Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Aprofitament de l'aigua freàtica a BadalonaDes de fa anys, l’Ajuntament de Badalona aposta per una gestió integrada dels recursos hídrics del municipi amb l’aprofitament de les aigües freàtiques del subsòl per al reg i la neteja viària.

El primer pas per tal de poder aprofitar els recursos hídrics és la diagnosi del context hidrogeològic. Amb aquesta finalitat, Badalona va encarregar l’any 2001 al Departament d’Enginyeria del Terreny de la Universitat Politècnica de Catalunya un estudi de la hidrogeologia del municipi. Aquest estudi va donar lloc a la publicació d’un monogràfic sobre la hidrogeologia de Badalona (disponible, prèvia sol·licitud, al departament d’Ecologia Urbana) i va servir de base per a la redacció del Pla director d’aprofitament d’aigües freàtiques.

PLA DIRECTOR D’AIGÜES FREÀTIQUES

Badalona disposa d’un Pla director d’aprofitament d’aigües freàtiques.

El Pla té com a objectiu millorar la gestió dels recursos hídrics mitjançant la substitució de les aigües potables per aigües subterrànies en els casos que la qualitat requerida de l’aigua no sigui tan elevada, sempre que sigui viable tècnicament i econòmicament.

Fotografia del rètol explicatiu sobre les instal·lacions al parc de La BaixadetaFotografia del rètol explicatiu sobre les instal·lacions al parc de Can Barriga

Els objectius específics del pla que permetran avançar cap a l’objectiu general són:

    • Abastar un 72 % de les aigües utilitzades per al reg del verd urbà amb aigües subterrànies durant els propers anys.

    • Abastar el 100 % de les aigües utilitzades per a la neteja dels carrers i del clavegueram amb aigües subterrànies durant els propers anys.

Actualment ja s’han instal·lat sistemes d’aprofitament d’aigües subterrànies en diversos punts. A la taula següent podeu veure els punts d’aprofitament i l’ús que es dóna a l’aigua extreta en aquests punts.

L’any 2010 Badalona aprofitava al voltant de 50.000 m3 d’aigua freàtica per usos no potables. A la gràfica es pot veure l’evolució de l’aprofitament de les aigües freàtiques a Badalona en els últims anys.

CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIGUA FREÀTICA I DELS AQÜÍFERS.

Tot i que l’aigua freàtica no s’utilitza per al consum humà, cal que compleixi una sèrie de requisits de qualitat, com ara l’absència de contaminants que puguin perjudicar les persones o el medi ambient. Per tal de garantir aquests paràmetres, l’aigua és parcialment tractada abans de la seva utilització, ja sigui per cloració o per radiació ultraviolada. Així mateix es realitza un control periòdic de la qualitat de l’aigua de totes les explotacions tant abans com després del tractament.

A més de controlar la qualitat de l’aigua, el Departament d’Ecologia Urbana i Sostenibilitat realitza un seguiment mensual dels nivells piezomètrics (nivell d’aigua freàtica al subsòl) en diversos llocs de la ciutat. Aquest seguiment, permet conèixer l’evolució dels nivells per tal de garantir el correcte subministrament d’aigua en tots els punts d’aprofitament. A la gràfica podeu veure l’evolució dels nivells piezomètrics al llarg dels últims anys.


Comparteix