• Per cada 100 kg de matèria orgànica recollida i compostada juntament amb residus vegetals, s’obtenen entre 20 i 30 kg de compost de qualitat.

Recorda

• La bossa de les restes orgàniques ha d’estar ben tancada per evitar les males olors.

• Mai no abandonis les bosses al costat dels contenidors de superfície ni de les bústies dels soterrats.

• Procura no llençar líquids.

• Les bosses per a restes orgàniques no cal que siguin compostables. Els ecoparcs ja disposen de mecanismes tècnics per separar eficientment les bosses de plàstic de la resta.

• El compost augmenta la fertilitat i la porositat dels sòls i els fa més resistents a la sequera.

• No tirem al contenidor marró altres residus que no siguin matèria orgànica. És important per a mantenir la qualitat del compost.

• Dipositar els residus en un cubell ventilat evita males olors.

• La matèria orgànica pot representar entre un 30% i un 40% en pes, de l’escombraria d’un habitatge.

• La bossa compostable no és obligatòria, però el seu ús combinat amb l’ús del cubell ventilat evita la fermentació dels productes, i per tant menys olors i la pèrdua d’humitat amb la reducció de fins un 17% de volum en quatre dies.


Comparteix